Με νέα υπουργική απόφαση που υπέγραψε ο κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής την Παρασκευή, συγκεκριμενοποιήθηκε η εξωνοσοκομειακή δαπάνη για φάρμακα λίγο χαμηλότερα των 2 δις. ευρώ για την τριετία 2016-18. Παράλληλα καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού των rebate και clawback ενώ δίνεται η δυνατότητα στον ΕΟΠΥΥ  να προχωρά σε καθορισμό των δαπανών ανά δραστική ουσία ή θεραπευτική κατηγορία
Ειδικότερα, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ με Αρ. Φύλλου 1803 στις 20/8 σημειώνεται ότι: 

Ο προϋπολογισμός της φαρμακευτικής δαπάνης του ΕΟΠΥΥ δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 1.945.000.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, για το σύνολο του 2016, το ποσό των 1.945.000.000 ευρώ, για το σύνολο του έτους 2017 και ομοίως το ποσό των 1.945.000.000 ευρώ, για το σύνολο του έτους 2018. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται και η δαπάνη για την φαρμακευτική περίθαλψη των ανασφάλιστων πολιτών και των οικονομικά αδυνάτων, καθώς και η δαπάνη για τα εμβόλια, τους ορούς και τα παράγωγα αίματος. Με βάση λοιπόν τη συγκεκριμένη δαπάνη θα προσδιορίζεται και το clawback σε μηνιαία βάση

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η συγκεκριμένη «παγίωση» του προϋπολογισμού για τα φάρμακα δεν επιβεβαιώνει τις προσδοκίες της αγοράς η οποία αν και δεν ανέμενε αύξηση του ποσού, ευελπιστούσε στην εξαίρεση τουλάχιστον των εμβολίων αλλά και σε μια καθαρή δαπάνες σε ακριβώς 2 δις. ευρώ. 
Παράλληλα στην παράγραφο 6 της απόφασης αναφέρεται ότι  ο ΕΟΠΥΥ δύναται να εισηγηθεί στον Υπουργό Υγείας να θέσει ετήσιους προϋπολογισμούς φαρμακευτικής δαπάνης σε επίπεδο φαρμάκου, δραστικής ουσίας(ATC5) ή θεραπευτικής κατηγορίας (ATC4). Η ρύθμιση αυτή δύναται να εφαρμόζεται ειδικότερα σε περιπτώσεις εισαγωγής πολλών νέων φαρμάκων σε συγκεκριμένες θεραπευτικές κατηγορίες. Σε τέτοιες περιπτώσεις οι επιμέρους στόχοι συνυπολογίζονται στον καθορισμό της υπέρβασης της φαρμακευτικής δαπάνης του ΕΟΠΥΥ και στον επιμερισμό της υπέρβασης ανά φαρμακευτική εταιρεία ή κάτοχο άδειας κυκλοφορίας. 
Η διάταξη αυτή επί της ουσίας καθιερώνει συγκεκριμένες δαπάνες για φάρμακα δηλαδή κλειστό προϋπολογισμό και μάλιστα για τα υψηλού κόστους ώστε λόγω των περίπου 140 νέων φαρμάκων που εισήχθηκαν πρόσφατα στη θετική λίστα, να μην ξεφύγει η συνολική δαπάνη.