Την μέτρηση και αξιοποίηση των στοιχείων που διαχειρίζεται, αποφάσισε το υπουργείο Υγείας, μετά και την απόφαση για ορισμό στατιστικού επικεφαλής, σε συνέχεια των αλλαγών στην στατιστική αρχή και την αλλαγή της μεθοδολογίας στην τήρηση στατιστικών δεδομένων.

Με οδηγό τον έλεγχο των δαπανών περίθαλψης του πληθυσμού και με δεδομένη την ανυπαρξία επιδημιολογικών στοιχείων του πληθυσμού, οι αλλαγές αυτές αποτελούν "χρυσή ευκαιρία " για τη χώρα, ώστε να μπορούν επιτέλους να καταρτισθούν τα μητρώα ασθενών, αλλά και να μπορεί να ασκείται έλεγχος συνολικά στις δαπάνες υγείας, πέραν του κλάδου του φαρμάκου, για τον οποίο υπήρχε σχετική δυνατότητα από δεδομένα που τηρούνται στον ΕΟΦ  από χρόνια.

Ήδη, μεγάλος όγκος τέτοιων δεδομένων καταγράφεται πλέον στον ΕΟΠΥΥ με τον ηλεκτρονικό έλεγχο των παραστατικών των παρόχων του, καθώς επίσης και στην ΗΔΙΚΑ με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση.

Με μια σχετική καθυστέρηση, ο Στατιστικός επικεφαλής ορίσθηκε στο υπουργείο Υγείας, ενώ από το τέλος Ιουνίου ξεκινούν οι πιστοποιήσεις στις στατιστικές του υπουργείου Υγείας.

Με δεδομένα τα παραπάνω, με απόφαση του υπουργού Υγείας Ανδρέα Ξανθού, συγκροτήθηκε Ομάδα υποστήριξης του Στατιστικού Επικεφαλής του Υπουργείου Υγείας, απαρτιζόμενη από Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων του υπουργείου με τους αναπληρωτές τους.

Τα μέλη της Ομάδες υποστήριξης είναι οι προϊστάμενοι των διευθύνσεων: Στρατηγικού Σχεδιασμού, Δημόσιας Υγείας, Οικονομικής Εποπτείας Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας, Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης, Ανθρωπίνων Πόρων Νομικών Προσώπων, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Επεξεργασίας και Ανάλυσης Δεδομένων Υγείας με το νόμιμο αναπληρωτή του.

Στην Ομάδα Υποστήριξης του Στατιστικού Έργου του Υπουργείου Υγείας μπορεί να συμμετάσχουν ύστερα από πρόσκληση εκπρόσωποι των φορέων που εποπτεύει το Υπουργείο Υγείας, εμπειρογνώμονες και εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό λοιπόν δημόσιων φορέων. 

Σκοπός της Ομάδας είναι να υποστηρίζει και συνεπικουρεί το έργο του Στατιστικού Επικεφαλής του Υπουργείου Υγείας, ο οποίος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 
α. Διασφαλίζει την πρόσβαση στην ανώτατη βαθμίδα της ιεραρχίας των αρχών που ασκούν δημόσια πολιτική και των φορέων της δημόσιας διοίκησης για την πραγματοποίηση του έργου της Ομάδας. 
β. Έχει την ευθύνη να εξασφαλίζει ότι οι στατιστικές αναπτύσσονται, παράγονται και διαχέονται με ανεξάρτητο τρόπο. 
γ. Είναι αρμόδιος για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις στατιστικές μεθόδους, τα πρότυπα και τις διαδικασίες, καθώς και σχετικά με το περιεχόμενο και την χρονική στιγμή της δημοσίευσης στατιστικών στοιχείων. 
δ. Έχει την κεντρική επιμέλεια για την συγκέντρωση, την επεξεργασία και έγκαιρη αποστολή των στατιστικών στοιχείων. 
ε. Κατανέμει και συντονίζει το έργο της Ομάδας Υποστήριξης του Στατιστικού Έργου του Υπουργείου Υγείας. 
στ. Προεδρεύει των συνεδριάσεων και της εν γένει λειτουργίας της Ομάδας Υποστήριξης του Στατιστικού Έργου του Υπουργείου Υγείας. 

Πρόεδρος της Ομάδας Υποστήριξης ορίζεται ο Στατιστικός Επικεφαλής, ο οποίος έχει την ευθύνη πρόσκλησης και συντονισμού των μελών, καθώς και ρύθμισης των επιμέρους θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας της Ομάδας. 

Γραμματειακή υποστήριξη στην Ομάδα εργασίας θα παρέχεται από υπάλληλο της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.