Τον καθορισμό των όρων, των προϋποθέσεων και τη διαδικασίας είσπραξης των οφειλόμενων ποσών rebate-clawback για όλες τις κατηγορίες παρόχων υπηρεσιών υγείας του ΕΟΠΥΥ, μετά τη διαδικασία συμψηφισμού των οφειλών ετών 2012-2015, με αντίστοιχα ανείσπρακτα υπόλοιπα rebate και clawback των ετών 2013-2015.

Όπως πρώτο είχε γράψει το Healthmag, (σχετικό δημοσίευμα, εδώ) η απόφαση εκδόθηκε για την υλοποίηση της συμφωνίας ΕΟΠΥΥ - τρόικας κατά την πρόσφατη συνάντηση με τα τεχνικά κλιμάκια των Θεσμών.

Η ρύθμιση προβλέπει την σταδιακή εξόφληση των οφειλών που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση των συμψηφισμών των οφειλών παρόχων και  ΕΟΠΥΥ το πολύ σε 120 δόσεις, ύψους τουλάχιστον 250 ευρώ. Το ανώτατο ποσό δόσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% της μέσης μηνιαίας υποβολής του παρόχου, μετά την αφαίρεση των σχετικών κρατήσεων.

Με την απόφαση, η οφειλή κεφαλαιοποιείται και μοιράζεται σε ισόποσες δόσεις, αφού έχει γίνει συμψηφισμός με τον Οργανισμό, και διαγραφή των πρόσθετων τελών και τόκων που είχαν επιβληθεί.

Μετά την υπαγωγή χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας οφειλών ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις και αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων.

Η ρύθμιση χάνεται εάν ο οφειλέτης καθυστερήσει την καταβολή δόσης, πέραν των 90 ημερών.

Ολόκληρη η απόφαση επισυνάπτεται εδώ.