Στην υπηρεσία των εφημεριών του ΕΣΥ μπαίνουν και οι πανεπιστημιακοί υπότροφοι που υπηρετούν σε Πανεπιστημιακές κλινικές που στεγάζονται σε νοσοκομεία του ΕΣΥ, με απόφαση που υπέγραψε ο υπηρεσιακός υπουργός Θάνος Δημόπουλος, μια μέρα πριν τη λήξη της θητείας του.

Με την σχετική διευκρινιστική εγκύκλιο επισημαίνεται ότι οι Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι- ιατροί, οι οποίοι απασχολούνται σε Νοσοκομεία του ΕΣΥ, ασκούν και κλινικό έργο και συμμετέχουν στο πρόγραμμα εφημεριών του Νοσοκομείου.

Συγκεκριμένα η εγκύκλιος αναφέρει ότι "σχετικά με τους ιατρούς Πανεπιστημιακούς Υπότροφους που απασχολούνται σε Πανεπιστημιακές Κλινικές εγκατεστημένες σε Νοσοκομεία του ΕΣΥ:

- με το άρθρο 95 του Ν.4310/2014 ορίζεται μεταξύ άλλων ότι: «Επιστήμονες ανεγνωρισμένου επιστημονικού κύρους είτε κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος είτε υποψήφιοι διδάκτορες είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, δύνανται να απασχολούνται ως πανεπιστημιακοί υπότροφοι δια πράξεως του οικείου Τμήματος, για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού, οργανωτικού, εργαστηριακού ή κλινικού έργου, καθοριζόμενου δια της συμβάσεως.…». Ως εκ τούτου, οι εν λόγω ιατροί (Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι) έχουν καθήκον και υποχρέωση να συμμετέχουν, στο πλαίσιο της επιστημονικής δραστηριότητας μιας πανεπιστημιακής κλινικής, στο κλινικό έργο οποιασδήποτε μορφής, στις ιατρικές πράξεις εν συνόλω και στις εφημερίες, όπως καθορίζεται από τις συμβάσεις τους.

β) Σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ν. 3205/2003, η συμμετοχή των μελών ΔΕΠ τμημάτων ιατρικής και όλων των ιατρών που με οποιαδήποτε σχέση προσφέρουν υπηρεσία στα νοσοκομεία στο πρόγραμμα εφημεριών είναι υποχρεωτική για όλους τους βαθμούς και βαθμίδες, σύμφωνα με τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες. Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των εν λόγω Πανεπιστημιακών Υπότροφων είναι αντίστοιχα με την εκπαιδευτική βαθμίδα προς την οποία έχουν εξομοιωθεί βάσει των προσόντων τους. Κατόπιν των ανωτέρω, καθίσταται σαφές ότι, οι Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι- ιατροί, οι οποίοι απασχολούνται σε Νοσοκομεία του ΕΣΥ, ασκούν και κλινικό έργο και συμμετέχουν στο πρόγραμμα εφημεριών του Νοσοκομείου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.