Τροπολογία που αφορά την ολοκλήρωση διαγωνισμών του Προγράμματος Προμηθειών για το 2014 προστέθηκε από το Υπουργείο Υγείας σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών για το "Νέο Ρυθμιστικό Πλαίσιο για τις Αστικές Συγκοινωνίες στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης".  

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση (δείτε την εδώ), η τροπολογία κρίνεται αναγκαία δεδομένου ότι ένας μεγάλος αριθμός νοσοκομείων αντιμετώπισε όλο το προηγούμενο διάστημα προβλήματα με την συγκρότηση και λειτουργία των αρμόδιων για τη λήψη αποφάσεων οργάνων διοίκησης, με συνέπεια την αδυναμία προκήρυξης ή ολοκλήρωσης των ήδη προκηρυγμένων διαγωνισμών.

"Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σε συνδυασμό με την αλλαγή της νομοθεσίας για τη σύναψη συμβάσεων προμηθειών (ν.4412/2016) αλλά και την Εθνική Κεντρική Αρχήκ Προμηθειών Υγείας (ν.4472/2017) κρίνεται αναγκαίο να παραταθούν οι προθεσμίες για την προκήρυξη και την ολοκλήρωση των διαγωνισμών του Προγράμματος Προμηθειών του έτους 2014 και να διασφαλιστεί η όσο το δυνατόν πιο εύρυθμη λειτουργία των νοσοκομείων, αλλά και να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία των πολιτών" επισημαίνεται στο κείμενο που κατατέθηκε στη Βουλή.

Βάσει της τροπολογίας, σημειώνεται, προτείνεται το δικαίωμα προκήρυξης όλων των διαγωνισμών που εκκρεμούν από το ΠΠΥΦΥ, για το 2014, να παραταθεί από 30.06.2017 που ήταν σε 31.12.2017, ενώ σε ό,τι αφορά την ολοκλήρωση των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων που εκκρεμούν για το 2014, αυτή παρατείνεται έως 30.06.2018. Αντίστοιχη παράταση, δε, προτείνεται και για το ΠΠΥΥ του έτους 2010 και ΠΠΥΦΥ των ετών 2011, 2012, 2013. Αξίζει να σημειωθεί ότι για την παράταση απαραίτητη προϋπόθεση, όπως διευκρινίζεται στην τροπολογία, είναι οι αρμόδιοι φορείς να προβλέπουν σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό του έτους 2017