Στη νομιμοποίηση των προμηθειών των νοσοκομείων και των υγειονομικών περιφερειών μέχρι 31 Οκτωβρίου 2016 προχώρησε η Κυβέρνηση με τροπολογία που ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την κύρωση της Τεχνικής Συμφωνίας ανάμεσα στο ΥΕΘΑ, τα υπουργεία Εθνικής Άμυνας Ιταλίας, Πολωνίας, Τουρκίας, Βελγίου, Γαλλίας, Γερμανίας, Λουξεμβούργου, Ισπανίας για τη στελέχωση, χρηματοδότηση, διοίκηση και υποστήριξη του στρατηγείου EUROCORPS, Σώμα Ταχείας Ανάπτυξης  NATO EUROCORPS (NRDC EC) κ. ά. διατάξεις.

Με την τροπολογία, ανοίγει ο δρόμος για πληρωμή των προμηθευτών των νοσοκομείων για παλαιές οφειλές από τον Σεπτέμβριο του 2012 μέχρι και το τέλος Οκτωβρίου χωρίς ελέγχους και καθυστερήσεις  υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις: " για λόγους διασφάλισης του δηµοσίου συµφέροντος, προστασίας της δηµόσιας υγείας και ανυπέρβλητης αναγκαιότητας, θεωρούνται νόµιµες οι δαπάνες που απαιτούνται για την εξόφληση υποχρεώσεων που απορρέουν από την παροχή υπηρεσιών σε νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ., οι οποίες παρασχέθηκαν στα νοσοκοµεία από τις ήδη εγκατεστηµένες αναδόχους εταιρείες είτε στις συµβατικές τιµές, είτε στις τιµές του Παρατηρητηρίου Τιµών της Ε.Π.Υ., εφόσον αυτές είναι χαµηλότερες µετά τη λήξη της µεταξύ τους σύµβασης, κατά το χρονικό διάστηµα από την 1η Σεπτεµβρίου 2012 µέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2016". 

Επιπλέον θεωρούνται νόµιµες οι δαπάνες των Δ.Υ.Πε., που πραγµατοποιήθηκαν από 1.1.2015 έως και 31.10.2016, για την κάλυψη των αναγκών του Πρωτοβάθµιου Συστήµατος Υγείας, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης της κείµενης περί προµηθειών νοµοθεσίας, όσο και των διατάξεων του π.δ. 113/2010 και του ν. 3871/2010, µε την προϋπόθεση της ύπαρξης των αντίστοιχων πιστώσεων στον προϋπολογισµό τους.

Αντίστοιχα θεωρούνται νόµιµες οι δαπάνες για την εξόφληση υποχρεώσεων των Νοσοκοµείων του Ε.Σ.Υ. και των Δ.Υ.Πε. που απορρέουν από προµήθειες υλικών-αγαθών και παροχή υπηρεσιών που διενεργήθηκαν µέχρι 31.10.2016, χωρίς την υπογραφή σύµβασης, δεν αναφέρονται στο Παρατηρητήριο Τιµών που τηρεί η Ε.Π.Υ. (άρθρο 24, ν. 3846/2010), δεν υφίστανται προηγούµενες συµβάσεις και µε την προϋπόθεση ότι είναι εντός των εγκεκριµένων πιστώσεων των προϋπολογισµών τους, των αντίστοιχων ετών αναφοράς.

Σε ότι αφορά το νοσοκομείο Σάμου, δαπάνες που προέρχονται από την προµήθεια αγαθών και υπηρεσιών και έχουν πραγµατοποιηθεί έως τις 31.12.2014, οι οποίες δεν έχουν εξοφληθεί λόγω ελλιπών δικαιολογητικών, δύνανται να ενταλµατοποιηθούν και να πληρωθούν κατ' εξαίρεση µε µόνο παραστατικό το σχετικό τιµολόγιο, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού του Νοσοκοµείου εκάστου έτους, µέχρι τις 31.6.2017.

ΚΕΕΛΠΝΟ
Η τροπολογία ρυθμίζει επίσης την πληρωμή υπερωριακής εργασίας στο ΚΕΕΛΠΝΟ για το 2016, καθώς και την πρόσληψη τριών ειδικών μετακλητών συμβούλων από τον πρόεδρο του Οργανισμού, οι οποίοι αποχωρούν μαζί με τον πρόεδρο, χωρίς αποζημίωση.

Συγκεκριμένα η τροπολογία αναφέρει τα παρακάτω:

Οι δαπάνες που απορρέουν από την υπ’ αριθµ. 17/30.6.2016 (Β΄ 1990) απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. και αφορούν σε υπερωριακή εργασία, νυχτερινή εργασία, εργασία τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες πέραν της υποχρεωτικής, καθώς και εργασία για συµπλήρωση της εβδοµαδιαίας υποχρεωτικής του προσωπικού του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. για το έτος 2016, είναι νόµιµες και κανονικές ως προς την αναδροµική πληρωµή των δικαιούχων από 1.1.2016 και µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.

Στο γραφείο του Προέδρου του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. συστήνονται τρεις ενιαίες θέσεις Ειδικών Συµβούλων, Επιστηµονικών Συνεργατών και Ειδικών Συνεργατών για την κάλυψη των αναγκών του Προέδρου. Οι ανωτέρω πρέπει να έχουν πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος της ηµεδαπής ή ισότιµο πτυχίο της αλλοδαπής. Προσλαµβάνονται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, µε απόφαση του Προέδρου του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. ύστερα από προηγούµενη έγκριση του Υπουργού Υγείας, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και αµείβονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4354/2015 (Α΄ 176). Οι αρµοδιότητες και τα καθήκοντά τους καθορίζονται από τον Πρόεδρο του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. και περιλαµβάνονται στη σύµβασή τους. 

Με την για οποιονδήποτε λόγο αποχώρηση του Προέδρου, οι Ειδικοί Σύµβουλοι ή Επιστηµονικοί ή Ειδικοί Συνεργάτες, αποχωρούν αυτοδικαίως ταυτόχρονα µε την αποχώρηση αυτού και χωρίς άλλη προηγούµενη διαδικασία. 

Η παροχή υπηρεσίας στις θέσεις της παρούσας παραγράφου δεν γεννά οποιοδήποτε δικαίωµα αποζηµίωσης ή άλλη αξίωση, ούτε προνόµιο ούτε προτίµηση για τον παρέχοντα απέναντι στον Πρόεδρο ή το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ..