Επέκταση του clawback για μια τριετία ακόμη σε φαρμακευτικές και παρόχους υπηρεσιών υγείας του ΕΟΠΥΥ, προβλέπει το καινούριο μνημόνιο, ενώ εγκαταλείπεται το συγκεκριμένο ποσοστό μείωσής του κατά 30%, αφήνοντας μια απλή αναφορά στο στόχο περί μείωσης.

Αντίστοιχα περιορίζεται ο στόχος διείσδυσης των γενοσήμων στο 40%, ζητείται πλήρης εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων, ενώ τώρα, σε προτεραιότητα μπαίνουν η λειτουργία εντός του 2018, του οργανισμού ΗΤΑ, των ΤΟΜΥ με την εφαρμογή ηλεκτρονικού συστήματος παραπομπών από τους γενικούς στους ειδικούς γιατρούς και από την πρωτοβάθμια στη νοσοκομειακή περίθαλψη.

Το νέο μνημόνιο θέτει επίσης και έναν πολύ φιλόδοξο στόχο, την καταγραφή της δυναμικότητας του συστήματος υγείας, εντός Ιανουαρίου 2018, αλλά και την καταγραφή του ανθρώπινου δυναμικού του συστήματος υγείας ως τον Φεβρουάριο - το τελευταίο εγχείρημα, επιχειρήθηκε για πρώτη και μοναδική φορά το 1992 και πήρε 1,5 χρόνο για να καταρτισθεί...

Το αίτημα για καταγραφή δεδομένων επεκτείνεται στα νοσοκομεία, με την λειτουργία του συστήματος BI, το οποίο θα πρέπει να ενημερώνεται για τις πληρωμές σε μηνιαία βάση.

Αναλυτικά, το νέο μνημόνιο - όπως δημοσιεύθηκε στην Καθημερινή - προβλέπει για τον τομέα υγείας τα εξής:

2.5.2 Τομέας υγείας

Οι αρχές έχουν δεσμευθεί για περαιτέρω μεταρρύθμιση του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, με στόχο την καθολική, ισότιμη και αποτελεσματική φροντίδα, τον έλεγχο των δημόσιων δαπανών, τη διαχείριση των τιμών των φαρμακευτικών προϊόντων, τη βελτίωση της διαχείρισης νοσοκομείων, την αύξηση της κεντρικής προμήθειας των νοσοκομειακών προμηθειών, τη διαχείριση της ζήτησης φαρμάκων και υγειονομικής περίθαλψης μέσω των πρωτοκόλλων ηλεκτρονικής συνταγής που βασίζονται σε αποδεικτικά στοιχεία, αναθέτοντας τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης του ιδιωτικού τομέα με οικονομικά αποδοτικό τρόπο, εκσυγχρονίζοντας τα συστήματα πληροφορικής, αναπτύσσοντας ένα νέο ηλεκτρονικό σύστημα παραπομπής για πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη που επιτρέπει τη διαμόρφωση κατευθύνσεων φροντίδας για τους ασθενείς. Δεδομένου ότι η πλήρης υλοποίηση αυτών των στόχων απαιτεί χρόνο, οι αρχές δεσμεύονται να εφαρμόσουν τα αναγκαία πρόσθετα αναγκαία μέτρα και πέραν των προθεσμιών που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο.

