Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα έφτασε το 2015 η αξία των ιδιωτικών ασφαλίσεων υγείας, με τα συνολικά ασφάλιστρα να ανέρχονται  στα 642,85 εκατ. ευρώ και τους έλληνες πολίτες που έχουν προχωρήσει στη σύναψη ιδιωτικού συμβολαίου -είτε ατομικού είτε μέσω ομαδικών συμβάσεων- να φτάνουν τις 1.607,5 χιλιάδες. Η αξία των συμβολαίων μάλιστα έχει αυξηθεί κατά 2,5% σε σχέση με το 2012, ενώ παρουσιάζεται μικρή μείωση των ασφαλισμένων κατά 38 χιλιάδες. Κύκλοι της αγοράς των ασφαλιστικών εταιρειών πάντως εξακολουθούν να σημειώνουν ότι όπως εξελίσσεται η κατάσταση στη Δημόσια Υγεία, οι ιδιωτικές ασφαλίσεις  μπορεί να κινηθούν περαιτέρω ανοδικά, ενώ επισημάνουν ότι στην Ελλάδα ακόμη δεν έχει ωριμάσει η ιδέα της ιδιωτικής ασφάλισης όπως στο εξωτερικό.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία μελέτης της Επιτροπής Ζωής, Συντάξεων και Υγείας της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), το 2015, 832.199  έλληνες είχαν κάποιο ατομικό συμβόλαιο, ενώ άλλοι 775.343 είχαν ασφαλιστεί μέσα από 3.191 ενεργά ομαδικά συμβόλαια. Όπως φαίνεται από τα στοιχεία αυτά,  τα ατομικά συμβόλαια φαίνεται να μειώνονται από το 2012 και μετά και σταδιακά αυξάνονται εκείνοι που επιλέγουν ομαδικά συμβόλαια. 

Ειδικότερα, το 2012, 926.068 πολίτες είχαν κάποιο ατομικό συμβόλαιο, δηλαδή περίπου 94.000 περισσότεροι απ’ ότι  πέρυσι, ενώ σε ομαδικά συμβόλαια υγείας, το 2012 ήταν εγγεγραμμένοι 719.083 δηλαδή περίπου 56 χιλ. λιγότεροι απ’ ότι το 2015. Επίσης τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα σε ατομικά συμβόλαια ήταν αξίας 513,5 εκατ. ευρώ πέρυσι έναντι 510 εκατ. ευρώ το 2012, ενώ τα ομαδικά ήταν αξίας 129,3 εκατ. ευρώ έναντι 116,3 εκατ. ευρώ. Διαπιστώνεται από τα τελευταία αυτά στοιχεία ότι τα ομαδικά συμβόλαια αποτελούν πιο οικονομικές λύσεις. 

Ασφάλιστρα
Ιδιαίτερα σημαντική αναδεικνύεται επίσης η συμμετοχή των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών την περίοδο της κρίσης στην κάλυψη εξόδων στην ιατρική περίθαλψη και τα νοσήλια. Συγκεκριμένα η έρευνα της  Ένωσης, δείχνει ότι  οι συνολικές πληρωθείσες αποζημιώσεις πέρυσι έφτασαν στα 459,4 εκατ. ευρώ από 436,5 εκατ. ευρώ το 2012. Την ίδια περίοδο μέσω των ομαδικών ασφαλιστήριων πληρώθηκαν αποζημιώσεις 123,1 εκατ. ευρώ έναντι 104,7 εκατ. ευρώ, ενώ μέσω των ατομικών συμβολαίων πληρώθηκαν 336,3 εκατ. ευρώ έναντι 331,8 εκατ. ευρώ. 

