Ισχυρό αλλά όχι αλώβητο από τα συνεχόμενα αντιαναπτυξιακά μέτρα των τελευταίων Κυβερνήσεων, διαπιστώνεται και για το 2015 το «Οικονομικό αποτύπωμα της παραγωγής και διάθεσης φαρμακευτικών προϊόντων στην ελληνική οικονομία», σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, όπου η συνολική απασχόληση που αφορά άμεσα και έμμεσα τον κλάδο δείχνει να μειώθηκε περαιτέρω . Με βάση την επικαιροποιημένη ανασκόπηση του κλάδου από το Ίδρυμα, συνολικά προκύπτουν τα παρακάτω συμπεράσματα: 
   Η μικρή υποχώρηση της παραγωγής φαρμάκου αλλά και του κύκλου εργασιών στο εμπόριο φαρμάκου είχε αρνητικό αντίκτυπο τόσο στους κύριους προμηθευτές, αλλά και στην κατανάλωση από τα νοικοκυριά. 
-    Η συνολική επίδραση του κλάδου στο ΑΕΠ ήταν το 2015 κατά 39 εκατ. ευρώ, χαμηλότερη  από την αντίστοιχη του 2014
-    Ως ποσοστό του ΑΕΠ, η επίδραση των κλάδων που ασχολούνται έμμεσα και άμεσα με τον κλάδο είναι αντίστοιχη του προηγούμενου έτους (στο 3,5%)
-    Η συνολική επίδραση του κλάδου στην απασχόληση το 2015 υποχώρησε στους 85,9 χιλ. απασχολούμενους από 87,4 χιλ. το 2014. 
-    Έτσι, η συνολική επίδραση από παραγωγή και εμπορία φαρμακευτικών προϊόντων διαμορφώθηκε στο 2,4% του συνόλου των απασχολούμενων της χώρας το 2015.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την έρευνα Prodcom (Eurostat), η παραγωγή φαρμάκου στην Ελλάδα σε όρους αξίας (ex-factory) ανήλθε στα 929 εκατ. ευρώ το 2015, μειωμένη σε σχέση με το 2014 κατά -1,2% όταν είχε φτάσει στα επίπεδα ρεκόρ των 941 εκατ. ευρώ. Να επισημάνουμε εδώ βέβαια ότι τακτικά η Eurostat αναθεωρεί τα στοιχεία αυτά και έτσι για το 2015 ενδεχομένως η αξία της παραγωγής να αλλάξει προς το καλύτερο. Μάλιστα, σύμφωνα με τον δείκτη βιομηχανικής παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων, η παραγωγή εμφανίζεται αυξημένη από τα τέλη του 2015 και στο πρώτο εξάμηνο του 2016, καθώς ο δείκτης είναι κοντά στις 110 μονάδες, έναντι περίπου 106 μονάδων κατά μέσο όρο το 2015. Σημειώνεται ότι στο πρώτο 6μηνο του 2016, ο δείκτης είναι αυξημένος κατά 4% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2015.

Όσον αφορά στην επίδραση στην «Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία», το 2015 η «άμεση» επίδραση εκτιμήθηκε σε 910 εκατ. ευρώ έναντι 928 εκατ. ευρώ το 2014, η «έμμεση» στα 1.705 εκατ. ευρώ έναντι 1.798 εκατ. ευρώ και η «προκαλούμενη» στα 2.938 εκατ. ευρώ έναντι  3.069 εκατ. ευρώ. Έτσι συνολικά η ποσοτικοποίηση της συνολικής επίδραση τους κλάδου σε αξία διαμορφώθηκε το 2015 στα 5.553 εκατ. ευρώ έναντι 5.794 εκατ. ευρώ ήτοι μία υποχώρηση της τάξης του 4,2%.

