Ημέρα ιδιαίτερα σημαντικών Υπουργικών Αποφάσεων αναδείχτηκε η προηγούμενη Παρασκευή, αφού εκτός από τις διατάξεις για την ανατιμολόγηση, εκδόθηκε σε ΦΕΚ (3888/2-12-2016) η Κοινή Υπουργική Απόφαση για το «Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 4.000 μακροχρόνια ανέργων στον δημόσιο τομέα της υγείας». 
Όπως διευκρινίζεται  αρμόδιος φορέας για την υλοποίηση διαχείριση και παρακολούθηση του προγράμματος  είναι ο ΟΑΕΔ, ο οποίος εκδίδει Δημόσια Πρόσκληση όπου εξειδικεύει τις λεπτομέρειες εφαρμογής τους. Επίσης, ο ΟΑΕΔ είναι φορέας αρμόδιος για την υποδοχή των ηλεκτρονικών αιτήσεων των ωφελουμένων και την κατάρτιση του
Αντικείμενο του προγράμματος είναι η δημιουργία απασχόλησης μέσω της τοποθέτησης προσωπικού στο δημόσιο τομέα της Υγείας. Όσοι τελικά προληφθούν θα καλύψουν θέσεις  στα Γενικά Νοσοκομεία, τα Γενικά Νοσοκομεία- ΚΥ, τα Πανεπιστημιακά Γενικά Νοσοκομεία, οι Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών για τις Κεντρικές τους Υπηρεσίες, τα Κέντρα Υγείας, τα ΠΕΔΥ- Μονάδες Υγείας και τα ΠΕΔΥ-ΠΙ ή ΠΕΔΥ-ΠΠΙ, το Υπουργείο Υγείας για την Κεντρική Υπηρεσία του καθώς και οι εποπτευόμενοι από το Υπουργείο Υγείας φορείς που είναι ο ΕΟΠΥΥ, ο ΟΚΑΝΑ, το ΚΕΘΕΑ, ο ΕΟΦ, το ΕΚΕΑ και το ΕΚΑΒ.

Οι ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές των ωφελουμένων αντιστοιχούν:
α. για την κατηγορία Π.Ε. έως τα 1.087,00 ευρώ,
β. για την κατηγορία Τ.Ε. έως τα 1.032,00 ευρώ,
γ. για την κατηγορία Δ.Ε. έως τα 853,00 ευρώ,
δ. για την κατηγορία Υ.Ε. έως τα 775,00 ευρώ

Όπως επισημαίνεται στην ΚΥΑ: «Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται συνολική δαπάνη ύψους 66.000.000 ευρώ, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ (ΚΑΕ 2493) και κατανέμεται σε ετήσια βάση ως εξής: Για το έτος 2016 είναι μηδενική, για το έτος 2017 ανέρχεται σε 50.000.000 ευρώ και για το έτος 2018 ανέρχεται σε 16.000.000 ευρώ

Ως κριτήρια κριτήρια κατάταξης ορίζοντα τα ακόλουθα:
i. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης
ανεργίας ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες,
ii. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης
ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της ανωτέρω
κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες,
iii. Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό, iv. Ηλικία.
v. Αριθμός ανήλικων τέκνων,
vi. Εγγραφή στα Μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ.
vii. Δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης
νiii. Εντοπιότητα

Επίσης οι μακροχρόνια άνεργοι, κατόπιν σχετικής Δημόσιας Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ, καλούνται να υποβάλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στον ΟΑΕΔ, μία αίτηση συμμετοχής για την απασχόληση τους στις προκηρυσσόμενες θέσεις, για έναν κλάδο και ειδικότητα όπου απαιτείται, επιλέγοντας από μία μέχρι τρεις Υπηρεσίες Τοποθέτησης συνολικά των Φορέων Υποδοχής. Η δε ηλεκτρονική αίτηση θα βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr) και μετά τη συμπλήρωση της οι δυνητικοί Ωφελούμενοι θα την αποστέλλουν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (http://ait.oaed.gr/) στον ΟΑΕΔ.