Αρχή αξιολόγησης των υπηρεσιών υγείας για ανάλογη αποζημίωση

“Η ευκαιρία για τη χώρα είναι η τελευταία. Ή τώρα ή ποτέ. Θα φροντίσουμε κάθε ευρώ που δαπανάται να παράγει τη μεγαλύτερη δυνατή αξία για τους πολίτες που χρειάζονται τις υπηρεσίες υγείας. Άλλωστε, ένα σύστημα υγείας φτιάχνεται για να εξυπηρετεί τις ανάγκες κάθε πολίτη”.

Με τα λόγια αυτά, ο υφυπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης, έκλεισε την ομιλία του στη Βουλή παρουσιάζοντας τις προγραμματικές δηλώσεις του τομέα ευθύνης του στο υπουργείο Υγείας.

Ο υφυπουργός σημείωσε ότι η στρατηγική για την υγεία βρίσκεται σε πλήρη συγχρονισμό με τη στρατηγική του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, τη Διακήρυξη της Alma Ata και της Astana, με στόχευση στην υγειονομική ανάπτυξη με βάση τη σύζευξη πρωτοβάθμιας φροντίδας και δημόσιας υγείας.

Πρόσθεσε ότι η νέα πολιτική, αποσκοπεί να προσθέσει αξία στην υγεία:

  • με τη βελτίωση της ποιότητας ζωής με αύξηση των ετών ζωής σε ευεξία, που μπορεί να επιτευχθεί με την πρωτοβάθμια φροντίδα, την πρόληψη και τον προσυμπτωματικό έλεγχο, την έμφαση στη φροντίδα της οικογένειας και τον έλεγχο των συμπεριφορικών και κοινωνικών παραγόντων (φτώχεια, ανεργία) κινδύνου για την υγεία.
  • με την αποδοτική χρήση των ανθρωπίνων, υλικών και οικονομικών πόρων μέσω της επιχειρησιακής βελτίωσης των νοσοκομείων και της εισαγωγής του επαγγελματικού μάνατζμεντ, ώστε να αναπτυχθεί χώρος για τη βελτίωση της θέσης όλων των επαγγελματιών υγείας, αλλά και της ανταποκρισιμότητας των υπηρεσιών στις προσδοκίες των συμπολιτών.

Αποβλέπει, δε, στην αναπτυξιακή αξία του υγειονομικού τομέα με τη βελτίωση της παραγωγής φροντίδας, έρευνας και εκπαίδευσης και ως εκ τούτου τη δημιουργία θέσεων εργασίας και συμβολής στην αύξηση του ΑΕΠ.

Με αφορμή τα χρόνια νοσήματα και τη συννοσηρότητα, υπογράμμισε ότι η ορθή διαχείρισή τους μπορεί να εξασφαλίσει έτη με καλή υγεία, να οδηγήσει σε αποδοτική διαχείριση των πόρων για την υγεία αλλά και σε μείωση της ατομικής επιβάρυνσης των ασθενών για δαπάνες υγείας. Έτσι, έκανε λόγο για παροχή ολοκληρωμένης φροντίδας στους ασθενείς με χρόνια νοσήματα σε εξειδικευμένες δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ξεκινώντας από το διαβήτη και την υπέρταση.

Νέα πολιτική

Παράλληλα επισήμανε την εισαγωγή λογοδοσίας για τη χρήση των πόρων στην υγεία, την δημοσιοποίηση των δεικτών ποιότητας των φορέων υγείας και την αξιολόγηση της ποιότητας από ξεχωριστή Αρχή που πρόκειται να δημιουργηθεί, παράλληλα με τον Οργανισμό Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας. Έκανε λόγο για αξιοποίηση της πραγματικής καινοτομίας στο σύστημα, την εισαγωγή της ιδιωτικής ασφάλισης, την ενίσχυση της έρευνας, αλλά και τις συμπράξεις δημοσίου – ιδιωτικού τομέα.

Αναλυτικά, ο κ. Κοντοζαμάνης τόνισε:

• Ενισχύουμε το ρόλο της γενικής/οικογενειακής ιατρικής στην Ελλάδα και της πρωτοβάθμιας φροντίδας. Οι ομάδες επαγγελματιών υγείας πρώτης επαφής (ιατροί, κοινοτικοί νοσηλευτές, κοινωνικοί λειτουργοί κ.α.) θα λειτουργούν ως αρωγοί των ασθενών στη μακρά πορεία της διαχείρισης ενός νοσήματος.
• Εισάγουμε τη λογοδοσία. Το υπουργείο, τα νοσοκομεία και όλοι οι φορείς του τομέα της υγείας πρέπει να λογοδοτούν. Για λόγους διαφάνειας αλλά και γνώσης για το πως χρησιμοποιούνται τα χρήματα του φορολογούμενου πολίτη. Η δημοσιοποίηση των λειτουργικών και οικονομικών στοιχείων των φορέων υγείας σε τακτική βάση θα είναι υποχρεωτική.
• Επίσης, προτεραιότητά μας αποτελεί η υιοθέτηση συστημάτων ενδυνάμωσης των ασθενών στη λήψη αποφάσεων. Οι πολίτες καταρχήν θα έχουν στη διάθεσή τους όλα τα ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία και δείκτες ώστε να γνωρίζουν, να αξιολογούν και να επιλέγουν.
• Προχωρούμε άμεσα στην υλοποίηση, τη λειτουργία της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας των Υπηρεσιών Υγείας, μία Αρχή που θα αξιολογεί όλους τους φορείς της υγείας, θα δημοσιεύει αποτελέσματα, θα ελέγχει κατά πόσο οι πάροχοι υγείας εφαρμόζουν τα μέτρα για την επίτευξη των εθνικών στόχων ποιότητας και θα παρέχει κατευθύνσεις για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας.
Οι πολίτες θα αξιολογούν την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας, με εργαλεία μέτρησης της εμπειρίας τους κατά την επαφή τους με το σύστημα υγείας και των αναφορών εκβάσεων. Εφόσον γνωρίζουμε τα προβλήματα που συναντά ο πολίτης στην επαφή του με το σύστημα και την αντίληψη που έχουν για την υγεία τους και την ικανοποίηση και ανταπόκριση από το σύστημα υγείας, θα είμαστε σε θέση να τα αντιμετωπίσουμε και να σχεδιάσουμε καλύτερες υπηρεσίες υγείας.

