Έλεγχο στις έκτακτες εισαγωγές φαρμάκων, τις διαδικασίες εισαγωγής και την έκδοση ηλεκτρονικών ενημερωτικών φυλλαδίων για τα φάρμακα υψηλού κόστους θα αναθέσει ο ΕΟΦ στη θυγατρική του ΙΦΕΤ, με απόφαση του υπουργού Υγείας Ανδρέα Ξανθού.

Το ανώτατο κόστος των παραπάνω έργων ορίστηκε με την ίδια απόφαση μέχρι τα 623.720 ευρώ με ΦΠΑ.

Αναλυτικά, ο ΕΟΦ θα ζητήσει:
α) Οικονομοτεχνική ανάλυση και στατιστικά δεδομένα για τη διαδικασία που αφορά στην έκτακτη εισαγωγή φαρμάκων κατά την πενταετία 2010 – 2015. Τα αποτελέσματα οφείλουν να παρουσιαστούν ανά μήνα, κατηγορία ATC και ICD10. 
β) Διερεύνηση των διαδικασιών που ακολουθούνται σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο για την κάλυψη των αναγκών σε φάρμακα που δεν κυκλοφορούν στην εγχώρια αγορά σε συνδυασμό με τη συγκέντρωση και κατηγοριοποίηση των έκτακτων εισαγωγών φαρμάκων που αφορούν σε ατομικές παραγγελίες και υλοποιούνται μέσω ΙΦΕΤ. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομοτεχνικά στοιχεία, κατηγορία ATC, διάγνωση ICD10 και χαρτογράφηση των παραγγελιών των νοσοκομείων ανά ΥΠΕ – Υποβολή πρότασης βελτιστοποίησης και εξορθολογισμού. 
γ) Ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας με τα προϊόντα εισαγωγής της ΙΦΕΤ ΑΕ. Τυποποίηση της διαδικασίας για εισαγωγή μετά από εξέταση όλων των πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο. Ανάρτηση όλων των σχετικών με το κάθε φάρμακο στοιχείων σε πραγματικό χρόνο. 
δ) Προετοιμασία ειδικού επιστημονικού εντύπου, (ηλεκτρονικού ενημερωτικού φυλλαδίου, περιεχόμενο – ύλη - μορφή) το οποίο θα εκδίδεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και θα απευθύνεται στους νοσοκομειακούς επαγγελματίες υγείας. Το συγκεκριμένο έντυπο θα περιλαμβάνει δύο άξονες – την παροχή επίσημης και έγκυρης ενημέρωσης στους επιστήμονες του χώρου της υγείας για ειδικές κατηγορίες φαρμάκων και τη συνεχή πληροφόρηση για θέματα τιμολόγησης – αποζημίωσης φαρμάκων υψηλού κόστους. (Σχεδιασμός μορφής ηλεκτρονικού εντύπου) 
ε) Προετοιμασία έκδοσης ειδικού ενημερωτικού εντύπου (ηλεκτρονικό φυλλάδιο, περιεχόμενο – ύλη – μορφή) με θέματα που αφορούν στη φαρμακευτική πολιτική στο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον – Εξελίξεις, Προβληματισμοί και συζήτηση για τις αδυναμίες και τις δυνατότητες εφαρμογής των πολιτικών αυτών γενικότερα και στην Ελλάδα. (Σχεδιασμός μορφής ηλεκτρονικού εντύπου) 
στ) Ηλεκτρονικό Πρόγραμμα αναζήτησης πληροφοριών σύμφωνα με επικαιροποιημένα SPC στην ελληνική γλώσσα για όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα εισαγωγής της ΙΦΕΤ ΑΕ. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων του ΕΟΦ οικονομικού έτους 2016.