Στις κενές θέσεις που υπάρχουν ήδη στα νοσοκομεία όπου υπηρετούν, θα τοποθετούνται οι ειδικευόμενοι γιατροί που ζητούν παράταση της θητείας τους. Την απόφαση λαμβάνει ο διοικητής ή πρόεδρος του νοσοκομείου και η τοποθέτηση γίνεται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις της σύμβασής τους.

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει κενή οργανική θέση στο νοσοκομείο που υπηρετούν, τότε με αίτησή τους στη ΔΥΠΕ, μπορούν να τοποθετηθούν σε αντίστοιχη κενή οργανική θέση άλλου νοσοκομείου της περιφέρειας.

Η παράταση μπορεί να διαρκέσει μέχρι και δύο χρόνια ακόμη, (τέσσερα συνεχή εξάμηνα) σε αντίστοιχη θέση με τις ίδιες αποδοχές, υποχρεώσεις και δικαιώματα.

Προϋπόθεση για την εφαρμογή της παραπάνω διάταξης του ν.4486/17, είναι να μη διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου και να μην υποβαθμίζεται η ποιότητα της εκπαίδευσης των υπηρετούντων – μη παρατασιακών- ειδικευόμενων ιατρών, επισημαίνεται σε σχετική διευκρινιστική εγκύκλιο του υπουργού Υγείας Ανδρέα Ξανθού, με την οποία ορίζεται πώς θα γίνει η εφαρμογή του σχετικού άρθρου 31.

Στην ίδια εγκύκλιο σημειώνεται ότι με την παράταση της σύμβασης, η απασχόληση του γιατρού θα γίνεται στον τομέα όπου έχει ασκηθεί, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση τοποθέτησής του.

Αναλυτικά η εγκύκλιος αναφέρει τα εξής:
"Σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική διάταξη και συγκεκριμένα με την περ.στ΄της παρ. 1, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 31 του ν.4486/2017 (Α΄115) ισχύει ότι :«Οι ιατροί των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ του παρόντος, μετά την έγκριση της αίτησης παράτασης της σύμβασής τους, δύνανται να τοποθετούνται με απόφαση του Διοικητή ή του Προέδρου του Νοσοκομείου σε κενή οργανική θέση ειδικευόμενου στον παθολογικό, χειρουργικό ή εργαστηριακό τομέα, καθώς και στον ψυχιατρικό τομέα με τους ίδιους παραπάνω όρους και τις προϋποθέσεις. Οι ιατροί αυτοί, εφόσον στο νοσοκομείο ειδίκευσής τους δεν υπάρχει κενή οργανική θέση ειδικευόμενου ιατρού στον Παθολογικό, Χειρουργικό ή Εργαστηριακό Τομέα, καθώς και στον Ψυχιατρικό Τομέα δύνανται, μετά από αίτησή τους στη Δ.Υ.Πε. όπου υπάγεται το νοσοκομείο ειδίκευσής τους και έγκριση της παράτασης της σύμβασής τους από τον Διοικητή της Υ.Πε., να παρατείνουν τη σύμβασή τους, με τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις και με τις ίδιες αποδοχές και μέχρι τη συμπλήρωση 4 συνεχών εξαμήνων κατ’ ανώτατο όριο, σε οποιοδήποτε άλλο νοσοκομείο αρμοδιότητας της ίδιας Δ.Υ.Πε., στο οποίο υπάρχει αντίστοιχη κενή οργανική θέση ειδικευόμενου στον Παθολογικό, Χειρουργικό ή Εργαστηριακό Τομέα, καθώς και στον Ψυχιατρικό Τομέα». 

Κατόπιν των ανωτέρω, σας διευκρινίζουμε τα κάτωθι: 
1. Οι ιατροί των οποίων παρατείνεται η σύμβαση στο νοσοκομείο της αρχικής τοποθέτησής τους καταλαμβάνουν κενές οργανικές θέσεις ειδικευόμενων στον Παθολογικό, Χειρουργικό, Εργαστηριακό και στον Ψυχιατρικό Τομέα, παρέχουν όμως τις υπηρεσίες τους στον Τομέα/Τμήμα στον οποίον εντάσσεται η ειδικότητα στην οποία έχουν ασκηθεί, σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση τοποθέτησής τους. 

2. Οι ιατροί αυτοί, εφόσον στο νοσοκομείο ειδίκευσής τους δεν υπάρχει κενή οργανική θέση ειδικευόμενου ιατρού στον Παθολογικό, Χειρουργικό, Εργαστηριακό και στον Ψυχιατρικό Τομέα, δύνανται μετά από αίτησή τους στην οικεία Υ.Πε. και έγκριση του Διοικητή της Υ.Πε., να παρατείνουν τη σύμβασή τους με τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις και τις ίδιες αποδοχές σε οποιοδήποτε άλλο νοσηλευτικό ίδρυμα αρμοδιότητας της ίδιας Υ.Πε., στο οποίο υφίσταται αντίστοιχη κενή οργανική θέση ειδικευόμενου στον Παθολογικό, Χειρουργικό, Εργαστηριακό και στον Ψυχιατρικό Τομέα. 

3. Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή των ανωτέρω, είναι να μη διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία του εκάστοτε νοσοκομείου και να μην υποβαθμίζεται η ποιότητα της εκπαίδευσης των υπηρετούντων – μη παρατασιακών- ειδικευόμενων ιατρών".