Δεν επιστρέφουν στο ΕΣΥ, επίορκοι γιατροί που έχουν τεθεί σε αργία με την επαναπρόσληψη των απολυθέντων από το δημόσιο, παρότι δεν έχουν συγκροτηθεί ακόμη πειθαρχικά συμβούλια.

Σχετική διευκρινιστική εγκύκλιο εξέδωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Γ. Κατρούγκαλος, ορίζοντας ότι το όργανο  που είναι αρμόδιο για το διορισμό θα παραπέμπει υπαλλήλους για τους οποίους υπάρχει επιτακτικός λόγος δημοσίου συμφέροντος, στο πειθαρχικό συμβούλιο.

Στην εγκύκλιο σημειώνεται ότι παρότι έχει τεθεί προθεσμία 15 ημερών από την δημοσίευση του νόμου για επιστροφή των απολυθέντων στις υπηρεσίες τους, διατηρείται επιφύλαξη για τις περιπτώσεις αυτοδίκαιης αργίας.

Μάλιστα προβλέπεται και νέα νομοθετική ρύθμιση "για λόγους ασφαλείας δικαίου", καθώς η εκ νέου παραπομπή στα πειθαρχικά συμβούλια προκύπτει από συνδυαστική ερμηνεία των νόμων.

Η εγκύκλιος αναφέρει τα εξής:
"Σε συνέχεια της ΔΙΔΑΔ/Φ.69/66/οικ.13632/8.5.2015 και κατόπιν σειράς σχετικών ερωτημάτων υπηρεσιών διευκρινίζονται τα εξής σε σχέση με την εφαρμογή της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του νόμου 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης- Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση- Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις» περί αναστολής καθηκόντων. Με την εν λόγω διάταξη προβλέφθηκε ότι η αυτοδίκαιη αργία που προβλεπόταν από τις καταργηθείσες από το ίδιο άρθρο διατάξεις λήγει αυτοδικαίως μετά από δεκαπέντε ημέρες από τη δημοσίευση του νόμου, ήτοι την 26η Μαΐου 2016 με την επιφύλαξη των περιπτώσεων αυτοδίκαιης αργίας που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν.3528/2007 και του άρθρου 107 του Ν.3584/2007. 
Προβλέπεται επίσης ότι μέσα στην ίδια προθεσμία ο οικείος Υπουργός, ο Πρόεδρος Ανεξάρτητης Αρχής, το ανώτατο μονομελές όργανο διοίκησης των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή αν δεν υπάρχει ο Πρόεδρος του συλλογικού οργάνου διοίκησης των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και το αρμόδιο για το διορισμό όργανο στην περίπτωση των δημοτικών υπαλλήλων μπορεί να αποφασίσει με αιτιολογημένη απόφασή του την αναστολή άσκησης των καθηκόντων για όσους από τους υπαλλήλους αυτούς υφίσταται σχετικός επιτακτικός λόγος δημοσίου συμφέροντος, παραπέμποντάς τους με την ίδια απόφαση στο οικείο πειθαρχικό συμβούλιο για τη θέση τους ή μη σε δυνητική αργία με τη διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 104 του Ν.3528/2007 ή με τη διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 108 του Ν.3584/2007, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο αυτό. 
Από τη συνδυασμένη ερμηνεία των διατάξεων αυτών με τη ρύθμιση των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 104 του Ν.3528/2007 ή με τη ρύθμιση της παρ. 2 του άρθρου 108 του Ν.3584/2007, όπως ισχύουν, υπό το φως και των γενικών αρχών του διοικητικού δικαίου, προκύπτει ότι σε περίπτωση που δεν έχει συγκροτηθεί το πειθαρχικό συμβούλιο για να αποφασίσει περί της θέσης σε δυνητική αργία των υπαλλήλων που είχαν τεθεί σε αυτοδίκαιη αργία με τις προαναφερθείσες διατάξεις που καταργήθηκαν και συντρέχει, συνεπώς, περίπτωση ανωτέρας βίας, οι προθεσμίες της παραπάνω ρύθμισης παρατείνονται μέχρι τη συγκρότηση των συμβουλίων. 
Ανάλογα ισχύουν και σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας έγκαιρης συγκρότησης των πειθαρχικών συμβουλίων. 
Σε κάθε περίπτωση, η θέση του υπαλλήλου σε αναστολή άσκησης καθηκόντων αίρεται με την έκδοση της σχετικής διαπιστωτικής πράξης του αρμοδίου οργάνου. Μέχρι τότε ο υπάλληλος παραμένει σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων. 
Μολονότι τα ανωτέρω προκύπτουν από το συνδυασμό των προαναφερθεισών διατάξεων με τις σχετικές γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου, για λόγους ασφάλειας δικαίου θα περιληφθούν και σε επικείμενη νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου".