Οριοθέτηση των εναλλακτικών θεραπειών έχει ξεκινήσει σταδιακά το υπουργείο Υγείας, με δύο πρόσφατες αποφάσεις του υπουργού Υγείας Ανδρέα Ξανθού.

Στην πρώτη περίπτωση τέθηκαν τα όρια χρήσης των τεστ δυσανεξίας τροφών τα οποία εξαιρέθηκαν από την διαμόρφωση διαιτολογίων για απώλεια βάρους, ενώ τώρα επιχειρείται η οριοθέτηση του βιοσυντονισμού, που χρησιμοποιείται στην εναλλακτική ιατρική.

Τα μηχανήματα βιοσυντονισμού, σύμφωνα με την απόφαση του υπουργού, υπόκεινται στους περιορισμούς των ακτινογραφικών μηχανημάτων, των αξονικών και μαγνητικών τομογραφιών και των λοιπών μηχανημάτων ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών.

Αναλυτικά, ως προς το θέμα της μεθόδου του βιοσυντονισμού και των συσκευών βιοσυντονισμού – βιοανάδρασης, η απόφαση προβλέπει τα ακόλουθα:

  1. Ο βιοσυντονισμός δεν είναι διαγνωστική μέθοδος με τον όρο που χρησιμοποιείται από τη συμβατική κλασσική ιατρική.
  2. Ο βιοσυντονισμός αποτελεί μέρος της εναλλακτικής ιατρικής, όπως ο βελονισμός, η λειτουργική επανατροφοδότηση και άλλες εναλλακτικές μέθοδοι. 
  3. Δεν τεκμηριώνεται επιστημονικά η αποτελεσματικότητα της μεθόδου. 
  4. Η ιατρική τεχνολογία, η οποία χρησιμοποιείται είναι βασικά μέσης τεχνολογικής γενιάς, χωρίς την απαίτηση σύγχρονης τεχνολογικής υποδομής. Η κυκλοφορία των μηχανημάτων βιοσυντονισμού, απαιτεί τη σήμανση CE. 
  5. Η λειτουργία ιατρείων και κέντρων βιοσυντονισμού θα πρέπει να υπόκεινται στην Υπουργική Απόφαση ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ.154949/2010 [ΦΕΚ 1918/Β’/2010] «Όροι και προϋποθέσεις, όργανα και διαδικασία χορήγησης αδειών σκοπιμότητας και αδειών λειτουργίας για εγκατάσταση και λειτουργία μηχανημάτων ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών», όπως αυτή ισχύει σήμερα. 
  6. Η ύπαρξη της τεχνολογίας βιοσυντονισμού δεν αποτελεί και προϋπόθεση αυτόματης αποδοχής εφαρμογής της πράξης .