Τις τελευταίες δεκαετίες έχει διαπιστωθεί αύξηση του επιπολασμού της υπέρτασης στα παιδιά και τους εφήβους, σημειώνει σε άρθρο – ανασκόπηση κλινικής πράξης η Ελληνική Εταιρεία Υπέρτασης (εδώ). Το φαινόμενο αυτό αποδίδεται κυρίως στην επιδημία της παιδικής και εφηβικής παχυσαρκίας, ενώ και άλλοι παράγοντες της σύγχρονης ζωής, όπως η μειωμένη σωματική δραστηριότητα και οι κακές διατροφικές συνήθειες, φαίνεται επίσης να συμβάλλουν. O επιπολασμός της υπέρτασης στα παιδιά υπολογίζεται παγκοσμίως στο 1-3%, ενώ στα παχύσαρκα παιδιά φθάνει το 5%. Στους εφήβους κυμαίνεται επίσης γύρω στο 3% με το ποσοστό αυτό να αυξάνεται στην περίπτωση των παχύσαρκων εφήβων. Πρόσφατες μελέτες ενισχύουν την άποψη ότι ο επιπολασμός αυτός θα αυξηθεί περαιτέρω τα επόμενα χρόνια.

Η υπέρταση και η προϋπέρταση (90η-95η εκατοστιαία θέση αρτηριακής πίεσης) στα παιδιά έχουν αναδειχθεί σε μείζον θέμα δημόσιας υγείας το οποίο, λαμβάνοντας υπόψη τις καρδιαγγειακές επιπτώσεις του στην ενήλικη ζωή, απαιτεί την έγκαιρη διάγνωση νέων περιπτώσεων. Τα παιδιά με προϋπέρταση ή υπέρταση έχουν αυξημένο κίνδυνο να παρουσιάσουν σταθερή υπέρταση στην ενήλικη ζωή με φυσικό επακόλουθο την αυξημένη επίπτωση καρδιαγγειακών νοσημάτων σε περίπτωση μη έγκαιρης διάγνωσης και αντιμετώπισης. Για την έγκαιρη διάγνωση της υπέρτασης στα παιδιά, οι ευρωπαϊκές, οι αμερικανικές και άλλες εθνικές κατευθυντήριες οδηγίες για την παιδιατρική υπέρταση συστήνουν τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης σε όλα τα παιδιά άνω των 3 ετών σε κάθε επαφή τους με το σύστημα υγείας.

Η μέτρηση της αρτηριακής πίεσης στα παιδιά και τους εφήβους μπορεί να παρουσιάζει σημαντικές ιδιαιτερότητες και δυσκολίες, τις οποίες οι επαγγελματίες υγείας καλούνται να διαχειριστούν.Τα παιδιά και οι έφηβοι διαφέρουν από τους ενήλικες στην ανατομία και φυσιολογία των αρτηριών, δηλαδή στο μέγεθός τους και στην ελαστικότητα του τοιχώματός τους, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται διαφορετικές κυματομορφές και χαμηλότερες πιέσεις, αλλά και άλλες διαφορές στη γενικότερη λειτουργία του καρδιαγγειακού συστήματος. Επιπλέον, η ακροαστική εξαφάνιση των ήχων Korotkov που αντιστοιχεί στη διαστολική αρτηριακή πίεση (ήχος V) αποδεικνύεται αρκετά περίπλοκη διαδικασία στα παιδιά καθώς η εξασθένισή τους μπορεί να συνεχιστεί μέχρι τα 0 mmHg.

Τα αναγνωρισμένα πρωτόκολλα πιστοποίησης της αξιοπιστίας των πιεσομέτρων έχουν αναπτυχθεί για ενήλικες και οι κατευθύνσεις που παρέχονται για τη διεξαγωγή τέτοιων μελετών στα παιδιά είναι ατελείς ή ανύπαρκτες. Η ανάπτυξη λοιπόν ενός πρωτοκόλλου πιστοποίησης των ηλεκτρονικών πιεσομέτρων στα παιδιά αναδεικνύεται ως προτεραιότητα για τη διασφάλιση της ποιότητας των μετρήσεων και της αξιόπιστης διάγνωσης της υπέρτασης.
Αυτόματα ηλεκτρονικά (ταλαντωσιμετρικά) πιεσόμετρα χρησιμοποιούνται ευρέως για τη μέτρηση της πίεσης στα παιδιά, τόσο στο ιατρείο και το σπίτι όσο και ως σχεδόν αποκλειστική μέθοδος για την 24ωρη καταγραφή της πίεσης. Δυστυχώς μόνο λίγα από τα αυτόματα πιεσόμετρα που διατίθενται στην αγορά έχουν ελεγχθεί επαρκώς ειδικά στα παιδιά με την εφαρμογή διεθνώς αναγνωρισμένων πρωτοκόλλων πιστοποίησης. Λόγω των παραπάνω αναφερόμενων ιδιαιτεροτήτων των παιδιών, δεν προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι ένα ηλεκτρονικό πιεσόμετρο με τεκμηριωμένη αξιοπιστία στους ενήλικες μπορεί να μην είναι αξιόπιστο στα παιδιά. Ως εκ τούτου, θεωρείται αναγκαίος ο έλεγχος της αξιοπιστίας όλων των αυτόματων πιεσομέτρων σε ανεξάρτητες μελέτες στα παιδιά