Δέσμιο των τύπων, της τήρησης της πολύπλοκης νομοθεσίας, αλλά και των καθυστερήσεων που παρατηρούνται στο Δημόσιο σε ότι αφορά την αντικατάσταση προσώπων σε καίριες θέσεις, αποδεικνύεται τελικά τόσο το υπουργείο Υγείας, όσο και η ηγεσία του, αναφορικά με την υπόθεση του καρδιοχειρουργού του νοσοκομείου "Ευαγγελισμός" και της επανατοποθέτησής του στη διευθυντική του θέση.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει αλγεινή εντύπωση μεταξύ των νοσοκομειακών γιατρών σύμφωνα με δηλώσεις του προέδρου της Ομοσπονδίας Δημήτρη Βαρνάβα, ο οποίος χαρακτηρίζει το χρηματισμό ως "κοινωνικό έγκλημα".

Το υπουργείο Υγείας, σημειώνοντας ότι ο συγκεκριμένος γιατρός δεν έχει αθωωθείεξηγεί πως οι προθεσμίες που τέθηκαν από τη νομοθεσία, πρόλαβαν τελικά τον διορισμό του εκ νέου, καθώς το Κεντρικό Πειθαρχικό Συμβούλιο δεν συνεδριάζει από την 1η Ιουλίου, γιατί ο Πρόεδρός του έχασε την ιδιότητα με την οποία είχε τοποθετηθεί στο Συμβούλιο και τώρα αναμένεται ορισμός Αντιπροέδρου από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. 

Η απόφαση ορισμού των μελών του Κεντρικού Πειθαρχικού Συμβουλίου Ιατρών Ε.Σ.Υ., λόγω συνταξιοδότησης του Προέδρου, πρόκειται να τροποποιηθεί όταν υποδειχθεί ο νέος Πρόεδρος από την Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Στη συνέχεια, μετά τη συγκρότησή του, το Πειθαρχικό Συμβούλιο θα μπορέσει να εξετάσει τις εκκρεμείς υποθέσεις των Ιατρών Ε.Σ.Υ.

Μέχρι τότε, η επάνοδος στον Ευαγγελισμό του καρδιοχειρουργού Αντ. Τσούκα, στη θέση του Διευθυντή Χειρουργικής Θώρακος του νοσοκομείου, θεωρείται τελικά αυτοδίκαιη, ενώ όπως σημειώνεται από το υπουργείο Υγείας, παραμένει σε εκκρεμότητα η πειθαρχική υπόθεση απέναντι στο Πειθαρχικό Συμβούλιο Ιατρών ΕΣΥ, το οποίο με απόφασή του είτε θα τον απαλλάξει, είτε θα του επιβάλλει πειθαρχική ποινή. 

Αντίθετα, η θέση του ιατρού σε δυνητική αργία αποτελεί διοικητικό μέτρο για το οποίο το Πειθαρχικό Συμβούλιο θα γνωμοδοτήσει.
Διευκρινίζεται ότι η επαναφορά του γιατρού στα καθήκοντά του αποτελεί υποχρέωση της Διοίκησης λόγω της ισχύουσας νομοθεσίας και δεν αποτελεί πράξη αθώωσής του.

Στη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας η επάνοδος χαρακτηρίζεται "αυτοδίκαιη" και σημειώνονται τα εξής:
Η πειθαρχική υπόθεση του ιατρού, ο οποίος φέρεται να τέλεσε τα πειθαρχικά παραπτώματα της «απόκτησης οικονομικού οφέλους ή ανταλλάγματος προς όφελος του ιδίου κατά την άσκηση των καθηκόντων του» και της «αναξιοπρεπούς ή ανάρμοστης ή ανάξιας για υπάλληλο συμπεριφοράς εντός ή εκτός υπηρεσίας», εκκρεμεί στο Κεντρικό Πειθαρχικό Συμβούλιο Ιατρών ΕΣΥ.

Στο γιατρό επιβλήθηκε το διοικητικό μέτρο της αυτοδίκαιης αργίας από  22.7.2014, λόγω της Πειθαρχικής παραπομπής του για τα παραπάνω παραπτώματα. Στο καθεστώς της αυτοδίκαιης αργίας παρέμεινε μέχρι το νόμο Κατρούγκαλου, από την εφαρμογή του οποίου εκδόθηκε απόφαση αυτοδίκαιης επανόδου του στα καθήκοντά του και ερώτημα στο Κεντρικό Πειθαρχικό Συμβούλιο Ιατρών Ε.Σ.Υ., όπου εκκρεμεί η πειθαρχική υπόθεση του ιατρού, για την λήψη του διοικητικού μέτρου της δυνητικής αργίας σε βάρος του και ταυτόχρονα τέθηκε σε καθεστώς αναστολής άσκησης καθηκόντων.

