Νομιμοποίηση των ατομικών συμβάσεων για το προσωπικό καθαριότητας, σίτισης και φύλαξης των νοσοκομείων αλλά και των νομικών προσώπων που εποπτεύουν τα υπουργεία, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, προωθείται με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή και συνυπογράφεται και από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας.

Η ψήφιση της τροπολογίας που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο "Κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις" που συζητείται στη Βουλή, αναμένεται να φέρει τέλος στις διαμάχες μεταξύ εργολάβων καθαριότητας και διοικήσεων υγειονομικών περιφερειών και νοσοκομείων, αλλά θα επιτρέψει και τη συνέχιση των συμβάσεων που έχουν ήδη συναφθεί, έστω κι αν οι πρώτες δικαστικές αποφάσεις απόρριψής τους έχουν ήδη εκδοθεί.

Η τροπολογία επιτρέπει τις συγκεκριμένες ατομικές συμβάσεις μέχρι 31.12.2018 και εφόσον συντρέχουν απρόβλεπτες ή επείγουσες περιστάσεις, για εξοικονόμηση δημοσιονομικής ωφέλειας . Οι συμβάσεις αυτές απαγορεύεται να μετατραπούν σε συμβάσεις αορίστου χρόνου. Το κόστος των συμβάσεων πρέπει να έχει προϋπολογιστεί και να  βρίσκεται εντός των ορίων των εγγεγραμμένων πιστώσεων του φορέα.

Για την επιλογή των προσώπων, καταρτίζεται προσωρινός πίνακας κατάταξης από μη αμειβόμενη τριμελή επιτροπή στον φορέα με τον οποίο θα υπογραφούν οι ατομικές συμβάσεις. Οι υποψήφιοι μοριοδοτούνται για χρόνο ανεργίας 4 μηνών με 200 μονάδες, και με 50 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 6 μήνες.
Συναφής εργασιακή εμπειρία μοριοδοτείται με 7 μονάδες ανά μήνα για εμπειρία μέχρι 120 μήνες και εάν η εργασιακή εμπειρία ήταν στο δημόσιο τομέα, τότε η μοριοδότηση αυξάνεται στις 8 μονάδες ανά μήνα, ενώ παραμένει το όριο της συνολικής εμπειρίας των 120 μηνών.

Με πράξη της διοίκησης του φορέα κυρώνονται οι πίνακες κατάταξης και στέλνονται στο ΑΣΕΠ εντός 5 ημερών από τη σύνταξή τους.

Εντός 30 ημερών από πιθανή άσκηση ένστασης ή αυτεπάγγελτα εντός 30 ημερών από τη δημοσιοποίηση ή αποστολή των πινάκων, το ΑΣΕΠ ασκεί έλεγχο νομιμότητας και εκδίδει απόφαση που κοινοποιεί στον ενδιαφερόμενο φορέα.

Λεπτομέρειες για την εφαρμογή της διάταξης παραπέμπονται να ρυθμιστούν με κοινές υπουργικές αποφάσεις των υπουργών Εσωτερικών και Εργασίας.