Έξι προτάσεις για υγειονομική μεταρρύθμιση στην Ευρώπη, στο πρώτο εξάμηνο του 2017, παραθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (EFPIA), με αφορμή την πρόσφατη έκθεση του ΟΟΣΑ "Η υγεία με μια ματιά: Ευρώπη 2016" (“Health at a Glance: Europe 2016”), εφιστώντας ιδιαίτερα την προσοχή της Κομισιόν στις χώρες με χαμηλό ΑΕΠ, των οποίων τα συστήματα υγείας υποχρηματοδοτούνται.

Φωτογραφίζοντας και την Ελλάδα, η EFPIA ζητά αύξηση των δαπανών περίθαλψης σε χώρες που τα συστήματα υγείας παρουσιάζουν ανεπάρκειες και οι ασθενείς δεν έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας με αποτέλεσμα χαμηλά επίπεδα περίθαλψης, αλλά και υψηλά επίπεδα συμμετοχής τους στο κόστος περίθαλψης.

Μάλιστα για την επίτευξη της ζητούμενης αύξησης της χρηματοδότησης, η EFPIA επικροτεί την απόφαση της Κομισιόν να επιτρέψει στα κράτη αυτά την απόκλισή τους από τα προγράμματα σταθερότητας και ανάπτυξης, ώστε να καταστήσει δυνατές τις επενδύσεις που θα επιφέρουν μακρόχρονη σταθερότητα μέσω ενός αποτελεσματικού συστήματος υγείας.

Επισημαίνει ακόμη ότι επενδύσεις στην πρωτοβάθμια περίθαλψη ή τη δευτεροβάθμια πρόληψη μπορούν να πετύχουν καλύτερη περίθαλψη στον πληθυσμό, με χαμηλότερο κόστος μακροπρόθεσμα.

Επιπλέον, υπογραμμίζει τις αρνητικές επιπτώσεις στο διεθνές σύστημα τιμών αναφοράς από την τιμολόγηση φαρμάκων σε χώρες με χαμηλότερο ΑΕΠ του μέσου όρου της Ε.Ε., καθώς και της πρόσβασης των ασθενών και προτίθεται να θέσει το θέμα στην Κομισιόν, ώστε η τελευταία να το λάβει υπόψιν της κατά την αξιολόγηση των συστημάτων υγείας των χωρών αυτών, ως προς τις δαπάνες τους για την υγεία και τη φαρμακευτική τους πολιτική.

Τα υπόλοιπα πέντε μέτρα που προτείνει η EFPIA για το πρώτο εξάμηνο του έτους, περιλαμβάνουν τα εξής:

  1. Αξιολόγηση των πολιτικών υγείας των κρατών - μελών της Ε.Ε. στη βάση μιας συνεχούς εκτίμησης της πορείας των συστημάτων υγείας
  2. Μεταρρύθμιση στα συστήματα υγείας μέσω της εστίασης σε υγειονομικά αποτελέσματα
  3. Προώθηση ολοκληρωμένων λύσεων για την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας μέσω ενσωματωμένων στο σύστημα προϋπολογισμών
  4. Χρήση της Αξιολόγησης Απόδοσης των συστημάτων υγείας, για σύγκριση και ανάλυση της απόδοσης των συστημάτων υγείας και
  5. Επισήμανση του ρόλου των στοιχείων που παρουσιάζει το σύστημα υγείας για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων στην υγεία και τη μείωση της αναποτελεσματικότητας στην περίθαλψη.

Οι προτάσεις αυτές παρατίθενται προκειμένου να ξεκινήσει ο διάλογος μεταρρύθμισης των συστημάτων υγείας στην Ευρώπη, προκειμένου να ανταποκριθούν στις προκλήσεις των δημογραφικών αλλαγών και το βάρος από τις χρόνιες ασθένειες. Στην κατεύθυνση αυτή, η EFPIA στοχεύει να μετέχει στο διάλογο αυτό, ως ενεργός εταίρος.

Σύμφωνα με την EFPIA η έκθεση του ΟΟΣΑ αναδεικνύει το βάρος των χρονίων παθήσεων που οδηγούν σε αυξημένα ποσοστά πρώιμων θανάτων, αφαιρώντας περίπου 3,4 εκ. παραγωγικών ετών ζωής στις 28 χώρες μέλη και οδηγώντας στην απώλεια 115 δισ. ευρώ ετησίως (υπολογίζονται με βάση του μέσου όρου των εισοδημάτων των εργατών στις χώρες της Ε.Ε.).

Η έκθεση δείχνει επίσης τις μεγάλες διαφοροποιήσεις στην υγεία των ασθενών, μετά από τη θεραπεία. Για παράδειγμα ο δείκτης θανάτου 30 μέρες μετά από εισαγωγή σε νοσοκομείο για αντιμετώπιση του εμφράγματος, ξεκινά από 4,5% στη Σουηδία και φτάνει το 15,4% στη Λετονία και η επιβίωση μετά απο εγκεφαλικό έχει 5,1% στη Φινλανδία, μεχρι 18,4% στη Λετονία. Ξεκάθαρες ήταν και οι διαφορές επιβίωσης μετά από διαφορετικά είδη καρκίνων. Αυτες οι διαφορές, δημιουργούν τεράστιες απώλειες. Και παρότι μπορούν να αποδοθούν στον τρόπο ζωής, εντούτοις είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψιν και η συμβολή του συστήματος υγείας, καθώς η διαφορά στη θνησιμότητα μετά από έμφραγμα ή εγκεφαλικό επεισόδιο θα μπορούσε να οφείλεται σε διακυμάνσεις στην προ-νοσοκομειακή περίθαλψη έκτακτης ανάγκης, τα πρωτόκολλα θεραπείας ή μεταφοράς των ασθενών, και η όποια βελτίωση κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας θα μπορούσε να οφείλεται στην καλύτερη πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας επείγουσα φροντίδα, με έγκαιρη μεταφορά ασθενών και τεκμηριωμένες ιατρικές παρεμβάσεις.