Την ανάκληση της γνωμοδότησης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα η οποία «μπλόκαρε» τον Ιούνιο τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των γιατρών που συμμετέχουν σε ιατρικά συνέδρια, ή την τροποποίηση του σχετικού νόμου 4316/2014 αναμένουν οι φαρμακευτικές εταιρείες, προκειμένου να προχωρήσει η εν λόγω διαδικασία. Την ίδια στιγμή όμως,  μία ρύθμιση η οποία περιλαμβάνεται στον ψηφισθέντα Νόμο με τίτλο «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» και αφορά στις δηλώσεις των εισοδημάτων  των πανεπιστημιακών, εκτιμάται ότι μπορεί να επηρεάσει επίσης σημαντικά τη διαδικασία αυτή και να προκαλέσει την άμεση δημοσιοποίηση των κονδυλίων που λαμβάνουν οι πανεπιστημιακοί γιατροί για το ερευνητικό τους έργο. 

Πιο συγκεκριμένα ο νόμος 4415 που πέρασε από τη Βουλή στο τέλος Αυγούστου και δημοσιεύτηκε πριν από μία εβδομάδα σε ΦΕΚ, προβλέπει στο άρθρο 27 τα εξής:   
«Οι καθηγητές και οι υπηρετούντες λέκτορες πλήρους απασχόλησης που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, είτε ατομικώς είτε μέσω εταιρείας, παραγράφονται, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, με την πάροδο εικοσαετίας από το τέλος του οικονομικού έτους εντός του οποίου βεβαιώθηκε  ως έσοδο του οικείου ΕΛΚΕ, ενώ εισπράττονται και διεκδικούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ. Για τον προσδιορισμό του οφειλόμενου ως άνω ποσού οι ΕΛΚΕ μπορούν να απευθύνονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., η οποία υποχρεούται να παρέχει κάθε αναγκαίο στοιχείο σχετικό με το ύψος των εισοδημάτων των υπόχρεων από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας κατά τα κρίσιμα έτη. Οι Διοικήσεις των ΕΛΚΕ των ΑΕΙ οφείλουν να προβούν στην έκδοση και κοινοποίηση πράξεων επιβολής των οφειλομένων κρατήσεων σε βάρος των υπόχρεων για το τρέχον και τα παρελθόντα οικονομικά έτη, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης της παρούσας παραγράφου, διαφορετικά υπέχουν ευθύνη σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για το χρονικό διάστημα που αφορά τη θητεία τους.

Σε περίπτωση κατά την οποία έχουν ζητηθεί στοιχεία από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. η προθεσμία αρχίζει από την περιέλευση των στοιχείων στους ΕΛΚΕ. Οι οφειλές Καθηγητών και υπηρετούντων Λεκτόρων μελών εταιρειών, οι οποίες δημιουργήθηκαν μέχρι την δημοσίευση του παρόντος νόμου δυνάμει των ως άνω διατάξεων, υπόκεινται σε περαίωση. Η περαίωση πραγματοποιείται εφόσον υποβληθεί αίτηση περαίωσης στον οικείο ΕΛΚΕ εντός 6 μηνών από τη βεβαίωση των σχετικών οφειλών. Το ποσό που πρέπει να καταβληθεί για την συντέλεση της περαίωσης ανέρχεται στο 20% επί του καθαρού εισοδήματος».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συγκεκριμένη ρύθμιση κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική καθώς επιτρέπεται με τον τρόπο αυτό παράκαμψη του φορολογικού απορρήτου και επιλύεται η διαχρονική αδυναμία των ΕΛΚΕ να ελέγξουν και να εισπράττουν τα ποσά παρακρατήσεων που οφείλουν οι καθηγητές και οι λέκτορες πλήρους απασχόλησης από τη δράση τους ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Μάλιστα η διάταξη προβλέπει το έλεγχο σε βάθος εικοσαετίας καθώς και ειδική πειθαρχική ευθύνη στις διοικήσεις και τους υπαλλήλους των ΕΛΚΕ. Για την εφαρμογή της απαιτείται έκδοση κοινής υπουργικής απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και του Υπουργείου Οικονομικών. Μάλιστα πληροφορίες αναφέρουν πως η  συγκεκριμένη ΚΥΑ είναι έτοιμη και αναμένεται να κυκλοφορήσει άμεσα. 

Τέλος αξίζει να σημειωθεί πως πρόσφατα ορίστηκε νέος πρόεδρος στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και εικάζεται ότι θα επανεξετάσει τα αιτήματα σχετικά με τη δημοσιοποίηση, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ακόμη πως υπάρχει και το σκεπτικό να γίνει εισήγηση στον ΕΟΦ ώστε να χαρακτηριστούν όλα τα συνέδρια ως προωθητικές δράσεις συνταγογραφησης.