Οικονομικά κίνητρα γιατρών και νοσηλευτών που μετακινούνται σε άλλες περιοχές – Προμήθεια φαρμάκων νοσοκομείων από την ΕΚΑΠΥ – Ολα όσα προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Υγείας

Μια σειρά θεμάτων ρυθμίζονται με τροπολογία του υπουργείου Υγείας που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο, για κύρωση σύμβασης με το Ιδρυμα “Σταύρος Νιάρχος” σχετικά με την αναβάθμιση υποδομών στον τομέα της υγείας, το οποίο συζητείται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής.

Ενα από αυτά τα θέματα είναι το θέμα των ηπαρινών για το 2022. Ειδικότερα, για το έτος 2022 προβλέπεται η εφαρμογή κλειστού προϋπολογισμού για τα φάρμακα της θεραπευτικής ομάδας των ηπαρινών για τις ποσότητες που διατέθηκαν από τα ιδιωτικά φαρμακεία και αποζημιώνονται από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και για τις ποσότητες που διατέθηκαν από τα δημόσια νοσοκομεία, που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας, και το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης (Γ.Ν.Θ.) «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ».

Για το χρονικό διάστημα από 1ης.1.2022 έως 31.12.2022 το ύψος του προϋπολογισμού της παρ. 1 ορίζεται ως εξής:

α) για τις ποσότητες που διατέθηκαν από τα ιδιωτικά φαρμακεία και αποζημιώνονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σε 43 εκατομμύρια ευρώ,

β) για τις ποσότητες που διατέθηκαν από τα δημόσια νοσοκομεία, σε 12,6 εκατομμύρια ευρώ και

γ) για τις ποσότητες που διατέθηκαν από το Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ», σε 400.000 ευρώ.

Τυχόν υπέρβαση του κλειστού προϋπολογισμού υπολογίζεται επί τη βάσει της καθαρής δαπάνης κατά τη λήξη του χρονικού διαστήματος της παρ. 2, ήτοι κατά την 31η.12.2022. Το ποσό της υπέρβασης, όπως αυτό υπολογίζεται ανωτέρω, επιμερίζεται σε κάθε φαρμακευτική εταιρεία ή κάτοχο άδειας κυκλοφορίας με βάση το ποσοστό συμμετοχής κάθε εταιρείας στη δαπάνη του κλειστού προϋπολογισμού.

Αποζημίωση προσωπικού που μετακινείται

Την παροχή οικονομικών κινήτρων σε γιατρούς, νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό του ΕΣΥ, που μετακινούνται σε δομές Υγείας λόγω έκτακτων αναγκών, περιλαμβάνει η τροπολογία.

Οσον αφορά στους γιατρούς, όσοι μετακινούνται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2023, σε εφαρμογή του άρθρου 24, του νόμου 3599/07 σε συγκεκριμένες δομές υγείας της ίδιας ή άλλης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠε), λόγω έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών, χορηγείται μηνιαία αποζημίωση ύψους 1.800 ευρώ, πλέον των μηνιαίων αποδοχών τους.
Η αποζημίωση, οι δαπάνες διαμονής και μετακίνησης, καθώς και η αποζημίωση εφημεριακής και υπερωριακής απασχόλησης κατά τη διάρκεια της μετακίνησης, καταβάλλονται από τον φορέα υποδοχής. Δεν προσμετράται, δε, στο ανώτατο όριο αποδοχών που προβλέπεται για τους ιατρούς κλάδου ΕΣΥ.

Για το νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, το οποίο μετακινείται κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Ιουνίου 2023 έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2023, λόγω έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών, χορηγείται μηνιαία αποζημίωση ύψους 1.200 ευρώ, πλέον των μηνιαίων αποδοχών τους.

Προμήθεια φαρμάκων νοσοκομείων από ΕΚΑΠΥ

Την ίδια στιγμή, από 1η Απριλίου αλλάζει ο τρόπος προμήθειας φαρμάκων για τα δημόσια νοσοκομεία, σύμφωνα με όσα προβλέπει η τροπολογία του υπουργείου Υγείας. Τη διαδικασία προμήθειας φαρμάκων αναλαμβάνει η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας.

Πιο συγκεκριμένα, η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) αναλαμβάνει:

α) τις διαδικασίες προμήθειας φαρμάκων, που διενεργούνται κατόπιν διαγωνιστικών διαδικασιών που υλοποιεί η Ε.Κ.Α.Π.Υ. και συμφωνιών που συνάπτει η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων, και αφορούν κλειστούς ή ανοιχτούς προϋπολογισμούς, για τον εφοδιασμό των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης (Γ.Ν.Θ.) «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ», και

β) τις διαδικασίες υπολογισμού και επιβολής του ποσού επιστροφής για τη φαρμακευτική δαπάνη των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και του Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» ανά φαρμακευτική εταιρεία ή κάτοχο άδειας κυκλοφορείς (Κ.Α.Κ.) για την κατηγορία των προαναφερθέντων φαρμάκων.

Για τις προμήθειες της παρ. 1 εφαρμόζεται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αφορά την τιμή των νοσοκομειακών φαρμάκων, το ποσό επιστροφής (rebate) επί της τιμής ή επί του όγκου αυτών, καθώς και οποιαδήποτε άλλη έκπτωση.
Η εκκαθάριση των δαπανών και η πληρωμή των δικαιούχων για τις προμήθειες της παρ. 1 γίνονται από την Ε.Κ.Α.Π.Υ., σε βάρος του προϋπολογισμού της, από τα ποσά των επιχορηγήσεων από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας.

Για την ορθή παρακολούθηση των δαπανών του Υπουργείου Υγείας και για τη διακριτή παρακολούθηση των επιχορηγήσεων ειδικού σκοπού που λαμβάνει η Ε.Κ.Α.Π.Υ. για την προμήθεια των ανωτέρω φαρμάκων, δημιουργείται νέος εξαβάθμιος Αναλυτικός Λογαριασμός Εσόδων (Α.Λ.Ε.) υπό τον πενταβάθμιο Α.Λ.Ε. 2310803 «Επιχορηγήσεις ειδικού σκοπού σε λοιπά νομικά πρόσωπα».

ΕΚΑΠΥκίνητραμετακίνηση ιατρικού προσωπικούπρομήθεια φαρμάκων