Το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία δεν εντάσσεται στην έννοια του τροφίμου, παρέχεται με υποχρέωση της Πολιτείας σε όλους τους πολίτες της επικράτειας ως δημόσιο αγαθό, μη υπαγόμενο στους κανόνες της αγοράς και διέπεται από τους νόμους της υγειονομικής μηχανικής.

Η πώληση και μεταφορά νερού ανθρώπινης κατανάλωσης διέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας του Υπουργείου Υγείας, το οποίο έχει τον επιτελικό ρόλο γα την παρακολούθηση του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης στην επικράτεια. Η εφαρμογή της νομοθεσίας αυτής, ανατίθεται στα αρμόδια υγειονομικά όργανα.

Αυτό επισημαίνεται από το υπουργείο Υγείας σε ότι αφορά την έκδοση βεβαίωσης καταλληλότητας βυτιοφόρου οχήματος για μεταφορά νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

Συγκεκριμένα, σε σχετική διευκρινιστική εγκύκλιο που εξέδωσε ο γενικός γραμματέας Δημόσιας Υγείας Γιάννης Μπασκόζος επισημαίνεται ότι: 

α) η πώληση νερού προς πόση από ιδιόκτητη πηγή, προϋποθέτει τη χορήγηση άδειας από την οικεία Δημοτική Αρχή μετά από γνωμάτευση της οικείας Υγειονομικής Υπηρεσίας. 

Προκειμένου να γνωματεύσει η υγειονομική υπηρεσία σχετικά, θα πρέπει να προβεί σε επιτόπιο έλεγχο της πηγής και να διενεργήσει δειγματοληψίες για μικροβιολογική και χημική ανάλυση. 

β) Η μεταφορά του νερού με βυτία, πλοία, δοχεία γίνεται αφού προηγηθεί η σχετική άδεια από την οικεία Δημοτική Αρχή και βεβαίωση που θα αναγράφει την προέλευση του νερού προ πόση. 

Στο βυτίο, πλοίο ή δοχείο θα αναγράφεται το είδος του νερού, και η προέλευση του και αυτό θα επιβεβαιώνεται από την οικεία Δημοτική Αρχή. 

Τα βυτία, πλοία κ.λπ. θα είναι κατασκευασμένα από μέταλλο που δεν επιδέχεται οξείδωση και δεν θα φέρουν εσωτερικές συγκολλήσεις με μόλυβδο, θα έχουν στον πυθμένα στόμιο πλήρωσης που θα κλείνει στεγανά με σιδερένιο κοχλιωτό πώμα. 

Τα βυτία και τα δοχεία θα πληρούνται με αντλίες και σιδηρές σωληνώσεις και η παροχή του νερού θα γίνεται με στρόφιγγα και σιδηρές σωληνώσεις. Μια φορά την εβδομάδα θα καθαρίζονται και απολυμαίνονται και θα υπόκεινται σε έκτακτους ελέγχους της οικείας υγειονομικής υπηρεσίας και Δημοτικής Αρχής. 

γ) Θα πρέπει να γίνει : 
χημικός προσδιορισμός υδρογονανθράκων, βαρέων μετάλλων κ.λπ. προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι στο "περιεχόμενο νερό" αυτών δεν έγινε μετανάστευση χημικών ουσιών ή ότι δεν υπήρξε αλλότρια χρήση το αμέσως προηγούμενο διάστημα. 
υγειονομικός έλεγχος των δεξαμενών και των υδραυλικών παρελκόμενων (σωληνώσεις, βάνες κ.λπ.), των βυτίων, πλοίων κ.λπ. 

Για την καταλληλότητα του υλικού κατασκευής των δεξαμενών, και των τυχόν επιχρισμάτων των εσωτερικών τοιχωμάτων θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Γενικού Χημείου του Κράτους. 

δ) Τονίζεται ότι οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι για την ποιότητα του μεταφερόμενου νερού ανθρώπινης κατανάλωσης θα διενεργούνται σε όλο το δίκτυο διακίνησης (στην πηγή, στα βυτία, υδροφόρα πλοία, στους χώρους εκφόρτωσης και στις θέσεις που παρέχεται στον καταναλωτή), σύμφωνα με τις απαιτήσεις ποιότητας και τη συχνότητα δειγματοληψίας, που αναφέρονται στην Γ1δ/Γ.Π.οικ.67322/19-9-2017 ( ΦΕΚ3282/τ.β/2017) ΚΥΑ «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 3ης Νοεμβρίου 1998 
όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260, 7-10-2015).

ε) Τέλος επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που στη διακίνηση και μεταφορά του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης “εμπλέκονται” δυο και τρεις Περιφερειακές Ενότητες, τότε πρέπει να υπάρχει συνεργασία και συντονισμένες ενέργειες από όλους τους εμπλεκόμενους, προκειμένου να διασφαλίζεται η υγιεινότητα του παρεχόμενου νερού. 

Συνεπώς, με βάση τα παραπάνω, το υπουργείο Υγείας επισημαίνει πως η σχετική βεβαίωση καταλληλότητας βυτιοφόρου οχήματος μεταφοράς νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, θα πρέπει να εκδίδεται από τις κατά τόπους υγειονομικές υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων, στην αρμοδιότητα των οποίων ανήκει η εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας [Γ1δ/Γ.Π.οικ.67322/19-9-2017 ( ΦΕΚ3282/τ.β/2017) ΚΥΑ «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 3ης Νοεμβρίου 1998 όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260, 7-10-2015) και της Υγειονομικής Διάταξης της 14-11/10-12-1938 - ΦΕΚ 275/Β/10-12-1938, Υγειονομικός Κανονισμός (άρθρα 14,15,16)].