Ο δρόμος των εξαγορών και συγχωνεύσεων μεταξύ μεγάλων επιχειρηματικών Ομίλων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της παροχής δευτεροβάθμιων υπηρεσιών υγείας στον ιδιωτικό τομέα ξεκίνησε πρόσφατα με την πώληση του Ιασώ General, στο πλαίσιο πιέσεων που ασκούν οι Τράπεζες για διευθέτηση των "κόκκινων" δανείων.

Χθες ήταν η σειρά του Ιατρικού Αθηνών, που δια του προέδρου του Γιώργου Αποστολόπουλου, έκανε γνωστή την πρόθεσή του να εξαγοράσει σημαντικό μερίδιο του ανταγωνιστικού του θεραπευτηρίου "Υγεία"

Αναλυτικά, ο Γιώργος Αποστολόπουλος, μέσω της ομώνυμης εταιρίας συμμετοχών που κατέχει, κατέθεσε χθες πρόταση εξαγοράς του 30% του Υγεία, έναντι μετρητών ύψους 41,273 εκ. ευρώ, με την υποβολή προαιρετικής δημόσιας πρότασης προς τους μετόχους του Υγεία που κατέχουν κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου.

Η "Γεώργιος Αποστολόπουλος εταιρία συμμετοχών ΑΕ" ανακοίνωσε την υποβολή της προαιρετικής δημόσιας πρότασης λίγο πριν τα μεσάνυχτα της 23ης Νοεμβρίου, με στόχο την απόκτηση κατ’ ανώτατο αριθμό μέχρι  91.719.731 μετοχών, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 30% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας, έναντι ποσού 0,45 ευρώ εκάστη. 
Σύμβουλος της Γ. Αποστολόπουλος είναι η AXIA Ventures Group Ltd, εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών εποπτευόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. 

Σύμφωνα με την πρόταση, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο του "Υγεία" ανέρχεται σε €125.350.299 και διαιρείται σε 305.732.436 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,41 η κάθε μία. Οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 

Μέχρι χθες ο Γ. Αποστολόπουλος και οι εταιρίες που ελέγχει δεν κατείχαν, άμεσα ή έμμεσα, μετοχές ή δικαιώματα ψήφου του "Υγεία". 

Στα πλαίσια της Δημόσιας Πρότασης, η Γ. Αποστολόπουλος δεσμεύεται και αναλαμβάνει να αποκτήσει όλες τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης που θα του προσφερθούν νομίμως και εγκύρως, δηλαδή κατ’ ανώτατο αριθμό 91.719.731 μετοχές. Σε περίπτωση που οι Δηλώσεις Αποδοχής αφορούν συνολικά μεγαλύτερο αριθμό μετοχών από εκείνον που ο προτείνων προσφέρεται να αποκτήσει μέσω της Δημόσιας Πρότασης, οι Δηλώσεις Αποδοχής θα ικανοποιηθούν αναλογικά (pro rata). Σε ρητή δήλωση που περιλαμβάνεται στην δημόσια πρόταση, ο προτείνων και τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον προτείνοντα, δεν προτίθεται κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Πρότασης να αποκτούν μετοχές χρηματιστηριακά, εκτός αυτών που προσφέρονται στα πλαίσια της Δημόσιας Πρότασης. 

Το προσφερόμενο τίμημα, σε μετρητά, για την απόκτηση κάθε μετοχής είναι €0,45. Το ποσό αυτό υπερβαίνει: 

  • κατά 39,30% την τιμή κλεισίματος της μετοχής στο Χρηματιστήριο στις 22 Νοεμβρίου, η οποία ανερχόταν σε 0,323 ευρώ, 
  • κατά 29,40% τη μέση χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής σταθμισμένη με τον όγκο συναλλαγών κατά τους έξι μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, η οποία ανερχόταν σε 0,348 ευρώ.

Στη σειρά τώρα, μένει να φανεί ποιά θα είναι η πορεία της Euromedica, η οποία από καιρό βρίσκεται σε αναζήτηση στρατηγικού επενδυτή, αλλά και της Ευρωκλινικής, για τις οποίες οι φήμες θέλουν συνέχιση της διαδικασίας εξαγορών από το CVC Capital μετά την εξαγορά του Ιασώ General, ενόσω οι συζητήσεις στρέφονται στην αποκάλυψη των σχεδίων διαχείρισης από πλευράς της Κυβέρνησης για το νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν, το οποίο κατέχει η Τράπεζα Πειραιώς μέσω της θυγατρικής της "Ημιθέα".