Η υπόθεση δεν υπάγεται στις περιπτώσεις που ο υπάλληλος τίθεται σε αυτοδίκαιη αργία.

Μέχρι σήμερα το Κεντρικό Πειθαρχικό Συμβούλιο Ιατρών του ΕΣΥ δεν έχει εκδόσει γνωμοδότηση περί της θέσης του ιατρού σε δυνητική αργία και σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.4 του Ν. 4325/2015 «η αναστολή άσκησης καθηκόντων αίρεται αυτοδικαίως αν το Πειθαρχικό Συμβούλιο δεν γνωμοδοτήσει για την θέση σε αργία εντός της ανωτέρω προθεσμίας», δηλαδή μέσα σε τριάντα ημέρες

Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 16 του Ν.4332/2015 «Σε περίπτωση που δεν έχει συγκροτηθεί το αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο ή υφίσταται αντικειμενική αδυναμία να συνεδριάσει για να αποφασίσει, κατά τα ανωτέρω, περί της θέσης σε δυνητική αργία, η σχετική προθεσμία για την γνωμοδότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι την πρώτη συνεδρίαση του και πάντως όχι μετά την 15η Σεπτεμβρίου 2015». 

Όμως το Κεντρικό Πειθαρχικό Συμβούλιο ενημέρωσε στις 18 Αυγούστου το υπουργείο ότι δεν συνεδριάζει διότι από 1-7-2015 ο Πρόεδρος έχασε την ιδιότητα με την οποία είχε οριστεί στο Συμβούλιο και τώρα αναμένεται ορισμός Αντιπροέδρου από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Η απόφαση ορισμού των μελών του Κεντρικού Πειθαρχικού Συμβουλίου Ιατρών Ε.Σ.Υ., λόγω συνταξιοδότησης του Προέδρου, πρόκειται να τροποποιηθεί όταν υποδειχθεί ο νέος Πρόεδρος από την Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Εν συνεχεία, και μετά την νόμιμη συγκρότησή του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, το εν λόγω Πειθαρχικό Συμβούλιο θα μπορεί να προβεί στην εξέταση των εκκρεμών υποθέσεων των Ιατρών Ε.Σ.Υ.

Το υπουργείο επισημαίνει ωστόσο, ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν.4332/2015, η 15-9-2015 αποτελεί καταληκτική ημερομηνία για την επάνοδο των υπαλλήλων που τέθησαν στο καθεστώς αναστολής άσκησης καθηκόντων και έτσι εκδόθηκε η διαπιστωτική πράξη επανόδου του ιατρού στα καθήκοντά του.   

Καταλήγοντας το υπουργείο, σημειώνει "ότι η πειθαρχική υπόθεση του ιατρού εκκρεμεί προς εκδίκαση στο ανωτέρω Πειθαρχικό Συμβούλιο, το οποίο με απόφασή του είτε θα τον απαλλάξει είτε θα του επιβάλλει πειθαρχική ποινή. Αντιθέτως, η θέση του ιατρού σε δυνητική αργία αποτελεί διοικητικό μέτρο για το οποίο το Πειθαρχικό Συμβούλιο θα γνωμοδοτήσει. Διευκρινίζεται ότι η επαναφορά του γιατρού στα καθήκοντά του αποτελεί υποχρέωση της Διοίκησης λόγω της ισχύουσας νομοθεσίας και δεν αποτελεί πράξη αθώωσής του".

Η ΟΕΝΓΕ

Με αφορμή τα παραπάνω, ο πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ Δημήτρης Βαρνάβας, δήλωσε σχετικά: "Η ΟΕΝΓΕ έχει λάβει κατ΄ επανάληψη σαφή θέση στο ζήτημα της διαφθοράς στο ΕΣΥ, χαρακτηρίζοντας το χρηματισμό ως κοινωνικό έγκλημα.
Ως εκ τούτου, μας προκάλεσε αλγεινή εντύπωση η απόφαση του Γεν. Γραμματέα του υπουργείου Υγείας κ. Κοκκινάκη να άρει την αυτοδίκαιη αργία που είχε επιβληθεί σε  γιατρούς οι οποίοι συνελήφθηκαν να χρηματίζονται, επικαλούμενος διατάξεις πρόσφατου νόμου, οι οποίες προφανώς δεν ισχύουν σε περιπτώσεις χρηματισμού.
Καλούμε την υπηρεσιακή πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας να επανεξετάσει το θέμα. 
Καλούμε επίσης την ηγεσία της δικαιοσύνης να πάψει την παρελκυστική τακτική στη συγκρότηση των πειθαρχικών συμβουλίων, ώστε επιτέλους να ελεγχθούν οι εκατοντάδες περιπτώσεις που λιμνάζουν στο Κεντρικό Πειθαρχικό Συμβούλιο γιατρών ΕΣΥ".