Παράβολο 500.000 ευρώ θα πρέπει να καταβάλλουν οι αυτοτελείς Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας για τη λειτουργία τους, όταν οι αντίστοιχες ΜΗΝ στις ιδιωτικές κλινικές χρειάζονται ένα παράβολο μόλις 1000 ευρώ.

Η σχετική διάταξη περιλαμβάνεται στο νόμο για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας που ψηφίστηκε πρόσφατα και δημοσιεύθηκε προχθές στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Όπως προβλέπεται στο δημοσιευμένο κείμενο το συγκεκριμένο παράβολο γράφεται και ολογράφως, γεγονός που αφήνει περιθώριο ακόμη και για ... αμφιβολίες, σχετικά με το αν πρόκειται για λάθος ή όχι, αφού ούτως ή άλλως η αντιμετώπιση των συγκεκριμένων μονάδων, μόνο ισότιμη δεν μπορεί να χαρακτηριστεί.

Μόνο το συγκεκριμένο άρθρο, ξεκινά διαχωρίζοντας τις ΜΗΝ σε μονάδες νοσοκομείων ΕΣΥ, ειδικών νοσοκομείων ΝΠΙΔ, στρατιωτικών και πανεπιστημιακών ή σε μονάδες που αποτελούν τμήματα ιδιωτικών κλινικών ή αυτοτελείς ιδιωτικές ΜΗΝ.

Στις πρώτες δύο κατηγορίες επιτρέπονται πράξεις που απαιτούν ακόμη και γενική ή περιοχική αναισθησία, καθώς και η χορήγηση αυστηρά νοσοκομειακών φαρμάκων (φάρμακα του ν.3816 - κατηγορία 1Α).

Αντίστοιχα στις αυτοτελείς ΜΗΝ επιτρέπονται πράξεις μόνο με τοπική αναισθησία και απαγορεύεται η χορήγηση νοσοκομειακών φαρμάκων σοβαρών παθήσεων, προφανώς γιατί ως μόνες κλινικές δεν λειτουργούν Μονάδες εντατικής θεραπείας ή αυξημένης φροντίδας αν παραστεί ανάγκη, αφού η κάθε ΜΗΝ αφορά μία μόνο ιατρική ειδικότητα.

Εντούτοις για τη λειτουργία των ΜΗΝ προβλέπεται να εκδοθούν μια σειρά από υπουργικές αποφάσεις οι οποίες αφορούν τα εξής:

  1. λεπτομερής κατάλογος των ιατρικών πράξεων, οι οποίες επιτρέπεται να εκτελούνται ανά κατηγορία Μ.Η.Ν. και, σύμφωνα με την ιατρική ειδικότητα,
  2. οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι τεχνικές προδιαγραφές, ο απαραίτητος επιστημονικός και τεχνικός εξοπλισμός, η σύνθεση του ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού, ο κανονισμός εσωτερικής λειτουργίας, καθώς και οι λεπτομέρειες για τη διοικητική και επιστημονική διεύθυνση των Μ.Η.Ν., το ωράριο λειτουργίας, ο τρόπος και η διαδικασία εισαγωγής σε αυτές,
  3. η αδειοδότηση των μονάδων, τα αρμόδια όργανα για την αδειοδότηση, ο έλεγχος και η εποπτεία αυτών, η σύνθεση και το έργο των επιτροπών ελέγχου, οι διοικητικές κυρώσεις και τα πρόστιμα, οι ενστάσεις κλπ,
  4. η κοστολόγηση των ιατρικών πράξεων,
  5. η σύναψη συμβάσεων μεταξύ Μ.Η.Ν. νοσοκομείων ή κλινικών και ασφαλιστικών φορέων,
  6. το ... ύψος του παραβόλου.

Το άρθρο όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ έχει ως εξής:


Άρθρο 30 
Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των δημόσιων και ιδιωτικών Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν.) 

1. Το άρθρο 33 του ν. 4025/2011 (Α΄228), αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 33 1. Επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν.) ως εξής:
α. Δημόσιων Μ.Η.Ν. στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, στα Ν.Π.Ι.Δ. (Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου) και στα στρατιωτικά και πανεπιστημιακά νοσοκομεία.
β. Μ.Η.Ν. ως τμήματα ιδιωτικών κλινικών.
γ. Αυτοτελών ιδιωτικών Μ.Η.Ν.. 

2. Ως Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν.) ορίζεται η υγειονομική μονάδα στην οποία εκτελούνται ιατρικές πράξεις, σύμφωνα με τις παραγράφους 3, 4, 5 και 6 και παρέχεται νοσηλεία χωρίς διανυκτέρευση. 

