Τριμελή επιτροπή αξιολόγησης, η οποία μπορεί να ... αλλάζει συγκρότησε με απόφασή της η πρόεδρος της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας Πετρούλα Σαρτζετάκη.

Η επιτροπή αποτελείται από τρεις υπαλλήλους της ΕΠΥ και το αντικείμενό της είναι η αξιολόγηση των προσφορών των διαγωνισμών προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων, που η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας διενεργεί. 

Όπως αναφέρεται στην απόφαση η ισχύς της επιτροπής ξεκινά από τις 15 Σεπτεμβρίου, οπότε εκδόθηκε η σχετική απόφαση, ως τις 31.12.2015.

Το έργο της Επιτροπής περιλαμβάνει: 
1. την αξιολόγηση των προσφορών των διαγωνισμών προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων που διενεργούνται για τις ανάγκες της Ε.Π.Υ., με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή (με απόφαση Προέδρου μπορεί να οριστεί διαφορετικό κριτήριο επιλογής) και 
2. την σύνταξη σχετικού πρακτικού αξιολόγησης προσφορών προς το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης. 

Μόνο που από την παρουσία της στην ΕΠΥ, προφανώς η κ. Σαρτζετάκη έχει διαπιστώσει ... "κενά γνώσης" στα στελέχη της Επιτροπής, με αποτέλεσμα η σχετική απόφαση για την επιτροπή αξιολόγησης που συγκρότησε, να προβλέπει και τροποποίησή της στο ενδιάμεσο διάστημα λειτουργίας της, εφόσον υπάρχει άγνοια τεχνικών δεδομένων, οπότε δεν θα μπορεί η εν λόγω επιτροπή να κάνει αξιολόγηση...

Χαρακτηριστικά, η απόφαση αναφέρει: "Για την αξιολόγηση προσφορών, στις οποίες εκτός από την σύγκριση αντικειμενικών οικονομικών δεδομένων είναι αναγκαίες ειδικές γνώσεις και εμπειρία, τις οποίες μπορεί να μην διαθέτει κανένα από τα μέλη της Επιτροπής, η σύνθεση της Επιτροπής μπορεί να τροποποιηθεί αναλόγως και ανά περίπτωση με την προσθήκη υπαλλήλου/ων που να διαθέτουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά. 
Με στόχο την εύρυθμη λειτουργία της Ε.Π.Υ. και για την αποφυγή χρονικών καθυστερήσεων, το παραπάνω μπορεί να λάβει χώρα με την έκδοση Απόφασης Προέδρου και χωρίς την διενέργεια νέας Δημόσιας κλήρωσης". 
Εμείς απλά να θυμίσουμε ότι βρισκόμαστε σε περίοδο οικονομικής κρίσης, με ένα 3ο Μνημόνιο ενόψει και με νοσοκομεία που αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις υλικών και εξοπλισμό που απαξιώνεται σε έναν κόσμο, που η ιατρική τεχνολογία εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς και ανάλογο κόστος...