2.5.2.1 Εξορθολογισμός των δαπανών για την υγεία
Οι αρχές, πρέπει:
α. να λάβουν διαρθρωτικά μέτρα με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας ως μέσου συγκράτησης των δαπανών. Μέχρι το Μάιο του 2018, θα πρέπει να εξεταστεί η πρόσφατη υπέρβαση των "άλλων κονδυλίων" στον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ που δεν έχουν συμπεριληφθεί στο clawback (125 εκατ.), τα οποία θα εξαλειφθούν σταδιακά. στην κατεύθυνση αυτή, θα πρέπει να συναφθεί σύμβαση για  άμεση αγορά οπτομετρικών υπηρεσιών.
β. ως προαπαιτούμενο, θα λάβουν περαιτέρω διαρθρωτικά μέτρα, για μείωση της διαφοράς μεταξύ του πλαφόν δαπανών και της πραγματικής δαπάνης, ώστε να περιοριστεί το clawback για φάρμακα και υπηρεσίες υγείας.
γ. εντός Ιανουαρίου 2018, θα χαρτογραφηθεί η συνολική δυναμικότητα του δημόσιου τομέα. Ως το Μάρτιο του 2018, με βάση αυτή τη χαρτογράφηση, οι αρχές θα αναπτύξουν μια εις βάθος αξιολόγηση που θα χρησιμοποιηθεί στο μέλλον για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών υγείας σε ιδιώτες παρόχους στις περιφέρειες που παρατηρείται ανεπάρκεια του δημοσίου τομέα.
δ. Εφαρμογή νέου συστήματος ηλεκτρονικών παραπομπών (e-referrals) στη δευτεροβάθμια περίθαλψη από οικογενειακούς γιατρούς. (Μάρτιος 2018).
ε. να αναπτύξει, μέχρι τον Ιανουάριο του 2018, μια σειρά από κατευθυντήριες γραμμές και θεραπευτικά πρωτόκολλα για την  περίθαλψη των ασθενών (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια) για τις κατηγορίες που έχουν τις μεγαλύτερες οικονομικές συνέπειες και να ενταχθούν στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Κατ' ελάχιστον, τουλάχιστον 20 από αυτά τα θεραπευτικά πρωτόκολλα θα εισαχθούν στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, μεταξύ Δεκεμβρίου 2017 και Μαΐου 2018.
στ. Κατάρτιση ετήσιας έκθεσης σχετικά με τους ανθρώπινους πόρους για ολόκληρο τον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης (που θα χρησιμοποιηθεί ως μέσο προγραμματισμού των ανθρώπινων πόρων), με επίκεντρο την PHC (πρώτη έκθεση που θα δημοσιευθεί μέχρι το Φεβρουάριο του 2018).
ζ. να παρακολουθεί και να εφαρμόζει πλήρως την καθολική κάλυψη της υγειονομικής περίθαλψης και να ενημερώνει τους πολίτες σχετικά με τα δικαιώματά τους και να προχωρεί στη σταδιακή εφαρμογή του νέου συστήματος πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Για το σκοπό αυτό, οι αρχές έχουν υιοθετήσει όλη την απαραίτητη νομοθεσία για την εφαρμογή αυτού του νέου συστήματος από τον Μάιο του 2017. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΕΟΠΥΥ θα αλλάξει τον τρόπο παροχής πρωτοβάθμιας περίθαλψης με την εισαγωγή υποχρεωτικής εγγραφής ασθενούς σε οικογενειακό γιατρό, υπεύθυνου για παραπομπές σε ειδικούς. Ως προγενέστερη δράση, ο ΕΟΠΥΥ θα ξεκινήσει τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων για οικογενειακούς γιατρούς. Η υποχρεωτική καταχώριση των ασθενών θα οριστικοποιηθεί και θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία έως τον Μάρτιο του 2018 (βασικό παραδοτέο), με την εφαρμογή της υπηρεσίας gatekeeping να εφαρμοστεί σταδιακά μέχρι το 2018. Παράλληλα, η έναρξη λειτουργίας των Τοπικών Μονάδων Υγείας θα ξεκινήσει μέχρι το Δεκέμβριο του 2017, με προγραμματισμένη τη δημιουργία μίας κρίσιμης μάζας τοπικών μονάδων υγείας (τουλάχιστον 100) έως τον Μάιο του 2018, και πλήρη εφαρμογή στη συνέχεια. Καθώς λειτουργούν νέες Μονάδες Τοπικής Υγείας, οι υπάρχουσες συμβατικές ρυθμίσεις του EOΠYY με ιδιώτες γενικούς γιατρούς θα μειώνονται αντίστοιχα, ώστε να αποφευχθούν οι επικαλύψεις στην παροχή πρωτοβάθμιας περίθαλψης τοπικά.
η. Ως προαπαιτούμενο, οι αρχές έχουν ήδη αναπτύξει ένα σχέδιο σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, τις Ιατρικές Σχολές, το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας και τον Ιατρικό Σύλλογο για την αναδιάρθρωση των ακαδημαϊκών προγραμμάτων σπουδών και της ειδίκευσης στην ιατρική, προκειμένου να αυξηθεί η διαθεσιμότητα και βελτίωση της κατάρτισης των γενικών ιατρών. Τα πρώτα στοιχεία αυτού του σχεδίου θα υλοποιηθούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

