Στο μισό ή κατά ένα τρίτο μειώνεται ο κίνδυνος για αιμορραγικό επεισόδιο σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή εφόσον ακολουθούν -μετά από τοποθέτηση στεντ- διπλή φαρμακευτική αγωγή με δαβιγατράνη, αντί τριπλής θεραπείας με βαρφαρίνη, ανάλογα με τη δόση της δαβιγατράνης.
 
Η κλινική μελέτη RE-DUALPCI διερεύνησε την αντιπηκτική δράση της διπλής θεραπείας με δαβιγατράνη χωρίς τη χρήση ασπιρίνης σε ασθενείς με μη βαλβιδική κολπική μαρμαρυγή μετά την πραγματοποίηση διαδερμικής στεφανιαίας παρέμβασης (PCI) και τοποθέτηση stent.
 
Τα αποτελέσματα έδειξαν σημαντικά χαμηλότερο ποσοστό μειζόνων ή κλινικώς σημαντικών μη μειζόνων αιμορραγικών επεισοδίων για τη διπλή θεραπεία με δαβιγατράνη σε σύγκριση με την τριπλή θεραπεία με βαρφαρίνη.
 
Ο κίνδυνος για το πρωτεύον καταληκτικό σημείο ασφάλειας ήταν χαμηλότερος κατά 48% για τη διπλή θεραπεία με δαβιγατράνη 110 mg και κατά 28% για τη διπλή θεραπεία με δαβιγατράνη 150 mg, με παρόμοια ποσοστά για το σύνολο των θρομβοεμβολικών επεισοδίων. 
 
Και οι δύο δόσεις δαβιγατράνης έχουν εγκριθεί από ρυθμιστικές αρχές ανά τον κόσμο για την πρόληψη εγκεφαλικού επεισοδίου στην κολπική μαρμαρυγή. Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν σήμερα ως έκτακτη ανακοίνωση (late-breaker) στο ετήσιο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) και δημοσιεύθηκαν ταυτόχρονα στο επιστημονικό περιοδικό New England Journal of Medicine.
 
Περίπου το 20–30% των ασθενών με κολπική μαρμαρυγή, οι οποίοι λαμβάνουν σταθερή αγωγή με από του στόματος αντιπηκτικό παράγοντα για τη μείωση του κινδύνου πρόκλησης εγκεφαλικού επεισοδίου που σχετίζεται με την κολπική μαρμαρυγή παρουσιάζει συνυπάρχουσα στεφανιαία νόσο και ενδέχεται να χρειάζεται να υποβληθεί σε PCI με τοποθέτηση stent, με στόχο τη βελτίωση της αιματικής ροής στο μυοκάρδιο. Ο συνδυασμός ισχυρών αντιθρομβωτικών θεραπειών, δηλαδή η τριπλή θεραπεία με βαρφαρίνη και δύο αντιαιμοπεταλιακά, σχετίζεται με υψηλά ποσοστά μείζονος αιμορραγίας σε αυτούς τους ασθενείς. 
 
Η μελέτη RE-DUALPCI  έλεγξε μία εναλλακτική θεραπευτική στρατηγική: διπλή θεραπεία με δαβιγατράνη και ένα μόνο αντιαιμοπεταλιακό, χωρίς όμως τη χορήγηση ασπιρίνης.
 
«Για τους γιατρούς που αντιμετωπίζουν ασθενείς με ΚΜ που υποβάλλονται σε PCI είναι ύψιστης σημασίας να ισορροπήσουν μεταξύ της αποτελεσματικότητας και του κίνδυνου αιμορραγίας. Μέχρι σήμερα τα κλινικά δεδομένα για αυτούς τους ασθενείς ήταν περιορισμένα, για το λόγο αυτό τα αποτελέσματα της μελέτης REDUAL-PCI είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την καλύτερη διαχείριση αυτών των ασθενών» σχολίασε ο καθηγητής Πάνος Βάρδας, Εθνικός συντονιστής για την Ελλάδα της μελέτης RE-DUAL PCI  και πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καρδιολογίας. «Με τη μελέτη REDUAL-PCI θα μπορούσε να ειπωθεί ότι εισερχόμαστε στην εποχή της διπλής αντιθρομβωτικής αγωγής στους ασθενείς με ΚΜ που υποβάλλονται σε αγγειοπλαστική συνδυάζοντας έναν αντιπηκτικό συνδυασμό όπως τη δαβιγατράνη, με αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα στην πρόληψη της θρομβοεμβολής σε ασθενείς με ΚΜ και ένα αντιαιμοπεταλιακό όπως οι P2Y12 αναστολείς»
 
Τα αποτελέσματα ήταν τα εξής:
Επίπτωση του πρωτεύοντος καταληκτικού σημείου (χρονικό διάστημα μέχρι την εκδήλωση μείζονος ή κλινικώς σημαντικού μη μείζονος αιμορραγικού επεισοδίου):
- 15,4% για τη διπλή θεραπεία με δαβιγατράνη 110 mg έναντι 26,9% για την τριπλή θεραπεία με βαρφαρίνη, γεγονός που μεταφράζεται σε μείωση του κινδύνου κατά 48% 
- 20,2% για τη διπλή θεραπεία με δαβιγατράνη 150 mg έναντι 25,7% για την τριπλή θεραπεία με βαρφαρίνη, γεγονός που μεταφράζεται σε μείωση του κινδύνου κατά 28% 
- Και οι δύο ομάδες διπλής θεραπείας με δαβιγατράνη παρουσίασαν μειωμένο ποσοστό μείζονος αιμορραγίας (όταν αναλύθηκαν ξεχωριστά σύμφωνα και με τους δύο ορισμούς της μείζονος αιμορραγίας, κατά ISTH και TIMI) και συνολικής αιμορραγίας
Κύριο δευτερεύον καταληκτικό σημείο (συνδυασμός θανάτου, εμφράγματος του μυοκαρδίου, εγκεφαλικού επεισοδίου, συστηματικής εμβολής και μη προγραμματισμένης επαναγγείωσης):
- Παρατηρήθηκαν παρόμοια ποσοστά επεισοδίων: 13,7% για το συνδυασμό των δύο ομάδων διπλής θεραπείας με δαβιγατράνη, έναντι 13,4% για την τριπλή θεραπεία με βαρφαρίνη