Ενιαίες τιμές για τα νοσοκομειακά φάρμακα είτε αυτά κατευθύνονται στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, προβλέπουν οι διατάξεις του νέου νομοσχεδίου για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) που κατατέθηκε την περασμένη Παρασκευή στη Βουλή.

Η ρύθμιση για ενιαίες προδιαγραφές χρέωσης νοσοκομείων και κλινικών ήρθε, παρά τις από καιρό αντιρρήσεις της φαρμακοβιομηχανίας για προώθηση των παράλληλων εξαγωγών -αυτή τη φορά από τις ιδιωτικές κλινικές- με την προϋπόθεση ότι θα εφαρμοστεί παράλληλα και διάταξη του ν. 3846/2010 περί απαγόρευσης της μεταπώλησης φαρμάκων για το σύνολο των ιδιωτικών κλινικών.

Ειδικά για τις μικρές κλινικές όμως, κάτω των 60 κλινών, ενώ αυτές μπορούσαν να λειτουργούν χωρίς φαρμακείο και φαρμακοποιό, τώρα νέες προδιαγραφές που εισηγείται η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας, δίνουν προθεσμία τριών μηνών στις κλινικές αυτές να δημιουργήσουν φαρμακείο και να προσλάβουν φαρμακοποιό.

Αναλυτικά, το σχετικό άρθρο 49 του σχεδίου νόμου, προβλέπει σχετικά με την προμήθεια φαρμάκων από ιδιωτικές κλινικές ότι θα προμηθεύονται τα φάρμακα σε νοσοκομειακή τιμή ή τα ακριβά φάρμακα της λίστας 3816 που εξαιρούνται από το κλειστό νοσήλιο, σε νοσοκομειακή τιμή +5%+ΦΠΑ. Στην περίπτωση αποζημίωσης από τους Φoρείς Κοινωνικής Ασφάλισης, η χρέωση γίνεται ανά ασθενή και φαρμακευτικό σκεύασμα, με βάση την ημερήσια δόση που αναγράφεται στην συνταγή. Στην περίπτωση που δεν προβλέπεται αποζημίωση από τους ΦΚΑ, η χρέωση γίνεται για όλα τα φάρμακα προς όλους τους νοσηλευόμενους στην νοσοκομειακή τιμή +5%+ ΦΠΑ.

Για λεπτομέρειες του τρόπου εφαρμογής της παραπάνω ρύθμισης, προβλέπεται  η έκδοση σχετικής απόφασης από τον υπουργό Υγείας.

Ταυτόχρονα, προβλέπεται η επέκταση της απαγόρευσης μεταπώλησης φαρμάκων σε όλες τις ιδιωτικές κλινικές, καθώς η σχετική διάταξη προβλέπει ότι η διακίνηση των φαρμάκων αφορά αποκλειστικά την κάλυψη των νοσηλευόμενων ασθενών σε αυτές. Η απαγόρευση της μεταπώλησης φαρμάκων προβλέπει ανάκληση της άδειας των ιδιωτικών κλινικών σε περίπτωση παράβασης, που κυμαίνεται από 6-12 μήνες, με απόφαση του Υπουργού Υγείας.

Παράλληλα, το ίδιο άρθρο προβλέπει για ιδιωτικές κλινικές δυναμικότητας μέχρι εξήντα κλινών την υποχρεωτική πρόσληψη και ορισμό υπεύθυνου φαρμακοποιού. Η πρόσληψη πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση του νόμου και σε περίπτωση παράβασης, πάλι προβλέπεται ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της ιδιωτικής κλινικής. Η εφαρμογή της διάταξης επίσης παραπέμπεται σε απόφαση του υπουργού Υγείας .

Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών (ΠΕΙΚ), τα τελευταία 6 χρόνια έχουν κλείσει περίπου 40 από τις 190 μικρές και μεσαίες κλινικές, όχι τόσο από την περιορισμένη προτίμηση των ασθενών, αλλά κυρίως από τα πολύ χαμηλά ποσοστά αποζημίωσης που προβλέπονται από τον ΕΟΠΥΥ, σε συνδυασμό με την επιβολή rebate και clawback. Μάλιστα επισημαίνουν και το υψηλό κόστος λειτουργίας τους που προβλέπεται από τις προδιαγραφές λειτουργίας των κλινικών, βάσει των σχετικών προεδρικών διαταγμάτων.

Αναλυτικά, το άρθρο 49 του νομοσχεδίου προβλέπει τα εξής:

"1.Οι ιδιωτικές κλινικές προμηθεύονται τα φάρμακα που αφορούν αποκλειστικά την κάλυψη των νοσηλευομένων ασθενών σε αυτές, στην νοσοκομειακή τιμή, όπως αυτή καθορίζεται κάθε φορά από τις διατάξεις περί τιμολόγησης φαρμάκων. Η χρέωση των φαρμάκων για την θεραπεία σοβαρών ασθενειών του καταλόγου της περίπτωσης γ) της παρ.2 του άρθρου 12 του ν.3816/2010 και όσων φαρμάκων εξαιρούνται του κλειστού νοσηλίου από τα νοσοκομεία του Δημοσίου οποιασδήποτε μορφής, τα νοσηλευτικά ιδρύματα ή ΝΠΙΔ που λειτουργούν ως νοσοκομεία και εποπτεύονται από το υπουργείο Υγείας και τις ιδιωτικές κλινικές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης γίνεται στην νοσοκομειακή τιμή +5%+ΦΠΑ. Στην περίπτωση αποζημίωσης από τους Φoρείς Κοινωνικής Ασφάλισης, η χρέωση γίνεται ανά ασθενή και φαρμακευτικό σκεύασμα, με βάση την ημερήσια δόση που αναγράφεται στην συνταγή. Στην περίπτωση που δεν προβλέπεται αποζημίωση από τους ΦΚΑ, η χρέωση γίνεται για όλα τα φάρμακα προς όλους τους νοσηλευόμενους στην νοσοκομειακή τιμή +5%+ ΦΠΑ. Με απόφαση του υπουργού Υγείας δύνανται να ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας διάταξης.

2. Για τη λειτουργία των χώρων αποθήκευσης φαρμάκων των ιδιωτικών κλινικών δυναμικότητας μέχρι εξήντα κλινών, που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 17 του π.δ. 235/2000 (Α' 199), καθώς και για την διακίνηση των φαρμάκων και την εκτέλεση των συνταγών στις κλινικές αυτές, είναι υποχρεωτική η πρόσληψη και ο ορισμός υπεύθυνου φαρμακοποιού. Η πρόσληψη και ο ορισμός φαρμακοποιού πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Παραβίαση της υποχρέωσης αυτής, συνεπάγεται ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της ιδιωτικής κλινικής. Με απόφαση του υπουργού Υγείας δύνανται να ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας διάταξης.

3. Η παρ. 7. του άρθρου 27 του ν.3846/2010 (Α' 66) εφαρμόζεται σε όλες τις ιδιωτικές κλινικές".