Οι μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για την επανεκκίνηση της ελληνικής ανταγωνιστικότητας θα συζητηθούν αύριο Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2016, σε ημερίδα που οργανώνει η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (O.K.E.) και η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ), στα γραφεία της ΟΚΕ.

Στην ημερίδα θα συμμετέχουν μέλη της ΕΟΚΕ, εκπρόσωποι της κυβέρνησης, κοινωνικοί εταίροι, καθώς και εκπρόσωποι της ελληνικής κοινωνίας των πολιτών. Θα προλογίσουν ο Πρόεδρος της ΕΟΚΕ, κ. Γεώργιος Ντάσης και ο Πρόεδρος της ΟΚΕ, κ. Γιώργος Βερνίκος
Σκοπός της εκδήλωσης είναι η διαβούλευση μεταξύ της ΕΟΚΕ, της Ο.Κ.Ε., των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας πάνω στην τρέχουσα κατάσταση και τις απαραίτητες για την Ελλάδα κοινωνικοοικονομικές μεταρρυθμίσεις.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι συμμετέχοντες θα εξετάσουν:

•    την ανάγκη ενός νέου επιχειρηματικού περιβάλλοντος — πώς μπορεί να διασφαλιστεί η παροχή στήριξης για τις ΜΜΕ και η χρηματοδότησή τους και να περιοριστεί η γραφειοκρατία
•    τις κοινωνικές πτυχές της ανταγωνιστικότητας, με έμφαση στην απασχόληση
•    την κοινωνική ασφάλιση σήμερα, καθώς και την κατάσταση των κοινωνικών υπηρεσιών. 

Όπως επισημαίνεται από την ΟΚΕ, η Ελλάδα δεν συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και στην επισκόπηση για τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», για την αποφυγή επικαλύψεων με το τρέχον πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να δοθεί η δυνατότητα στους εκπροσώπους της οργανωμένης κοινωνίας πολιτών της Ελλάδας να διατυπώσουν τις προτάσεις τους που έχουν προτεραιότητα.

Η εν λόγω συνάντηση στοχεύει στο να συμβάλει να γίνουν ευρύτερα γνωστά, κυρίως στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, όχι μόνον το έργο της ΕΟΚΕ, αλλά και οι πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, θα συζητηθεί η ανάγκη για "ένα νέο επιχειρηματικό περιβάλλον με λιγότερα εμπόδια, περισσότερες επενδύσεις και ποιότητα της απασχόλησης". 
Η συζήτηση θα επικεντρωθεί στο επιχειρηματικό περιβάλλον, στη στήριξη των ΜΜΕ, στη χρηματοδότηση και στις επιλογές για τη μείωση της γραφειοκρατίας. Προσοχή θα δοθεί στις ευκαιρίες που δημιουργεί η ανάπτυξη της πράσινης οικονομίας, η αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η τήρηση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης στη μεταρρυθμιστική διαδικασία. Η έμφαση θα δοθεί έμφαση σε εργαλεία που βοηθούν την οικονομία να γίνει ανταγωνιστική. Το πρωταρχικό ερώτημα είναι τι είναι αυτό που κάνει την οικονομία (και τις επιχειρήσεις) να παράγει περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας, αλλά και πώς μπορούν να βελτιωθούν οι σχετικοί όροι.

Η δεύτερη συνεδρίαση με θέμα "Οι κοινωνικές πτυχές της ανταγωνιστικότητας" θα εξετάσει σε βάθος την απασχόληση, την κοινωνική ασφάλιση και την κατάσταση των κοινωνικών υπηρεσιών. Δεδομένου ότι η Ελλάδα έχει το χαμηλότερο ποσοστό απασχόλησης στην ΕΕ (49,5 %), είναι πολύ σημαντικό να βρεθούν εργαλεία για την αγορά εργασίας με σκοπό την τόνωση της απασχόλησης. Να αντιμετωπιστεί η ανεργία των νέων, να αναπτυχθούν συμπράξεις μεταξύ των πανεπιστημίων και της κοινωνίας των πολιτών για τον σχεδιασμό εκπαιδευτικού περιεχομένου που να ταιριάζει με τις δεξιότητες που απαιτούνται στην αγορά εργασίας. Περισσότερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην κοινωνική καινοτομία και στις κοινωνικές επενδύσεις για την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου ενόψει μεγαλύτερης σύγκλισης.