Την εθελοντική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε. στο θέμα της αξιολόγησης τεχνολογίας υγείας (ΗΤΑ) έχει υποστηρίξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επί 20ετία τουλάχιστον, και μέσω κοινών δράσεων, έχει εδραιωθεί η ανταλλαγή πληροφοριών και οι κοινές μεθοδολογίες. Τώρα ήρθε η ώρα για το επόμενο βήμα: να οικοδομήσουμε ένα μόνιμο, βιώσιμο μηχανισμό συνεργασίας στην ΕΕ για την HTA, έτσι ώστε όλα τα κράτη μέλη να μπορούν να επωφεληθούν από την προστιθέμενη αξία που δημιουργείται από τη συγκέντρωση πόρων , ανταλλαγή τεχνογνωσίας και αποφυγή επικαλύψεων στην αξιολόγηση του ίδιου προϊόντος ή παρέμβασης.

Τα παραπάνω τόνισε ο o Επίτροπος για την Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων, Vytenis Andriukaitis, κατά τη διάρκεια φόρουμ που συνδιοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την κοινή δράση EUnetHTA, ανακοινώνοντας την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με την πρωτοβουλία της Επιτροπής για ενίσχυση της συνεργασίας της Ε.Ε. για την αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας (HTA).

Παρουσία 79 εμπλεκομένων φορέων, ο κ. Andriukaitis  σημείωσε πως η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 13 Ιανουαρίου 2017. Παράλληλα, η Επιτροπή ξεκίνησε μια σειρά μελετών για την ανάλυση των πιθανών επιλογών και των επιπτώσεών τους. Το εγχείρημα θα προχωρήσει όταν συγκεντρωθούν και αναλυθούν όλες οι απόψεις.

Η Επιτροπή θα προτείνει ένα δρόμο προς τα εμπρός τη στιγμή όλες οι απόψεις και τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί και αναλυθεί.
Οι συζητήσεις της διαβούλευσης θα εστιαστούν:
• Στη συνεργασία της ΕΕ για την HTA σήμερα
• Στο ρόλο της ΗΤΑ: από την πρώιμη ανάπτυξη μέχρι την πρόσβαση των ασθενών
• Στο μέλλον της HTA στην Ευρώπη.

Στόχος είναι μέχρι το 2019 να  εφαρμόζεται μια τυποποιημένη διαδικασία για την αξιολόγηση τεχνολογίας υγείας, που θα καλύπτει την αξιολόγηση των νέων τεχνολογιών με αποδείξεις, και για ολόκληρο τον κύκλο ζωής των νέων τεχνολογιών ξεκινώντας από την αρχική αξιολόγηση, τα πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία που προκύπτουν από τη χρήση στην αγορά, την αξιολόγηση τεχνολογιών που μπορεί να έχουν ξεπεραστεί και αντικατασταθεί από νεώτερες, ασφαλέστερες και αποτελεσματικότερες τεχνολογίες.

Ένα τέτοιο σύστημα θα πρέπει να επικεντρωθεί στην αξιολόγηση τεχνολογιών που θα είναι κατάλληλες για τον σκοπό της χρήσης τους, αποτελεσματικές και υψηλής ποιότητας, προκειμένου να διευκολυνθεί η έγκαιρη πρόσβαση των ασθενών σε ασφαλείς και αποτελεσματικές τεχνολογίες υγείας σε ολόκληρη την Ευρώπη. 

Έτσι, θα πρέπει να αναπτυχθεί ένα σύστημα κατάλληλο για μόνιμη χρηματοδότηση των αξιολογήσεων.
Από κοινού η Κομισιόν και το δίκτυο ΗΤΑ σε συνεργασία με την επιστημονική και τεχνική αξιολόγηση, πρέπει να αποσαφηνίσουν συγκεκριμένα κριτήρια οργάνωσης και διοίκησης, για μόνιμη συνεργασία.

Επίσης θα πρέπει να αξιολογηθεί η φιλοξενία της λειτουργίας αξιολόγησης για την υποστήριξη της μόνιμης συνεργασίας, μέσω του κατάλληλου επιχειρηματικού μοντέλου, που να διασφαλίζει τη βιωσιμότητα και την βιώσιμη χρηματοδότηση.

Οι επίσημες διαδικασίες θα πρέπει να ξεκινήσουν σε χρόνο που να τεθούν σε ισχύ οι απαραίτητες αλλαγές στη νομοθεσία, για να υποστηριχθεί  η φιλοξενία και οι οργανωτικές δομές της μόνιμης ευρωπαϊκής συνεργασίας στην αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας.