Υπερδιπλασιάστηκαν οι ελλείψεις φαρμάκων το τελευταίο δίμηνο, καθώς έχουν καταγραφεί 116 νέες ελλείψεις ή διακοπές κυκλοφορίας, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των σκευασμάτων σε έλλειψη, σε 218.

Η καταγραφή του ΕΟΦ προέρχεται από δηλώσεις των φαρμακευτικών που τα παράγουν ή τα διακινούν στη χώρα μας ή βάσει εισαγωγών από το ΙΦΕΤ.

Από το σύνολο των παραπάνω φαρμάκων, τους τελευταίους μήνες έχουν καταγραφεί ελλείψεις σε 21 ακόμη φάρμακα, ένα εμβόλιο, ενώ έχουν ανακοινωθεί και 89 νέες διακοπές από την κυκλοφορία στη χώρα μας. Επιπλέον, το ΙΦΕΤ επεκτείνει τις εισαγωγές του σε φάρμακα που περιέχουν τις ουσίες μιδοντρίνη, φενοβαρβιτάλη, indigo carmine, ριφαμπικίνη και δεσμοπρεσίνη.

Στο μεταξύ έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία σε 6 σκευάσματα που παρουσίασαν περιοδική έλλειψη εντός του 2017, καθώς και σε 3 εμβόλια, αυτό της ηπατίτιδας Α παιδιών και ενηλίκων, κατά της μηνιγγίτιδας.  Τα έξι σκευάσματα των οποίων η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε, αφορούν φάρμακα που περιέχουν τις ουσίες CISATRACURIUM, ACICLOVIR, FERROUS SULPHATE SESQUIHYDRATE + FOLIC ACID, PIPERACILLIN + TAZOBACTAM, METOCLOPRAMIDE HCL και AMLODIPINE.

Στις νέες ελλείψεις περιλαμβάνεται το τριπλό εμβόλιο ιλαράς, παρωτίτιδας, ερυθράς, καθώς και άλλα 21 σκευάσματα που περιέχουν τις ουσίες: λυοφιλοποιημένο E. COLI, σκεύασμα οιστραδιόλης σε μορφή TTS που εισάγεται μέσω του ΙΦΕΤ, κατόπιν συνταγογράφησης, ρανιτιδίνη, δύο περιεκτικότητες σε ONDANSETRON HYDROCHLORIDE DIHYDRATE, οξαλιπλατίνη, σιμβαστατίνη με φενοφιμπράτη, σκεύασμα περμεθρίνης, δύο σκευάσματα ανθρώπινης ανοσοσφαιρίνης, αλβουμίνη, δικλοφενάκη, σισπλατίνη, τριοξείδιο του αρσενικού (υπάρχει δυνατότητα για νοσοκομειακή παραγγελία), γκαμπαπεντίνη, τιμολόλη με δορζολαμίδη και τελμισαρτάνη.

Οι νέες διακοπές κυκλοφορίας, περιλαμβάνουν φάρμακα με τις εξής δραστικές:
πιντολόλη, λορνοξικάμη, αμπσιχιμάμπη (ανακλήθηκε η άδεια), τεμοζολομίδη (υπάρχουν όμοια), γκρανισετρόνη, ανασυνδυασμένη ιντερφερόνη Α - 2Α, οξκαρβαζεπίνη, παρικαλσιτόλη, μομετασόνη, νιλουταμίδη, τινιδαζόλη, νιτρενδιπίνη, βενλαφαξίνη, ποδοφυλλοτοξίνη, δονεπρεζίλη, εβερόλιμους, ιτρακοναζόλη, latanoprost, βρομεξιδίνη υδροχλωρική, simeprevir, δοξυκυκλίνη σε σιρόπι, επιρουβικίνη, τελμισαρτάνη, εσομεπραζόλη, aliskiren, retapamulin, φιναστερίδη, ondanestron, ομεπραζόλη, φελοδιπίνη με ραμιπρίλη, alfacalcidol, σκεύασμα σιδήρου, κετοτιφένη, ενέσεις ινσουλίνης, γκαμπαπεντίνη, λεβετιρασετάμη, λαμοτριγίνη, τοπιριμάτη, στρόντιο, φαμσικλοβίρη, καλσιτονίνη σολομού, ρισπερδόνη, φεντανύλη κλπ., καθώς και το εμβόλιο κατά του πνευμονιόκοκκου για το οποίο μετά την έλλειψη, δηλώθηκε και διακοπή.

Ο πλήρης κατάλογος με τις ελλείψεις που έχει καταγράψει ο ΕΟΦ, επισυνάπτεται εδώ.