Σε ένα ιδιαίτερα αποδοτικό έτος φαίνεται να εξελίσσεται το 2017 για τις κλινικές, με το χώρο της ιδιωτικής υγείας συνολικά να καταφέρνει να ανταποκρίνεται στις σημαντικές προκλήσεις που προέρχονται από την παρατεταμένη οικονομική κρίση και ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της δημοσιονομικής προσαρμογής στο χώρο της Υγείας. Βέβαια η συνολική εικόνα αποδίδεται στις αντοχές των «μεγάλων παιχτών» του κλάδου ενώ οι μικρότερες ιδιωτικές μονάδες δεν φαίνεται να έχουν αντίστοιχες αντοχές. 
Σύμφωνα λοιπόν με εκπροσώπους του κλάδου, ο χώρος της Ιδιωτικής Υγείας επηρεάστηκε και αυτός θετικά από τη βελτίωση της Ελληνικής Οικονομίας, παρά τα όποια προβλήματα της ασκούμενης πολιτικής στην υγεία, τις παρεμβάσεις και λειτουργίες του ΕΟΠΥΥ  που μαστίζεται από τις οικονομικές αδυναμίες οι οποίες προέρχονται από τις αδυναμίες των Οργανισμών κύριας ασφάλισης, τις προσπάθειες των Ιδιωτικών Ασφαλιστικών Εταιρειών να μειώσουν το κόστος λειτουργίας τους και άλλες αιτίες. 

Έτσι με βάση τις ανακοινώσεις των εισηγμένων εταιρειών  που δημοσιεύτηκαν πρόσφατα για το πρώτο εξάμηνο του 2017, παρά τις πιέσεις από τα rebate και clawback, οι επιχειρήσεις αυτές κατόρθωσαν να αυξήσουν  τον κύκλο εργασιών τους και τα λειτουργικά τους κέρδη ενώ κατάφεραν να παρουσιάσουν και συνολικά  θετικά καθαρά αποτελέσματα. Ειδικότερα τα οικονομικά στοιχεία για την πορεία των 4 κορυφαίων ομίλων ιδιωτικής υγείας (Euromedica, Ιασώ, Ιατρικό Αθηνών και Υγεία) κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, δείχνουν αύξηση του κύκλου εργασιών στα 342,5 εκατ. ευρώ έναντι 336,2 εκατ. ευρώ πέρυσι, ήτοι αύξηση 2%. Παράλληλα όμως αποδεικνύεται ότι οι εταιρείες επιβαρύνθηκαν με νέα rebate και clawback της τάξης των 37 εκατ. ευρώ ανεβάζοντας περαιτέρω το συνολικό λογαριασμό σε περίπου 360 εκατ. ευρώ από την έναρξη της εφαρμογής των μέτρων.   

Επίσης κατά την ίδια περίοδο, τα λειτουργικά αποτελέσματα, κινήθηκαν αρκετά καλύτερα έναντι των αρχικών εκτιμήσεων, φτάνοντας  τα 63 εκατ. ευρώ από 51,5 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο. Όσον αφορά δε στα καθαρά κέρδη, αυτά εκτινάχθηκαν στα 11,5 εκατ. ευρώ συνολικά έναντι ζημιάς 869 χιλ. ευρώ  καθώς εκτός από τη Euromedica οι υπόλοιποι 3 όμιλοι σημείωσαν ιδιαίτερα μεγάλη αύξηση. Επίσης και η Euromedica σημείωσε σημαντική μείωση ζημιών, ευνοώντας έτσι το συνολικό αποτέλεσμα. 
Τα συνολικά αποτελέσματα πάντως επιβαρύνθηκαν από τα clawback και rebate, σε βαθμό όμως χαμηλότερο από τις προηγούμενες χρονιές. Με βάση τα οικονομικά στοιχεία των εταιρειών, στο εξάμηνο οι εταιρείες επιβαρύνθηκαν με rebate και clawback της τάξης των 37 εκατ. ευρώ έναντι 47  εκατ. ευρώ το 2016. 

