Στο 0,96% του ΑΕΠ έφθασε για πρώτη φορά το ποσοστό δαπανών για Έρευνα & Ανάπτυξη (Research & Development- R&D) στην Ελλάδα, αν και η χώρα παραμένει στην 20η θέση της Ε.Ε. των 28. Οι δαπάνες έρευνας του 2015 αυξήθηκαν κατά 13,1% σε σχέση με το 2014 και έφθασαν τα 1.683,8 εκ. ευρώ ενισχυμένες με 195.1 εκ. ευρώ επιπλέον.

Δαπάνες Ε&Α 
Όπως επισημαίνεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης σε συνεργασία με την ΕΛΣΤΑΤ, Ο πλέον «γνωστός» δείκτης που εξάγεται από τα στατιστικά στοιχεία Ε&Α, ως το ποσοστό των δαπανών Ε&Α επί του ΑΕΠ, είναι η «Ένταση Ε&Α» (R&D intensity) που αποτυπώνει τον στόχο της στρατηγικής EU2020 για την επίτευξη επενδύσεων σε Ε&Α σε ποσοστό 3% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, ο δείκτης συμπεριλαμβάνεται στους βοηθητικούς δείκτες του Macroeconomic Imbalance Procedure (MIP) Scoreboard της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
Οι συνολικές δαπάνες για Ε&Α στην Ελλάδα το 2015 είναι 1.683,8 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 195,1 εκατ. ευρώ (ποσοστό αύξησης 13,1%) σε σχέση με το 2014. Οι δαπάνες Ε&Α συνυπολογίζονται στο ΑΕΠ της χώρας καθώς, σύμφωνα με το αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών ESA 2010 , καταγράφονται ως δαπάνες παγίου κεφαλαίου. 
Η αύξηση των δαπανών Ε&Α έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του δείκτη «Ένταση Ε&Α» σε 0,96% το 2015 από 0,84% το 2014 (ποσοστό αύξησης 14,1%).
Αναλυτικότερα, καταγράφεται αύξηση των δαπανών Ε&Α σε όλους τους τομείς εκτέλεσης Ε&Α, με εξαίρεση τον τομέα ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων: 

 •  στον τομέα των επιχειρήσεων (τομέας BES) το 2015 οι συνολικές δαπάνες Ε&Α ανέρχονται σε 561,4 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 11,3% σε σχέση με το 2014. 
 •  στον κρατικό τομέα (τομέας GOV), το 2015 οι συνολικές δαπάνες σε Ε&Α ανέρχονται σε 465,5 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 12,8% σε σχέση με το 2014. 
 •  στον τομέα της τριτοβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (τομέας HES) το 2015 οι συνολικές δαπάνες Ε&Α ανέρχονται σε 643,8 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 16,4% σε σχέση με το 2014. 
 •  στον τομέα των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων (τομέας PNP) το 2015 οι συνολικές δαπάνες Ε&Α ανέρχονται σε 13,2 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά -27,8% σε σχέση με το 2014. 

Πηγές χρηματοδότησης δαπανών Ε&Α 
Σε σχέση με τις πηγές χρηματοδότησης των δαπανών Ε&Α καταγράφονται τα ακόλουθα:

 •  Η χρηματοδότηση από τις επιχειρήσεις που διατέθηκε για δαπάνες Ε&Α ανεξαρτήτως τομέα εκτέλεσης το 2015 ανέρχεται σε 534,8 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 20,4% σε σχέση με το 2015. 
 •  Η χρηματοδότηση από το κράτος ανέρχεται σε 887,3 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 11,9% σε σχέση με το 2013. 

Σε σχέση με τις κυριότερες επιμέρους πηγές που συγκροτούν την κρατική χρηματοδότηση τα στοιχεία έχουν ως εξής: 

 •  Ο τακτικός προϋπολογισμός χρηματοδότησε το 2015 δαπάνες Ε&Α ύψους 433,5 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 6,3% σε σχέση με το 2014. 
 •  Το ΕΣΠΑ χρηματοδότησε το 2015 δαπάνες Ε&Α ύψους 385,8 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 25,2% σε σχέση με το 2014. 

Όσον αφορά τη χρηματοδότηση που προέρχεται από το εξωτερικό, η κύρια πηγή είναι τα προγράμματα Ε&Α της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι δαπάνες Ε&Α που χρηματοδοτήθηκαν το 2015 από την ΕΕ είναι 169,5 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 8,9% σε σχέση με το 2014. 

 • Οι κύριες πηγές χρηματοδότησης ανά τομέα εκτέλεσης έχουν ως ακολούθως: 
 •  Οι δαπάνες Ε&Α του έτους 2015 του τομέα των επιχειρήσεων χρηματοδοτούνται κατά 82,3% (462,1 εκατ. ευρώ) από ίδια κεφάλαια. 
 •  Οι δαπάνες Ε&Α του έτους 2015 του κρατικού τομέα χρηματοδοτούνται κατά 81,0% (377,0 εκατ. ευρώ) από το κράτος (36,1% τακτικός προϋπολογισμός, 35,7% ΕΣΠΑ, 9,2% Λοιπές κρατικές πηγές). 
 •  Οι δαπάνες Ε&Α του έτους 2015 του τομέα τριτοβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χρηματοδοτούνται κατά 71,1% (458,0. εκατ. ευρώ) από το κράτος (41,3% τακτικός προϋπολογισμός, 26,6% ΕΣΠΑ, 3,2% Λοιπές κρατικές πηγές). 
 •  Οι δαπάνες Ε&Α του έτους 2015 του τομέα ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων χρηματοδοτούνται κατά 44,8% (5,9 εκατ. ευρώ) από το εξωτερικό.