Αντίστοιχα όσον αφορά στο ΑΕΠ, η «άμεση» επίδραση παρέμεινε σταθερή στα 1.081 εκατ. ευρώ (1.082 εκατ. ευρώ το 2014) η «έμμεση» στα 1.867 εκατ. ευρώ έναντι 1.881 εκατ. ευρώ και η «προκαλούμενη» στα 3.180 εκατ. ευρώ έναντι  3.203 εκατ. ευρώ. Έτσι συνολικά η συνολική επίδραση τους κλάδου διαμορφώθηκε στα 6.128 εκατ. ευρώ έναντι 6.167 εκατ. ευρώ ήτοι μία υποχώρηση της τάξης του 39 εκατ. ευρώ. Λόγω όμως και της μικρής συρρίκνωσης του ΑΕΠ το 2015, η συνολική επίδραση παραμένει στο 3,5% και το 2015

Σημαντικά είναι τα ευρήματα της μελέτης όσον αφορά στους απασχολούμενους. Όπως σημειώνει το ΙΟΒΕ, στο σύνολο των απασχολούμενων της χώρας η συνολική επίδραση από την παραγωγή και την εμπορία φαρμακευτικών προϊόντων εκτιμάται στο 2,4% το 2015. Σε σχέση με τη συνολική επίδραση στην απασχόληση για το 2014 η εκτίμηση αυτή είναι μικρότερη κατά 1,5 χιλ. άτομα.
Ειδικότερα, η άμεση απασχόληση το 2015 ήταν 26 χιλ. άτομα από 26,1 χιλιάδες το 2014, η έμμεση 24,1 χιλιάδες από 24,8 χιλιάδες, η προκαλούμενη 35,7 χιλιάδες από 36,5 χιλιάδες και έτσι η συνολική απασχόληση 85,9 χιλιάδες από 87,4 χιλιάδες. 

Σκοπός της μελέτης
Σύμφωνα με τους συντάκτες της μελέτης του ΙΟΒΕ και για να κατανοήσουμε καλύτερα τα συμπεράσματα, σκοπός της μελέτης είναι: 
- Η ποσοτική εκτίμηση της συνολικής επίδρασης της παραγωγής και διάθεσης φαρμακευτικών προϊόντων στην ελληνική οικονομία από το 2010
- Η επίδραση του γενικού αυτού κλάδου εκτιμάται με τη χρήση του υποδείγματος εισροών-εκροών του Leontief και βάσει του πίνακα εισροών-εκροών της ελληνικής οικονομίας.
- H εκτίμηση της συνολικής επίδρασης γίνεται σε όρους ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας, ΑΕΠ, απασχόλησης και φορολογικών εσόδων.
- Προσδιορισμός των κλάδων που χαρακτηρίζονται από τις μεγαλύτερες διασυνδέσεις με την παραγωγή και τη διάθεση φαρμακευτικών προϊόντων.
- Η συνολική επίδραση της παραγωγής και διάθεσης φαρμακευτικών προϊόντων στην ελληνική οικονομία η οποία αποτελείται από τρία σκέλη:

•Άμεση επίδραση: προκύπτει από την παραγωγή, τη συνολική τελική ζήτηση (εξαγωγές, ελληνική αγορά)  για τα προϊόντα του κλάδου, την άμεση απασχόληση κ.α.
•Έμμεση επίδραση: προκύπτει από τις διασυνδέσεις μεταξύ του υπό εξέταση κλάδου και των λοιπών κλάδων της οικονομίας.
•Προκαλούμενη επίδραση: προκύπτει από την καταναλωτική δαπάνη των απασχολούμενων του κλάδου και την όλη οικονομική δραστηριότητα που δημιουργείται από αυτούς.
- Το οικονομικό αποτύπωμα ισούται με το άθροισμα των τριών αυτών επιδράσεων.
- Ο συνυπολογισμός της έμμεσης και της προκαλούμενης επίδρασης συνεπάγεται την εκτίμηση των πολλαπλασιαστικών επιδράσεων της οικονομικής δραστηριότητας του κλάδου.