Την ίδια στιγμή όμως σε υψηλά επίπεδα εξακολουθούν να παραμένουν οι οφειλές του ΕΟΠΥΥ προς αυτές τις επιχειρήσεις, αν και υπάρχει μια σχετική σταθερότητα πλέον στις αποπληρωμές, ενώ επιβεβαιώνεται για μια ακόμη φορά η έλλειψη ρευστότητας, καθώς τα συνολικά δάνεια εξακολουθούν να προσεγγίζουν τα 875 εκατομμύρια, όταν τα διαθέσιμα κεφάλαια στα ταμεία των εταιρειών είναι μόλις 27 εκατ. ευρώ. Συνολικά οι απαιτήσεις των εταιρειών από πελάτες αυξήθηκαν τους πρώτους 6 μηνες του 2017 στα 283 εκατ. ευρώ έναντι 263 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2016.  

Clawback
Όπως αναφέρουν οι διοικήσεις των εταιρειών, μέχρι στιγμής δεν μπορεί να οριστικοποιηθεί το ακριβές ποσό του rebate και claw back που αντιστοιχεί σε κάθε κλινική λόγω:
1) της μη ολοκλήρωσης του ελέγχου και εκκαθάρισης των υποβολών των ιδιωτικών κλινικών για τα έτη 2014-2016,
2) της αδυναμίας να υπολογιστεί η ακριβής ποσοτικοποίηση του προϋπολογισμού και του claw back που αντιστοιχεί σε κάθε κλινική καθώς ο ΕΟΠΥΥ δεν έχει γνωστοποιήσει όλα τα δεδομένα και παραμέτρους (κλάδου και κλινικών ξεχωριστά), που μπορούν να οδηγήσουν σε αξιόπιστο προσδιορισμό των αντίστοιχων ποσών και
3) της αδυναμίας ολοκλήρωσης της διαδικασίας ελέγχου και οριστικοποίησης των περικοπών rebate και claw back για τα έτη 2014 και 2015.

Οι εταιρείες μέλη του Σ.Ε.Κ. έχουν προβεί σε νομικές ενέργειες και έχουν εκφράσει τις διαφωνίες και τις επιφυλάξεις τους στους αρμόδιους φορείς, αλλά και σε όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφορικά με τις περικοπές των μηχανισμών claw back και rebate. 
Επιπροσθέτως, ξεχωριστά αρκετές εταιρείες του κλάδου έχουν υποβάλλει και ατομικές προσφυγές κατά των μέχρι σήμερα κοινοποιηθέντων σημειωμάτων περικοπών και έχουν εκφράσει τις επιφυλάξεις τους να προσφύγουν και κατά οποιασδήποτε νέας απόφασης περικοπής, ιδίως μάλιστα εάν αυτές έχουν οριστικό χαρακτήρα.

Διάρκεια συμβάσεων με Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Ένα άλλο «αγκάθι» στις σχέσεις ανάμεσα στις ιδιωτικές κλινικές και τον ΕΟΠΥΥ, αποτελεί η μη ύπαρξη σύμβασης ανάμεσα στα δυο μέρη.  Σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν.4410/2016 (ΦΕΚ 141/03.08.2016), «η ισχύς των συμβάσεων μεταξύ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των ιατρών, διαγνωστικών εργαστηρίων, φυσικοθεραπευτών  πολυϊατρείων, κέντρων διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας, οικοτροφείων, ειδικών ιδρυμάτων για Α.Μ.Ε.Α., ιδρυμάτων ασυλικού τύπου, ιδρυμάτων/Κλινικών χρόνιων παθήσεων, μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων, μονάδων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, οδοντοτεχνιτών, Ιδιωτικών Κλινικών, Μ.Χ.Α., Μ.Τ.Ν. και κέντρων αποκατάστασης-αποθεραπείας, που έχουν λήξει ή/και λήγουν από τις 30/6/2016 και μετά, παρατάθηκαν από 1/7/2016, μέχρι την υπογραφή των νέων συμβάσεων».
Έτσι εκτός από τις προαναφερόμενες εκκρεμότητες, στις σχέσεις των παρόχων με τον ΕΟΠΥΥ σημειώνεται και το πρόβλημα της σύναψης νέας σύμβασης συνεργασίας και του Κανονισμού Παροχών Υγείας. Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας και της διοίκησης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., αναμένονται στο επόμενο διάστημα να δοθούν σχέδια επί των οποίων θα κληθούν οι πάροχοι να εκφράσουν τις απόψεις τους.