Η εισαγωγή των θεραπευτικών πρωτοκόλλων και στα νοσοκομεία, είναι το επόμενο βήμα του υπουργείου Υγείας, που προχώρησε στην ανάθεση στην ΗΔΙΚΑ και της συγκεκριμένης μελέτης, η οποία θα στηριχθεί στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση, η οποία θα επεκταθεί.

Με την επέκταση εφαρμογής των θεραπευτικών πρωτοκόλλων και στα νοσοκομεία, ηλεκτρονικά, ανοίγει ο δρόμος για την κατάρτιση ολοκληρωμένων μητρώων ασθενών, αλλά και για την εφαρμογή πλήρους Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας, αφού με τον τρόπο αυτό, θα αναγνωρίζεται ολόκληρη η διαδρομή του κάθε ασθενή στο σύστημα υγείας.

Ταυτόχρονα όμως, θα ελέγχεται πλήρως και η κατανάλωση φαρμάκων στο κάθε νοσοκομείο, ενώ το σύστημα θα είναι πλήρως ενημερωμένο και για τα αποθέματα φαρμάκων του κάθε νοσοκομείου σε κάθε δεδομένη χρονική στιγμή. Η παράμετρος αυτή αναμένεται να διευκολύνει σημαντικά τον έλεγχο της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης, να εντοπίζονται οι ελλείψεις που ενδεχομένως προκύπτουν, αλλά και να μπορέσουν να εφαρμοστούν ασφαλέστερα οι καταλογισμοί του clawback στις φαρμακευτικές, μέσω υπολογισμών ανά θεραπευτική κατηγορία φαρμάκων.

Σχετική απόφαση υπέγραψε ο γενικός γραμματέας Υγείας Γιώργος Γιαννόπουλος, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε από άποψη σκοπιμότητας, η μελέτη για την ανάπτυξη Νοσοκομειακής έκδοσης κεντρικού μηχανισμού απόδοσης υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης ως επέκταση του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ ΑΕ. 

Η απόφαση προβλέπει ότι ο μηχανισμός αυτός, θα πρέπει να καλύπτει την έκδοση συνταγών για εσωτερικούς ασθενείς και από τους θεράποντες ιατρούς, με την αξιοποίηση των κατευθυντηρίων γραμμών συνταγογραφίας που θέτουν τα υποστηριζόμενα Θεραπευτικά Πρωτόκολλα Συνταγογράφησης και θα προσφέρει την κεντρική διατήρηση της πληροφορίας στη λογική της ενίσχυσης του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας. 

Σημειώνει ακόμη πως η υπηρεσία θα πρέπει να λάβει υπόψη της την αξιοποίηση και ενίσχυση των εφαρμογών Ατομικού Συνταγολογίου Ασθενούς, που παρέχονται από τα Πληροφοριακά Συστήματα των Νοσοκομείων, καθώς επίσης και την ιδιαιτερότητα της επιλογής της κατάλληλης δραστικής ουσίας βάσει διαθεσιμότητας αποθέματος στο Φαρμακείο του Νοσοκομείου. Η έκδοση της τελικής συνταγής θα αποδίδεται κατόπιν και της σύμφωνης γνώμης από τον υπεύθυνο Φαρμακοποιό του Νοσοκομείου όπως ορίζει και το ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας του Νοσοκομείου. Η σκοπιμότητα απόδοσης μια τέτοιας υπηρεσίας καθορίζεται από την αδυναμία υποστήριξης της αποϋλοποίησης της συνταγογράφησης αγωγών σε εσωτερικούς ασθενείς, της καταγραφής και παρακολούθησης της συνταγογραφικής συμπεριφοράς των θεραπόντων ιατρών και της αδυναμίας εφαρμογής των Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων Συνταγογράφησης που εφαρμόζονται στην Κοινότητα, σε Νοσοκομειακό επίπεδο. 

Επισημαίνει πως το κρίσιμο πρώτο βήμα για τη ανάπτυξη του, είναι η ολοκλήρωση σχετικής οικονομοτεχνικής αναλυτικής μελέτης για τον τρόπο απόδοσης μιας τέτοιας ζητούμενης λειτουργικής δυνατότητας σε επίπεδο Νοσοκομειακού περιβάλλοντος. 

Προτείνεται η ανάθεση της μελέτης στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ λόγω και της πολύχρονης εμπειρίας της στον τομέα των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και στις υπηρεσίες Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας (ΟΠΣΥ). Η συνολική δαπάνη δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 24.800 ευρώ και θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας (Κ.Α.Ε. 873, ειδικός φορέας 210) οικονομικού έτους 2018.