Οριοθέτηση της θέσης της απέναντι στις κρατικές προμήθειες επιχειρεί η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας, ενάμιση μήνα μετά την έκδοση του ν. 4412/2016 για τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, προαναγγέλλοντας έτσι νέες καθυστερήσεις προμηθειών των νοσοκομείων, λόγω ... αναρμοδιότητας.

Με το νόμο αυτόν ορίζεται νέα ενιαία διαδικασία για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμήθειας ιατροτεχνολογικών υλικών, φαρμάκων κλπ, με αποτέλεσμα η ΕΠΥ να μην έχει αντικείμενο, και να στέλνει πίσω στους φορείς που της έχουν ζητήσει τεχνικές προδιαγραφές, τα αιτήματά τους.

Αντίστοιχα, οι φορείς υγείας δεν δεσμεύονται πλέον από την προθεσμία της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας για παράταση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016 της διενέργειας προμηθειών βάσει τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων που εγκρίθηκαν, εγκρίνονται ή πρόκειται να εγκριθούν με παλαιότερη διαδικασία της ΕΠΥ.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική απόφαση του Δ.Σ. της ΕΠΥ, ο ν. 4412/2016 καθορίζει, μεταξύ άλλων, νέα, ενιαία διαδικασία εκπόνησης και έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών κλπ. και καταργεί, κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη με τις διατάξεις του ή ρυθμίζει το θέμα αυτό με άλλον τρόπο.

Στο πλαίσιο της νέας αυτής διαδικασίας, η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας έχει την αρμοδιότητα, ως εθνική κεντρική αρχή αγορών (ΕΚΑΑ), της εκπόνησης ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών, τις οποίες αναρτά στο ΕΣΗΔΗΣ. 

Οι ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας λαμβάνονται υποχρεωτικώς υπόψη κατά την κατάρτιση των τεχνικών προδιαγραφών από τις αναθέτουσες αρχές.

Στην περίπτωση που τεχνικές προδιαγραφές πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την κατάρτιση δημόσιας σύμβασης προμήθειας στο πλαίσιο κεντρικής δραστηριότητας αγοράς, οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται είτε από την κεντρική αρχή αγορών (ΚΑΑ) είτε από την αναθέτουσα αρχή. Στη δεύτερη περίπτωση, ελέγχονται, τροποποιούνται όπου απαιτείται, και εγκρίνονται από την κεντρική αρχή αγορών (ΚΑΑ).

H διάταξη του ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις», με την οποία η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας εξοπλίζεται με την αρμοδιότητα για την «….έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και των προτύπων ανά μονάδα αναφοράς ανάλωσης προϊόντος και αναγκών υπηρεσιών, που εκπονούνται από το φορέα της παραγράφου 2 του άρθρου 6, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές εκτέλεσης των σχετικών διαδικασιών και λειτουργιών…» είναι, από την ισχύ του ν. 4412/2016, καταργημένη.

Κατ΄ ακολουθίαν και ενόψει του ότι όλοι οι φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 3580/2007 εμπίπτουν, ως «οργανισμοί δημοσίου δικαίου», στο ρυθμιστικό περιεχόμενο του ν.4412/2016, οι τεχνικές προδιαγραφές που εκπονούνται ή καθορίζονται από τους φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 3580/2007, είτε ως αναθέτουσες αρχές είτε ως κεντρικές αρχές αγορών (ΚΑΑ) για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης οποιουδήποτε ποσού ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών δεν εγκρίνονται από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας.

Επομένως, οι φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 3580/2007 δεν δεσμεύονται πλέον, κατά την εκπόνηση των τεχνικών προδιαγραφών, από τη διαδικασία εκπόνησης τεχνικών προδιαγραφών που έχει καθορίσει η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας.

Ωστόσο, στο πλαίσιο της οικειοθελούς αυτοδέσμευσης της Διοίκησης, οι ενδιαφερόμενοι φορείς της υγείας, δεν κωλύονται κατά την εκπόνηση τεχνικών προδιαγραφών να ακολουθήσουν την διαδικασία που έχει καθορίσει η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας ή οποιαδήποτε άλλη αυτοί καθορίσουν, υπό την προϋπόθεση ότι θα συνάδει με το νόμο.

Επειδή η διαδικασία εκπόνησης τεχνικών προδιαγραφών που έχει καθορίσει η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας με τις προλεγόμενες αποφάσεις της εκπονήθηκε βάσει συνταγματικών και ενωσιακών διατάξεων και αρχών και κατ΄ εφαρμογήν διατάξεων της οδηγίας 2014/24, οι οποίες έχουν ήδη ενσωματωθεί στο ν.4412/2016, η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας αυτοδεσμεύεται έναντι των διοικούμενων ότι θα συνεχίσει να τηρεί τη διαδικασία αυτή κατά την εκπόνηση ή τον καθορισμό από την ίδια τεχνικών προδιαγραφών.

Οι φορείς υγείας (της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 3580/2007) μπορούν να χρησιμοποιούν τεχνικές προδιαγραφές που είχαν εγκριθεί από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας, είτε σύμφωνα με τη διαδικασία εκπόνησης τεχνικών προδιαγραφών που έχει καθορίσει η ίδια με τις προλεγόμενες αποφάσεις είτε χωρίς τη διαδικασία αυτή, εφόσον προηγουμένως επανελέγχουν και διαπιστώνουν την πλήρη εναρμόνιση του περιεχομένου τους με τις απαιτήσεις που τίθενται στις διατάξεις του ν.4412/2016 και ιδίως αυτές που καθορίζονται στο άρθρο του 54.

Οι φορείς υγείας επίσης δεν δεσμεύονται πλέον από την εγκύκλιο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας για την παράταση έως την 31η Δεκεμβρίου 2016 της προθεσμίας για τη διενέργεια προμηθειών από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας και τους δημόσιους φορείς υγείας βάσει τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων που εγκρίθηκαν, εγκρίνονται ή πρόκειται να εγκριθούν δυνάμει της παλαιότερης διαδικασίας, η οποία ενεκρίθη με την απόφασή της που ελήφθη στην 82η συνεδρίαση  στις 13.5.2016.

Σύμφωνα με τα όσα γίνονται εν προκειμένω δεκτά, όλα τα εκκρεμή αιτήματα φορέων της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 3580/2007 που άπτονται της αρμοδιότητας της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας για έγκριση τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με τη διάταξη της περίπτωσης (δ) του άρθρου 3 του ν. 3580/2007 επιστρέφονται άνευ ετέρου στους αποστολείς τους λόγω έλλειψης αντικείμενου.