Από τις συνολικές αποζημιώσεις το 88% ή τα 402,2 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε αποζημιώσεις για νοσοκομειακές δαπάνες ενώ το 12% ή τα 57,2 εκατ. ευρώ σε εξωνοσκομειακές. Η αναλογία αυτή είναι διαφορετική μεταξύ των ατομικών συμβολαίων και των ομαδικών καθώς συνήθως τα ομαδικά συμβόλαια έχουν χαμηλότερες νοσοκομειακές παροχές. 
Έτσι, σχεδόν το 91% των αποζημιώσεων των ατομικών συμβολαίων αφορούσε σε νοσοκομειακές δαπάνες που έφτασαν δηλαδή τα περίπου 304 εκατ. ευρώ, ενώ μόνο 32 εκατ. ευρώ αποδόθηκε για εξωνοσοκομειακές δαπάνες. Αντίστοιχα τα ομαδικά συμβόλαια αποζημίωσαν πέρυσι νοσοκομειακές δαπάνες 98,5 εκατ. ευρώ δηλαδή το 80% των συνολικών αποζημιώσεων ενώ το 20% δηλ. τα 24,6 εκατ. ευρώ, εξωνοσοκομειακές

Η έρευνα επίσης σημειώνει ότι συνολικά 359 εκατ. ευρώ καταβλήθηκαν προς ιδιωτικές κλινικές ενώ στα 61,4 εκατ. ευρώ ανέρχονται οι αποζημιώσει για επιδόματα και έξοδα προς Δημόσια Νοσοκομεία.  Αποδεικνύεται ότι διαχρονικά από το 2012 και μετά, οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες διέθεσαν σημαντικά ποσά προς τις ιδιωτικές κλινικές οι οποίες από τη χρονιά εκείνη προχώρησαν σε υποχρεωτικές συμβάσεις με τον ΕΟΠΥΥ και επίσης σταδιακά άρχισαν να συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.  Ειδικότερα τα ποσά αυτά ήταν 338 εκατ. ευρώ το 2012, 333 εκατ. ευρώ για το 2013 και 363 εκατ. ευρώ για το 2014. Από τις δε νοσοκομειακές αποζημιώσεις στις ιδιωτικές κλινικές, το 30% αφορά σε αμοιβές γιατρών και το υπόλοιπο 70% σε Λοιπά Νοσοκομειακά Έξοδα. 

Όπως αναφέραμε, οι περισσότερες κλινικές πλέον συνεργάζονται με το σύνολο των μεγάλων ασφαλιστικών εταιρειών. Αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι πέρυσι το 84% των αποζημιώσεων αφορούσε σε συνεργαζόμενες με την ασφαλιστική εταιρεία κλινικές και μόλις το 14% ήταν μη συνεργαζόμενες (επίσης το 1,5% αφορούσε σε νοσηλεία στο εξωτερικό και περίπου 0,5% σε Δημόσια Νοσοκομεία). Αντίστοιχα το 2012 από το σύνολο των νοσοκομειακών αποζημιώσεων, το 68% αφορούσε σε συνεργαζόμενες κλινικές και το Β σε συνεργαζόμενες. 

Όπως τονίζει η ΕΑΕΕ Από τα στοιχεία δραστηριότητας που συλλέχθηκαν διαπιστώθηκε για μία ακόμη χρονιά αξιόλογη ‘αντοχή’ των ασφαλίσεων υγείας, αλλά και σημαντικά αυξημένη χρήση των ασφαλιστικών παροχών των προγραμμάτων. Έτσι, ενώ τα συνολικά (ατομικά και ομαδικά) εγγεγραμμένα ασφάλιστρα, συγκρινόμενα με την προηγούμενη χρήση,  εμφάνισαν σχετική σταθερότητα και ενώ ο συνολικά ασφαλισμένος πληθυσμός υπέστη οριακή μείωση, οι πληρωθείσες αποζημιώσεις σημείωσαν εκ νέου αύξηση.
Βασικό συμπέρασμα από τα ανωτέρω είναι ότι οι πολίτες, παρά τη συρρίκνωση των εισοδημάτων τους και έχοντας βιωματική, πλέον, εμπειρία των αδυναμιών της κοινωνικής τους ασφάλισης και του δημόσιου συστήματος υγείας, καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να διατηρήσουν ή να αποκτήσουν ένα ιδιωτικό ασφαλιστικό πρόγραμμα, τις καλύψεις και τις παροχές του οποίου αξιοποιούν.