Ιδιαίτερα αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που ανακοίνωσε για πρώτη φορά η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) για τη «Διάρθρωση των Συνδεόμενων Επιχειρήσεων που εδρεύουν στην Ελλάδα και ελέγχονται από κάποιο αλλοδαπό μέτοχο», για το έτος 2015. Τα στοιχεία που αφορούν στις πωλήσεις των εταιρειών αυτών σε συνδυασμό με τα στοιχεία των πωλήσεων για το 2015 που συγκέντρωσε το healthmag.gr, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι εταιρείες του κλάδου των φαρμάκων που ελέγχονται από ξένους μετόχους που κατά κύριο λόγο είναι πολυεθνικές εταιρείες,  καλύπτουν το 11% των συνολικών πωλήσεων που πραγματοποιούν όλες οι θυγατρικές πολυεθνικών στην ελληνική αγορά. 
Το ποσοστό αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό αν αναλογιστεί κανείς ότι  αφενός οι φαρμακευτικές εταιρείες που ελέγχονται από ξένο βασικό μέτοχο είναι περίπου 50 δηλαδή μόλις το 2% των ξένων εταιρειών στην Ελλάδα, αφετέρου δείχνει και το πόσο δυναμικός είναι ο κλάδος και πόσο ενδιαφέρον παρουσιάζει για τους ξένους για επενδύσεις. 

Έρευνα ΕΛΣΤΑΤ
Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, κατά το έτος 2015 δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα 2.437 αλλοδαπές συνδεόμενες επιχειρήσεις στους τομείς της βιομηχανίας, των κατασκευών, του εμπορίου και των υπηρεσιών (εκτός των προσωπικών). Από τα αποτελέσματα της έρευνας για το έτος 2015 προκύπτει ότι ο συνολικός κύκλος εργασιών των αλλοδαπών συνδεόμενων επιχειρήσεων ανήλθε στα 31,7 δισ. ευρώ
Με βάση  τώρα με τα στοιχεία που αντλήσαμε από τους δημοσιευμένους ισολογισμούς για το 2015, από 48 εταιρείες οι οποίες έχουν ξένο βασικό μέτοχο, οι συνολικές πωλήσεις αυτών προσέγγισαν τα περίπου 3,4 δις. ευρώ ήτοι το 10,72% των συνολικών

Επίσης κατά το έτος 2015, ο αριθμός των απασχολούμενων ατόμων στις επιχειρήσεις με ξένους μετόχους συνολικά ήταν 123,7 χιλιάδες άτομα, σημειώνει η ΕΛΣΤΑΤ, με τις φαρμακευτικές να υπολογίζεται ότι απασχολούν το περίπου 8-9%, με βάση τις σχετικές εκτιμήσεις από τον κλάδο
Από τα στοιχεία της έρευνας παρατηρείται ότι οι αλλοδαπές συνδεόμενες επιχειρήσεις, οι οποίες εδρεύουν στην Ελλάδα και έχουν άνω του 50% συμμετοχή στο μετοχικό τους κεφάλαιο από εταιρεία που εδρεύει  στην αλλοδαπή, σε σχέση με το σύνολο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα, στους τομείς της βιομηχανίας, των κατασκευών, του εμπορίου και των υπηρεσιών (εκτός των προσωπικών), κατά το έτος 2015, αντιστοιχούν στο:   0,3% του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων, 13,4% του συνολικού κύκλου εργασιών, 12,5% της συνολικής αξίας παραγωγής, 13,7% της συνολικής ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας,  13,6% των συνολικών αγορών αγαθών και υπηρεσιών, 15,6% του συνόλου των αγορών αγαθών και υπηρεσιών που αγοράζονται με σκοπό την μεταπώληση στην κατάσταση που παρελήφθησαν,  15,1% του συνολικού κόστους προσωπικού,  11,7% του συνόλου των ακαθάριστων επενδύσεων σε υλικά αγαθά,   5,7% του συνόλου των απασχολούμενων,  των εν λόγω τομέων οικονομικής δραστηριότητας. 

Επίσης από τις 2.437 αλλοδαπές συνδεόμενες επιχειρήσεις, το 2015, ο τομέας που παρουσίασε το μεγαλύτερο πλήθος επιχειρήσεων ήταν το εμπόριο με 837 επιχειρήσεις, ήτοι 34,3% του συνόλου. Στον κλάδο διαχείρισης ακίνητης περιουσίας δραστηριοποιήθηκαν 313 επιχειρήσεις, ήτοι 12,8%, και στον κλάδο των επαγγελματικών επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων δραστηριοποιήθηκαν 270 επιχειρήσεις, ήτοι 11,1%, ενώ 209 ήταν στον τομέα της μεταποίησης. Αναφορικά με τον συνολικό κύκλο εργασιών που κατέγραψαν οι αλλοδαπές συνδεόμενες επιχειρήσεις το 2015, ο τομέας του εμπορίου κατείχε το μεγαλύτερο μερίδιο με 18,2 δισ. ευρώ, ήτοι 57,3%. Ακολουθούν ο τομέας της μεταποίησης και ο τομέας της πληροφόρησης και επικοινωνίας, με 6,7 δισ. ευρώ (21,1%) και 2,3 δισ. ευρώ ( 7,3%), αντίστοιχα. 

Εδώ αξίζει λοιπόν να σημειώσουμε ότι κυρίως οι εταιρείες στο χώρο του φαρμάκου που ελέγχονται από ξένους μετόχους είναι εμπορικές. Στο σύνολο των 48 εταιρειών που αναφέραμε προηγουμένως περιλαμβάνονται βέβαια και οι παραγωγικές εταιρείες Boehringer, Specifar και Parmathen που έχουν ξένους βασικούς μετόχους. Αν αφαιρέσουμε τις σχετικές πωλήσεις από το δείγμα αυτό τότε διαπιστώνουμε ότι ο τζίρος των εμπορικών εταιρειών είναι της τάξης των 2,9 δις. ευρώ, ή το 16%  των συνολικών πωλήσεων που πραγματοποιούν ξένες εμπορικές θυγατρικές πολυεθνικών εταιρειών. 

Αναφορικά με τον αριθμό των απασχολουμένων, ο τομέας του εμπορίου κατείχε την πρώτη θέση με 52.865 απασχολούμενους, ήτοι 42,7% επί του συνόλου των απασχολουμένων στις αλλοδαπές συνδεόμενες επιχειρήσεις, και ακολουθεί ο τομέας της μεταποίησης με 24.276 άτομα, ήτοι 19,6%. Βλέπουμε δηλαδή ότι στον τομέα των εμποροβιομηχανικών εταιρειών, οι εργαζόμενοι στον κλάδο του φαρμάκου αποτελούν το περίπου 12% του συνόλου των εργαζομένων.    

Επίσης θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο κλάδος των πολυεθνικών του φαρμάκου σημειώνει σχετική κάμψη μετά και το 2015, η οποία για το 2016 εκτιμάται στο 5-6% γεγονός το οποίο σαν μια πρώτη εκτίμηση μειώνει ελαφρά και τη δυναμική του, όμως θεωρείται δεδομένο ότι σχεδόν 1 στα 10 ευρώ από το συνολικό κύκλο εργασιών των ξένων θυγατρικών στη χώρα, εξακολουθεί να προέρχεται από τον κλάδο του φαρμάκου.