3. Οι Μ.Η.Ν. διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
α. Στις Μ.Η.Ν. εντός νοσοκομείων και κλινικών, στις οποίες επιτρέπεται τοπική, γενική και περιοχική (ραχιαία, επισκληρίδιος) αναισθησία.
β. Στις αυτοτελείς Μ.Η.Ν., στις οποίες επιτρέπεται η εκτέλεση ιατρικών πράξεων μόνο με τοπική αναισθησία, σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης. 

4. Κάθε Μ.Η.Ν. αναπτύσσει μία μόνο ιατρική ειδικότητα. 

5. Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας, μετά από γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ., καταρτίζεται και τροποποιείται ο λεπτομερής κατάλογος των ιατρικών πράξεων, οι οποίες επιτρέπεται να εκτελούνται ανά κατηγορία Μ.Η.Ν. και, σύμφωνα με την ιατρική ειδικότητα που αναπτύσσει. 

6. Στις αυτοτελείς ιδιωτικές Μ.Η.Ν. δεν επιτρέπονται ιατρικές πράξεις που απαιτούν θεραπεία με φάρμακα κατηγορίας 1Α αποκλειστικά νοσοκομειακής χρήσης της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (Α΄ 6). 

7.α. Οι Μ.Η.Ν. των νοσοκομείων αναπτύσσονται ανά ιατρική ειδικότητα, υπό την προϋπόθεση ότι στο νοσοκομείο λειτουργεί και αντίστοιχη κλινική.
β. Οι Μ.Η.Ν. ως τμήματα ιδιωτικών κλινικών αναπτύσσονται σε γενικές κλινικές οι οποίες διαθέτουν κατ’ ελάχιστον παθολογικό, καρδιολογικό και χειρουργικό τμήμα.
γ. Οι αυτοτελείς ιδιωτικές Μ.Η.Ν. εντάσσονται στους φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και ως εκ τού- του έχουν εφαρμογή οι απαλλαγές του άρθρου 22 του ν. 2859/2000 (Α΄ 248).
Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας, μετά από γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ, ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι τεχνικές προδιαγραφές, ο απαραίτητος επιστημονικός και τεχνικός εξοπλισμός, η σύνθεση του ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού, ο κανονισμός εσωτερικής λειτουργίας, καθώς και οι λεπτομέρειες για τη διοικητική και επιστημονική διεύθυνση των Μ.Η.Ν., το ωράριο λειτουργίας, ο τρόπος και η διαδικασία εισαγωγής σε αυτές. Για τις Μ.Η.Ν. των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 ορίζονται επιπλέον τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αδειοδότηση των μονάδων, τα αρμόδια όργανα για την αδειοδότηση, τον έλεγχο και την εποπτεία αυτών, η σύνθεση και το έργο των επιτροπών ελέγχου, οι διοικητικές κυρώσεις και τα πρόστιμα, οι ενστάσεις και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Περιβάλλοντος και Ενέργειας ρυθμίζονται τα πολεοδομικά θέματα, που αφορούν στην εγκατάσταση και λειτουργία των Μ.Η.Ν. της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1. 

8. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομικών και Υγείας, μετά από γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ., ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην κοστολόγηση των ιατρικών πράξεων, βάσει των οποίων αποζημιώνονται οι Μ.Η.Ν. νοσοκομείων ή κλινικών. 

9. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στη σύναψη συμβάσεων μεταξύ Μ.Η.Ν. νοσοκομείων ή κλινικών και ασφαλιστικών φορέων, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν κοστολογηθεί οι ιατρικές πράξεις, βάσει των οποίων αποζημιώνονται οι Μ.Η.Ν.. 

10. Επιτρέπεται η συστέγαση των αυτοτελών Μ.Η.Ν. με ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας της ίδιας ειδικότητας. 

11. Για τις αυτοτελείς ιδιωτικές Μ.Η.Ν. και τις Μ.Η.Ν. εντός ιδιωτικών κλινικών απαιτείται, μεταξύ των λοιπών δικαιολογητικών και παράβολο ύψους πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) και χιλίων (1.000) ευρώ, αντιστοίχως. Το ύψος του παραβόλου μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας.»

2. Οι ήδη λειτουργούσες αυτοτελείς Μ.Η.Ν., ανεξάρτητα από την αρχή από την οποία έχουν αδειοδοτηθεί, υποχρεούνται να προσαρμοστούν στις παρούσες διατάξεις εντός προθεσμίας είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από τη δημοσίευση των υπουργικών αποφάσεων των παραγράφων 5 και 7. Εάν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη η λειτουργία τους διακόπτεται. Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών, μετά από έλεγχο της Επιτροπής του άρθρου 4 του π.δ. 247/1991 (Α΄93), υποχρεούνται σε επανεξέταση και έκδοση νέων βεβαιώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και βάσει των όρων, των προϋποθέσεων και των προδιαγραφών των ανωτέρω υπουργικών αποφάσεων.