Οι βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται στις χώρες που έχουν ήδη αναπτύξει τον τομέα του ιατρικού τουρισμού, το νομικό πλαίσιο που διέπει τον συγκεκριμένο τομέα, καθώς και οι κινήσεις που έχουν συντελεστεί μέχρι σήμερα στη χώρα μας προς αυτή την κατεύθυνση, συζητήθηκαν κατά την 1η Συνεδρίαση του τομέα Ιατρικού Τουρισμού του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου.

Η σύσκεψη συγκλήθηκε με πρωτοβουλία του Προέδρου Γιώργου Πατούλη, ενώ παρέστη τιμητικά, ο πρόεδρος του ΠΙΣ κ. Μιχ. Βλασταράκος.
Στόχος της Επιτροπής είναι η καλλιέργεια της εξωστρέφειας των Ελλήνων ιατρών, η έμφαση στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, η επένδυση στην Καινοτομία και το σωστό Marketing, η δημιουργία Ιατρικού Τουρισμού Επιλογής (Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας (ΜΗΝ) και δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες μονάδες), καθώς και η ανάπτυξη Ιατρικού Τουρισμού Ανάγκης μέσα από Πρωτοβάθμιες Υπηρεσίες Υγείας. 

Ταυτόχρονα, παρουσιάστηκαν και τα επόμενα βήματα της Επιτροπής που προσανατολίζεται στη στήριξη συλλογικών φορέων που επενδύουν στον Ιατρικό Τουρισμό, στην προβολή των προτύπων διασφάλισης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, στις διεθνείς συνεργασίες αλλά και την οικονομική διευκόλυνση μέσα από προγράμματα χρηματοδότησης όπως το ΕΣΠΑ αποβλέποντας στην ανάπτυξη του Ιατρικού Τουρισμού.

Ο Πρόεδρος του Τομέα Ιατρικού Τουρισμού κ. Γεώργιος Πατούλης τόνισε: «Ο Ιατρικός Τουρισμός μπορεί να γίνει πόλος προσέλκυσης της διεθνούς και ευρωπαϊκής ιατρικής κοινότητας και επισκεπτών, δημιουργώντας προϋποθέσεις για την ενίσχυση της οικονομίας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ενώ η ανάπτυξή του θα συμπαρασύρει και άλλους τομείς της ελληνικής οικονομίας. Στόχος μας είναι ο εμπλουτισμός του επιπέδου των προσφερόμενων υπηρεσιών, η ποιοτική βελτίωση του εγχώριου τουριστικού προϊόντος, η χρήση αποτελεσματικών μηχανισμών προβολής για τη γνωστοποίηση των δομών και των παροχών, η στελέχωσή των δομών με εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό, κατάλληλα εκπαιδευμένο και η εύρεση πόρων, που θα ενισχύσουν το δομικό αυτό πλαίσιο».

Κλείνοντας, επεσήμανε τον ιδιαίτερο ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης λέγοντας: «Οι ΟΤΑ αποτελούν κεντρικό πυλώνα εισροής επενδυτικών κεφαλαίων και ανάπτυξης των δομών ιατρικού τουρισμού σε κάθε τοπική κοινωνία».

Η Επιτροπή του Τομέα Ιατρικού Τουρισμού του ΠΙΣ θα συγκαλείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ενώ προετοιμάζεται και η διεξαγωγή μεγάλης Επιστημονικής Ημερίδας στην οποία θα αποτυπώνονται όλες οι απόψεις πάνω στον Ιατρικό Τουρισμό.