ΟΟΣΑ: Δεν έχετε κάνει τίποτα για τα γενόσημα και τις σπατάλες στα νοσοκομεία

“Κόκκινη κάρτα” έβγαλε ο ΟΟΣΑ στην Ελλάδα όσον αφορά στα μέτρα που θα έπρεπε να έχει λάβει για να διασφαλίσει την ισότιμη πρόσβαση των πολιτών σε καλές υπηρεσίες υγείας αλλά και για την αδυναμία να προωθήσει τη διείσδυση των γενοσήμων αλλά και να περιορίσει τις σπατάλες στα νοσοκομεία. Συγκεκριμένα, στην έκθεση την οποία παρέδωσε πρόσφατα ο γενικός γραμματέας του οργανισμού, κ. Ανχέλ Γκουρία στον πρωθυπουργό, αν και διαπιστώνονται βήματα όσον αφορά στις μεταρρυθμίσεις στην υγεία, την ίδια στιγμή τονίζεται ότι δεν έχει ληφθεί κανένα μέτρο για τη βελτίωση της πρόσβασης του συνόλου των πολιτών στο σύστημα υγείας.

Ειδικότερα στην ενότητα με τίτλο «Διασφαλίζοντας την ισότιμη πρόσβαση σε καλές υπηρεσίες φροντίδας υγείας» ο ΟΟΣΑ διαπιστώνει την ανυπαρξία αποτελεσματικών δράσεων σε τρία σημαντικά ζητήματα:
1. Την επέκταση, στο πλαίσιο που είναι οικονομικά δυνατόν, των μέτρων για τη διασφάλιση της πρόσβασης στις δομές φροντίδας υγείας των απροστάτευτων και ευάλωτων ομάδων πολιτών, έως ότου η οικονομία βελτιωθεί.
2. Τη στενή παρακολούθηση του αντίκτυπου της κρίσης στην υγεία του πληθυσμού, και, εφόσον απαιτείται, στην προώθηση περαιτέρω ενεργειών για την προστασία της δημόσιας υγείας.
3. Την επικέντρωση σε περικοπές μέσω της μείωση της αναποτελεσματικότητας, αποφεύγοντας τις περικοπές στα αποτελεσματικά και κρίσιμα προγράμματα.

Επίσης σε ένα άλλο σημείο που αφορά στις «Συστάσεις για ενδυνάμωση της ανάπτυξης» η Ελλάδα δείχνει άπραγη ως προς «την επικέντρωση στις περικοπές ιατρικών δαπανών, με την περαιτέρω προώθηση της χρήσης των γενόσημων φαρμάκων και τη μείωση των υπερβολικών διοικητικών εξόδων των νοσοκομείων».
Εδώ τονίζεται επίσης, ότι ο κανόνας που επιβάλλει την αντικατάσταση ενός μόνο δημοσίου υπαλλήλου σε κάθε πέντε που συνταξιοδοτούνται, θα πρέπει να είναι πιο «χαλαρός» στην περίπτωση των νοσηλευτών. Μάλιστα αν κριθεί αναγκαίο, θα πρέπει οι αρνητικές συνέπειες από την κίνηση αυτή στους προϋπολογισμούς, να αντισταθμιστεί από την επιβολή αυστηρότερων κανόνων αντικατάστασης των συνταξιοδοτούμενων γιατρών δεδομένου του μεγάλου αριθμού τους.

Ληφθείσες δράσεις
Για τα 3 βασικά πρώτα σημεία που αφορούν στην υγεία, ο ΟΟΣΑ διαπιστώνει πάντως κάποιες θετικές νομοθετικές παρεμβάσεις, με βάση και τα όσα έχουν ψηφιστεί τα τελευταία χρόνια. Έτσι στην ειδική ενότητα η οποία αναφέρεται ως «Συστάσεις για τις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης» όπου γίνεται σύγκριση σε σχέση με το τι ίσχυε κατά την προηγούμενη έρευνα του ΟΟΣΑ το 2013 τονίζεται ότι:

1. Πρόσβαση στην περίθαλψη των απροστάτευτων και των ευάλωτων ομάδων έως ότου η οικονομία παρουσιάσει βελτίωση.
Η διασφάλιση καθολικής κάλυψης και πρόσβασης στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και τα αγαθά ορίστηκε ως ρητός στόχος των μεταρρυθμίσεων για την υγεία στο πλαίσιο του πρώτου και του δεύτερου προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής. Το 2014, τα θεσμικά όργανα έθεσαν ως δράση προτεραιότητας την υλοποίηση μιας σειράς από βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες πολιτικές για τη διασφάλιση της καθολικής κάλυψης όλων των κατοίκων και των Ελλήνων πολιτών. Γι αυτό επέκτειναν την κάλυψη στους ανασφάλιστους και όσους είχαν χαμηλά εισοδήματα και τη διασφάλιση της πρόσβασής τους σε φαρμακευτικά προϊόντα, σε διαγνωστικές εξετάσεις και τη νοσοκομειακή περίθαλψη. Για το λόγο αυτό τέθηκαν σε εφαρμογή μια σειρά από πολιτικές. Μεταξύ αυτών, το 2014, η καθολική πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη θεσμοθετήθηκε μέσω της ακόλουθης νομοθεσίας: Νόμος 4238/2014 (Φεβρουάριος 17.2.2014) για την πρωτοβάθμια περίθαλψη, υποστηριζόμενη από δύο Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (1456 / Β / 05.06.2014 και 1753 / /28.6.2014). Στο πλαίσιο της νομοθεσίας για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, όλοι οι Έλληνες πολίτες έχουν το δικαίωμα στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένων των διαγνωστικών εξετάσεων. Είναι σημαντικό, οι ανασφάλιστοι να έχουν δωρεάν πρόσβαση σε νοσοκομειακή περίθαλψη στο δίκτυο του ΕΣΥ, στις δομές της δημόσιας υγείας και τη φαρμακευτική περίθαλψη.

2. Στενή παρακολούθηση τους αντίκτυπου της κρίσης στην υγεία του πληθυσμού και, εφόσον απαιτείται, λήψη περαιτέρω μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.
Σύμφωνα με το μνημόνιο σχετικά με την προώθηση και την υποστήριξη του ρολού του νέου συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, όπως προβλέπεται στη σχετική νομοθεσία (Νόμος 4238/2014), η κυβέρνηση εστιάζει στη δημιουργία Εθνικού Συμβουλίου Δημόσιας Υγείας (σε εξέλιξη) και την τόνωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας ως αντιστάθμισμα των επιπτώσεων της ύφεσης. Περαιτέρω, οι εργασίες για δευτερογενή πρόληψη (screening) για χρόνιες ασθένειες και η συνεχής παρακολούθηση της υγείας των περίπου 1.350.000 μεταναστών και προσφύγων που εισήλθαν στη χώρα είναι σήμερα σε εξέλιξη.

3. Επικέντρωση σε περικοπές της υγειονομικής περίθαλψης, μειώνοντας την αναποτελεσματικότητα, και αποφεύγοντας τις περικοπές σε κρίσιμα προγράμματα.
Σε μια κοινή προσπάθεια με τα θεσμικά όργανα, όπως ορίζεται στο μνημόνιο, η κυβέρνηση ενισχύει το νομοθετικό πλαίσιο για τις προμήθειες των νοσοκομείων, μέσω διαπραγματεύσεων με την Task Force, με τα φάρμακα υψηλού κόστους να αποτελούν κομβικό σημείο και τη δημιουργία Εθνικού Κέντρου Αξιολόγησης Τεχνολογίας Υγείας να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Επιπλέον, σύμφωνα με τα προηγούμενα και το τρέχον μνημόνιο, συνεχίζεται η εργασία για τη βελτίωση της αποδοτικότητας, της αποτελεσματικότητας και της διακυβέρνησης σου συστήματος υγειονομικής περίθαλψης. Αυτό μεταφράζεται στην επέκταση των πολιτικών για τον εξορθολογισμό των φαρμακευτικών δαπνών, τόσο μέσω χαμηλότερων τιμών και των πρωτοκόλλων συνταγογράφησης σύμφωνα με τη βέλτιστη πρακτική. Περαιτέρω, το μνημόνιο προωθεί μια μεγαλύτερη χρήση των γενόσημων και των κεντρικών διαγωνισμών προμηθειών. Τέλος, τα μέτρα στοχεύουν στη μείωση της απάτης και των σπαταλών. Μεταξύ άλλων ο ΟΟΣΑ αναφέρει τη βελτίωση της κατάρτισης του προϋπολογισμού και της διαφάνειας, η τακτική παρακολούθηση και ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, σε συνδυασμό με μέτρα για την προώθηση μιας διαφανούς και αξιοκρατική πρόσληψης διευθυντών νοσοκομείων.
Σχετικά με τα σημεία όπου διαπιστώνονται θετικές μεταρρυθμίσεις, κατά τον ΟΟΣΑ, αναφορά γίνεται στην επέκταση των δικτύων διανομής εκτός φαρμακείων του βρεφικού γάλακτος, των βιταμινών και των συμπληρωμάτων διατροφής, μια εξέλιξη η οποία σύντομα θα ισχύσει και για περισσότερα OTCs. Επίσης γίνεται αναφορά στις αλλαγές του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και του τρόπου λειτουργίας των φαρμακείων.