2.5.2.2. Εκτέλεση clawback και τακτικός έλεγχος
α. Οι αρχές θα εφαρμόζουν το clawback ανά εξάμηνο και θα διενεργούν τακτικούς ελέγχους.
β. Οι αρχές θα συνεχίσουν να συλλέγουν σχετικά στοιχεία από τον EOΠYY, και θα τα δημοσιεύουν τακτικά.
γ. Οι αρχές θα εφαρμόζουν και θα εισπράττουν εκκρεμείς επιστροφές χρημάτων, συνεχώς μέχρι να εκκαθαριστούν. Ως προαπαιτούμενο, ο ΕΟΠΥΥ θα ολοκληρώσει τους συμψηφισμούς για παρελθούσες περιόδους (2013-2015) με συσσωρευμένες καθυστερούμενες οφειλές. Ως βασικό παραδοτέο, έως τον Μάρτιο του 2018, 
(i) κάθε μη εισπραχθέν ποσό επιστροφής που σχετίζεται με το 2016 θα αντισταθμιστεί και θα εισπραχθεί και 
(ii) οι αρχές θα επεκτείνουν τα ανώτατα όρια 2018 για τα διαγνωστικά, τις ιδιωτικές κλινικές και τα φαρμακευτικά προϊόντα για τα επόμενα τρία χρόνια . 
(iii) μέχρι τον Μάιο του 2018 οι εισπράξεις από το έτος 2017 θα εισπραχθούν / συμψηφισθούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. 
δ. Για να αξιολογήσει και να βελτιώσει την απόδοση των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης, ο EOΠYY θα διενεργεί συστηματικό μηνιαίο έλεγχο ιδιωτικών κλινικών.

2.5.2.3. Μέτρα για τη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης και της αποτελεσματικότητας του κόστους των νοσοκομείων
Οι αρχές:
α. θα λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για την αύξηση του ποσοστού των κεντρικών προμηθειών έως τον Ιανουάριο του 2018. Τον Μάιο του 2018 θα παρουσιάσουν το σχέδιο για την περαιτέρω αύξηση του ποσοστού το 2019 • οι διαδικασίες εφαρμογής πρέπει να ξεκινήσουν το αργότερο μέχρι το Μάρτιο του 2018 και να ολοκληρωθούν το Μάιο του 2018 (βασικό παραδοτέο).
β) έως τον Μάιο του 2018, θα μειώσει τους χρόνους αναμονής (συμπεριλαμβανομένων των χειρουργικών επεμβάσεων) σε σχέση με το προηγούμενο έτος .
γ. από τον Μάρτιο του 2018, να ξεκινήσει η εφαρμογή του συστήματος DRGs πιλοτικά στα νοσοκομεία, 
δ. θα καταρτίζουν τριμηνιαίες και ετήσιες εκθέσεις, με βάση τα οικονομικά στοιχεία για τα νοσοκομεία και την απόδοση των νοσοκομείων (συγκριτική αξιολόγηση με βάση δείκτες που σχετίζονται με τη δραστηριότητα).

2.5.2.4. Μείωση των δαπανών φαρμάκων μέσω διείσδυσης των γενοσήμων και μείωσης των τιμών

α. Οι αρχές θα επικαιροποιούν και θα δημοσιεύουν σε τακτική βάση και τουλάχιστον ανά εξάμηνο τον θετικό και τον αρνητικό κατάλογο.
β. Ως προαπαιτούμενο, οι αρχές θα δημοσιεύσουν ένα αναθεωρημένο δελτίο τιμών τον Νοέμβριο του 2017. Ως βασικό παραδοτέο, θα δημοσιεύσουν ένα αναθεωρημένο δελτίο τιμών τον Μάιο του 2018.
γ. Το Φεβρουάριο του 2018, οι αρχές θα υιοθετήσουν περαιτέρω μέτρα για τη βελτίωση της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας των φαρμακευτικών δαπανών με στόχο την επίτευξη του στόχου διείσδυσης των γενοσήμων φαρμάκων κατά 40%. Τα μέτρα αυτά μπορούν να στοχεύουν σε πολλούς συναφείς τομείς, όπως η επικαιροποίηση της ρύθμισης των επιστροφών τιμών και της συμμετοχής των ασθενών, ώστε να προωθηθεί η επιλογή των οικονομικά αποδοτικών φαρμάκων και να βελτιωθούν τα κίνητρα προς τους φαρμακοποιούς, ώστε να ενθαρρυνθεί η πώληση φθηνότερων φαρμάκων.
δ. Για να μειώσουν περαιτέρω τις τιμές, θα κάνουν χρήση της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για την ανάπτυξη συμφωνιών όγκου - τιμών και επιμερισμού κινδύνου, σύμφωνα με τα πρότυπα των άλλων χωρών της ΕΕ . Θα υποβάλλει τακτικά εκθέσεις για την σχετική πρόοδο. Οι αρχές θα δημιουργήσουν ένα κέντρο αξιολόγησης της τεχνολογίας της υγείας (HTA) για να αξιολογήσουν ποια προϊόντα θα αποζημιώνονται και υπό ποιους όρους και συμφωνίες, σύμφωνα με τις υπάρχουσες κατευθυντήριες γραμμές και με αποδεικτικά στοιχεία για τις βέλτιστες πρακτικές στην ΕΕ, τον Ιούνιο του 2018. Ως τότε, θα έχει συσταθεί μια επιτροπή HTA.