ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ «ΑΓΛΑΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ»