Σε ισχύ τέθηκαν από τις 18 Σεπτεμβρίου τα πλαφόν που θέτει ο ΕΟΠΥΥ στους παρόχους του, με τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επιβεβαιώνοντας προηγούμενο δημοσίευμα του Healthmag.

Η απόφαση έχει ως εξής:

Προσδιορίζονται τα επιτρεπόμενα όρια δαπανών του ΕΟΠΥΥ, ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδων (ΚΑΕ) και κατηγορία παρεχόμενης υπηρεσίας υγείας από τους συμβεβλημένους με τον Οργανισμό ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας για τα έτη 2015, 2016, 2017, 2018 αντίστοιχα (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ όπου προβλέπεται), ως ακολούθως (σε παρένθεση η μηνιαία επιτρεπόμενη δαπάνη):

Α. 0673.01 Υπηρεσίες Νοσηλείας Ιδιωτικών Κλινικών 235.000.000 € (19.583.333 €)

Β. 0673.03 Υπηρεσίες Κέντρων Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Κλειστής Περίθαλψης 51.000.000 € (4.250.000 €)

Γ. 0673.04 Υπηρεσίες Νοσηλείας Ιδιωτικών Κλινικών Ψυχιατρικής 45.000.000 € (3.750.000 €)

Δ. 0673.05

  • Α1 Φορείς Υποστήριξης Αναπηρίας κερδοσκοπικού χαρακτήρα 3.000.000 € (250.000 €)
  • Α2 Φορείς Υποστήριξης Αναπηρίας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 50.000.000 € (4.166.667 €)

Συνολικά για νοσηλευτικές υπηρεσίες (δευτεροβάθμια περίθαλψη) προβλέπονται 384.000.000 ευρώ, ετησίως με μηνιαία επιτρεπόμενη δαπάνη στα 32.000.000 ευρώ.

Σε ότι αφορά την πρωτοβάθμια περίθαλψη, προβλέπονται συνολικές δαπάνες 506.100.000 ευρώ, ετησίως, με μηνιαία δαπάνη ύψους 42.175.000 ευρώ.

Αναλυτικά, ανά κωδικό, τα πλαφόν έχουν ως εξής:

Α. 0671.01

  • Β1 Διαγνωστικές Υπηρεσίες και πράξεις Διαγνωστικών Εργαστηρίων (Εταιρείες, Κλινικές, Ιδιώτες) 302.000.000 € (25.166.667 €)
  • Β2 Ιατροί κατά πράξη και περίπτωση (κατηγορία Α) με ειδικότητα καρδιολογία, γαστρεντερολογία, νευρολογία, γυναικολογία και φυσιατρική 18.000.000 € (1.500.000 €)
  • Β3 Ιατροί κατά πράξη και περίπτωση (κατηγορία Β) με λοιπές ειδικότητες που δεν ορίζονται στο στοιχείο Β2 8.100.000 € (675.000 €)

Β. 0671.02

  • C1 Φυσικοθεραπευτήρια και Φυσικοθεραπευτές (Ιδιώτες και Εταιρείες) 62.000.000 € (5.166.667 €)
  • C2 Υπηρεσίες Κέντρων Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Ανοιχτής Περίθαλψης 6.000.000 € (500.000 €)

Γ. 0671.03 Υπηρεσίες Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης και Μονάδων Τεχνητού Νεφρού 110.000.000 € (9.166.667 €)

Δεν αναγνωρίζονται και δεν αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ δαπάνες που υποβάλλονται σε αυτόν μετά την πάροδο 20 ημερών από τη λήξη κάθε ημερολογιακού μήνα.

Στην περίπτωση υπέρβασης των ως άνω επιτρεπόμενων ορίων δαπάνης από τους συμβεβλημένους παρόχους υπηρεσιών υγείας για τα έτη 2015, 2016, 2017, 2018 εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3 και 5 του άρθρου 100 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 2, παράγραφος ΣΤ, περ. 3 του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α΄). Σε καμία περίπτωση οι δαπάνες για συμβεβλημένους παρόχους υγείας των ΚΑΕ 0673.01, 0673.03, 0673.04, 0673.05 (συμπεριλαμβανομένων των ομάδων Α1 και Α2), 0671.01 (συμπεριλαμβανομένων των ομάδων Β1, Β2 και Β3), 0671.02 (συμπεριλαμβανομένων των ομάδων C1 και C2) και 0671.03 δεν θα υπερβαίνουν τα όρια που έχουν καθοριστεί με τον ανωτέρω πίνακα, μετά την εφαρμογή του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (claw back).