Νέος τρόπος αποζημίωσης

“Κάθε ευρώ το οποίο δαπανά το σύστημα θα καταγράφεται”, δήλωσε χαρακτηριστική και πρόσθεσε: “Σεβόμαστε και δίνουμε αξία και στο τελευταίο ευρώ των διαθέσιμων δημόσιων πόρων για την υγεία – τους οποίους θα επιχειρήσουμε και να αυξήσουμε, ώστε να φθάσουμε τον μέσο όρο δημόσιας δαπάνης για την υγεία, μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ.
Προς την κατεύθυνση αυτή, αλλάζουμε την οπτική αποζημίωσης του συστήματος.
Η Πολιτεία δεν θα αποζημιώνει απλώς «υπηρεσίες». Το υπόδειγμα αποζημίωσης της φροντίδας με βάση την αξία, δηλαδή με βάση τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται από την παρεχόμενη φροντίδα, θα διαπεράσει το σύνολο του υγειονομικού τομέα.
Ειδικά στα φάρμακα, για όσες κατηγορίες είναι εφικτό και κυρίως για τις δαπανηρές θεραπείες, θα εκμεταλλευτούμε στο έπακρο τις σύγχρονες τεχνικές διαπραγμάτευσης και αποζημίωσης και θα εφαρμόσουμε συστήματα σάρωσης ορίζοντα με στόχο τον εντοπισμό και την ιεράρχηση των επερχόμενων νέων τεχνολογιών και την επίπτωσή τους στο σύστημα υγείας.
Προς την κατεύθυνση αυτή, θα λειτουργήσουμε άμεσα στον ΕΟΠΥΥ υπηρεσία επιστημονικών θεμάτων, στελεχωμένη με εξειδικευμένο προσωπικό, που θα παρακολουθεί και θα προτείνει βελτιώσεις στην κλινική και συνταγογραφική συμπεριφορά των συμβεβλημένων παρόχων με τον ΕΟΠΥΥ”.

Αξιολόγηση τεχνολογίας

Προανήγγηλε τη δημιουργία Εθνικού Οργανισμού Αξιολόγησης της Τεχνολογίας Υγείας και Αριστείας στην Κλινική Πρακτική, σημειώνοντας πως όλα τα παραπάνω δεν είναι εφικτά χωρίς την ψηφιακή επανάσταση στην υγεία.

“Οι υπάρχουσες βάσεις και συστήματα δεδομένων, όπως το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, θα ενισχυθούν τόσο με νέα εργαλεία καταγραφής, όπως ο ολοκληρωμένος φάκελος ασθενούς, όσο, με τεχνικές διαχείρισης Μεγα-Δεδομένων και με εργαλεία ανάλυσης αυτών.

Θα εκμεταλλευτούμε όμως την τεχνολογία για να μετασχηματίσουμε τον τρόπο με τον οποίο παρέχονται οι υπηρεσίες, τόσο στο νοσοκομείο, όσο και στο πλέον απομακρυσμένο σημείο της χώρας”, ανέφερε.

Έρευνα

Καταλήγοντας, σημείωσε:

“Δίνουμε ώθηση στην έρευνα, όχι μόνο στο πεδίο των κλινικών δοκιμών, αλλά στο σύνολο της έρευνας στην τεχνολογία υγείας παρέχοντας κίνητρα στις εταιρείες τεχνολογίας υγείας να επενδύσουν στη χώρα μας.

Αξιοποιούμε τους παραγωγικούς πόρους και το άξιο δυναμικό των δημόσιων νοσοκομείων, μέσω της σύναψης συμβολαίων για την παροχή, επ αμοιβή, υπηρεσιών στην ιδιωτική ασφάλιση υγείας.Τα ποσά που μπορούν να προέλθουν από την ασφαλιστική αγορά θα ανέλθουν σε πολλές εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ (ο κύκλος εργασιών της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας σύντομα θα προσεγγίσει το 1 δισ. ευρώ).

Με τον τρόπο αυτό, δημιουργούνται ισχυρά κίνητρα για αύξηση της παραγωγής και της παραγωγικότητας και βελτίωσης του εισοδήματος των εργαζομένων στο δημόσιο σύστημα υγείας.
Διασφαλίζουμε το δημόσιο χαρακτήρα του συστήματος υγείας και την έγκαιρη πρόσβαση κάθε πολίτη σε υπηρεσίες υγείας συμπράττοντας με τον ιδιωτικό τομέα στον τομέα της παροχής υπηρεσιών υγείας. Οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα διασφαλίζουν την αποδοτικότητα στο σύστημα αλλά και το ότι κανένα νοσοκομείο δεν θα μείνει χωρίς εξοπλισμό σύγχρονης διαγνωστικής και επεμβατικής τεχνολογίας και κανένας συμπολίτης μας δεν θα ταλαιπωρείται”.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