Έντονη δυσαρέσκεια εκφράζει η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας για τον αποκλεισμό των νοσηλευτών από το συγχρηματοδοτούμενο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», στον άξονα προτεραιότητας 02 «προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις».

Η ΕΝΕ καταγγέλλει τη μονομερή και μεροληπτική στάση των συναρμόδιων φορέων, σε μια εποχή που η δημόσια υγεία πλήττεται βάναυσα εξαιτίας κυρίως της τραγικής υποστελέχωσης των δημόσιων δομών της από Νοσηλευτές, διαβεβαιώνοντας ότι θα διαμαρτυρηθεί με διάβημα σε όλα τα κέντρα λήψης και ελέγχου των αποφάσεων, τόσο σε εγχώριο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης, η πρόσκληση ενδιαφέροντος αναρτήθηκε στη Διαύγεια, (Πρόσκληση υπ’ αριθμ. 7877/2622/A2/19-12-2016 με κωδικό 054 (ΑΔΑ: 6ΥΖΞ4653Ο7- 4Ε0), ύψους 70 εκ. ευρώ).

Ο τίτλος της πρόσκλησης, είναι «αναβάθμιση δεξιοτήτων επαγγελματικών ομάδων υψηλής εξειδίκευσης του τομέα υγείας» και απευθύνεται στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας, η οποία χαρακτηρίζεται και ως ο μοναδικός δυνητικός δικαιούχος. 

H δράση, εμφανίζει υψηλή συμπληρωματικότητα με :

  • την υπό εξειδίκευση νέα δράση 02-8v-2.2-04 "Συμβουλευτική Υποστήριξη και Καθοδήγηση (mentoring) Επαγγελματικών Ομάδων Υψηλής Εξειδίκευσης του Τομέα Υγείας".
  •  τη δράση 02-8iii-2.1-01: "Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης" του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020.
  •  τη σχεδιαζόμενη δράση για αναβάθμιση ιατρικών μονάδων στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 3.

Οι εκπρόσωποι των νοσηλευτών επισημαίνουν ότι οι επαγγελματικές ομάδες υψηλής εξειδίκευσης στον τομέα της υγείας, δηλαδή οι ωφελούμενοι, μπορεί να είναι όλοι οι κλάδοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Νοσηλευτές, Μαίες, Φυσικοθεραπευτές, Φαρμακοποιοί, Βιολόγοι κτλ) και όχι μόνον και αποκλειστικά οι Γιατροί, όπως περιοριστικά προβλέπει η πρόσκληση και οι συντάκτες της.

Τονίζουν ακόμη ότι "το αρκετά μεγάλο χρηματικό ποσόν (70.000.000 €) που περιγράφεται στην εν λόγω πρόσκληση, σύμφωνα με το από 28.12.2016 έγγραφο του Αν. Υπουργού Υγείας με αρ. πρωτ. 1262 που απευθύνεται στις ΥΠΕ και με το επίσης από 28.12.2016  έγγραφο της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας με αρ. πρωτ. 2500, αλλά και μετά την επικοινωνία που είχαμε με τους συναρμόδιους φορείς, προορίζεται αποκλειστικά για τη μισθοδοσία των επικουρικών γιατρών των οποίων θα παραταθεί η θητεία, γεγονός που γεννά ερωτηματικά, τόσο για τη διάθλαση του σκοπού της πρόσκλησης, όσο και για το ότι η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας δείχνει να αγνοεί επιδεικτικά ή να μη λαμβάνει υπόψη της ότι:

  1. ο νοσηλευτικός κλάδος είναι η μεγαλύτερη ομάδα εργαζομένων στον Τομέα Υγείας, με πρωταγωνιστικό ρόλο και μεγάλο έργο,
  2. οι ασκούντες το  επάγγελμα του Νοσηλευτή, χαρακτηρίζονται ως επαγγελματική ομάδα υψηλής εξειδίκευσης, αλλά και ταυτόχρονα υψηλού ρίσκου ανεργίας, καθώς οι άνεργοι νοσηλευτές αγγίζουν το 25% του συνόλου των νοσηλευτών της χώρας, 
  3. μεγάλος αριθμός επιστημονικών μελετών, στην Ελλάδα και διεθνώς, τεκμηριώνει την ανάγκη για την ενίσχυση και ανάπτυξη πρόσθετων γνώσεων και δεξιοτήτων των νοσηλευτών, 
  4. η νοσηλευτική ειδικότητα είναι δυναμική και απαιτείται η άσκησή της σε κλινικό περιβάλλον μάθησης, 
  5. σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΟΟΣΑ, η χώρα μας βρίσκεται στην πρώτη θέση σε Γιατρούς (ανά 1000 κατοίκους έχουμε 6,3 με μέσο όρο 3,3) και στην τελευταία θέση σε Νοσηλευτές (ανά 1000 κατοίκους έχουμε 3,6 με μέσο όρο 9,1), ενώ για κάθε Γιατρό αντιστοιχούν 0,6 Νοσηλευτές, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 3 Γιατροί για κάθε Νοσηλευτή".