Διχασμένοι οι ιθύνοντες για την ανάγκη ανεξαρτησίας ή μη του φορέα ΗΤΑ

Την καταγραφή των απόψεων των εμπλεκομένων μερών (stakeholders) αναφορικά με τις προϋποθέσεις και τα χαρακτηριστικά της ανάπτυξης ενός συστήματος Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας στην Ελλάδα (HTA), επιχειρεί έρευνα με τίτλο «Αναπτύσσοντας την Αξιολόγηση Τεχνολογίας Υγείας (ΑΤΥ) στην Ελλάδα: στάσεις και απόψεις των εταίρων (stakeholders)». Την έρευνα παρουσίασε πρόσφατα ο καθηγητής κ. Κώστας Αθανασάκης του Τομέα Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας και εκπονήθηκε από τους Αθανασάκη, Καρμαπλή, Τσακαλογιάννη και Κυριόπουλο.

Όπως αναφέρει ο κ. Αθανασάκης, η αναγκαιότητα εφαρμογής της ΑΤΥ είναι σχεδόν ομόφωνη όμως από κει και πέρα θα πρέπει να απαντηθούν και τα παρακάτω βασικά ερωτήματα:
– Πώς μπορεί να εφαρμοσθεί στο Ελληνικό Σύστημα Υγείας η ΑΤΥ; Τι αναμένεται από την εφαρμογή της;
– Ποια η ανάγκη ίδρυσης ενός οργανισμού/φορέα ΑΤΥ στην Ελλάδα; Ποιος ο πιθανός ρόλος του;
– Ποιος ο βαθμός ετοιμότητας του ελληνικού Συστήματος Υγείας για την πλήρη εφαρμογή μεθόδων ΑΤΥ;

Αποτελέσματα της μελέτης
Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας όσον αφορά στις «Στάσεις και αντιλήψεις απέναντι στην ΑΤΥ συνολικά: περιεχόμενο και ρόλος», σε γενικές γραμμές η ΑΤΥ αναγνωρίζεται από τους ερωτώμενους ως:
– Πολυδιάστατη διαδικασία, που αποσκοπεί στο να διευκρινίσει το συγκριτικό κλινικό και οικονομικό όφελος μιας θεραπείας
– Εργαλείο βελτίωσης της πρόσβασης των ασθενών, αλλά και εργαλείο ορθολογικών και τεκμηριωμένων αποφάσεων
– Άμεση ανάγκη
– Οι περισσότεροι συμμετέχοντες θεωρούν ότι έχει ρόλο στην διαδικασία αποζημίωσης μιας τεχνολογίας μετά το στάδιο της τιμολόγησης, για λόγους ταχύτητας διαδικασιών και εξοικονόμησης-ορθολογικής χρήσης πόρων

Συνοπτικά, η γνώση γύρω από τα γενικά θέματα της ΑΤΥ διαπιστώνεται επαρκής, ενώ αναγνωρίζονται ως σημαντικές παράμετροι:
– η σημασία ύπαρξης σαφούς διαδικασίας
– η σημασία ύπαρξης κριτηρίων
– ο ρόλος της ΑΤΥ ως ευρύτερη διαδικασία απόφασης
– ότι δεν αφορά μόνο φάρμακα
– το ότι αποτελεί μια διαδικασία η οποία θα επιφέρει σημαντικές αλλαγές
Αναγνωρίζεται η “εγχώρια” παραγωγή έργου αλλά και οι καλές διεθνείς πρακτικές
Αναγνωρίζεται πως δεν υπάρχει σαφής και διαρθρωμένη διαδικασία ΑΤΥ στην Ελλάδα, αποσπασματικές μόνο κινήσεις
Υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής κοινών μεθόδων με Ευρωπαϊκές χώρες, προσαρμοσμένων όμως στα εγχώρια επιδημιολογικά δεδομένα, ανάγκες και πολιτικές υγείας

Οι ερωτώμενοι επίσης ανέφεραν ως εμπόδια τα παρακάτω:
– Πολιτική βούληση και γνώση
– Διαφάνεια – συνεργασία φορέων
– Πρόβλημα κουλτούρας (Silo mentality)
– Τεχνογνωσία και ανθρώπινο προσωπικό – Κόστος
– Έλλειψη στοιχείων – Αξιοποιήσιμα RWE
– Οργάνωση Δημόσιας Διοίκησης

Πεδία εφαρμογής
Όσον αφορά στα αποτελέσματα σχετικά με τις «Στάσεις και αντιλήψεις για την ΑΤΥ στην Ελλάδα: πεδία εφαρμογής», οι ερωτώμενοι επεσήμαναν τα παρακάτω:
Ως προϋποθέσεις για την εφαρμογή άμεση προτεραιότητα δίνεται στη συνεργασία των φορέων, τη διαφάνεια και την αλλαγή της κουλτούρας
Πληροφορίες για αξιολόγηση:
– Επίπτωση Προϋπολογισμού (Budget impact)
– Θεραπευτική- κλινική αξία
– Υποπληθυσμός νόσου – Βαρύτητα αυτής (Burden of disease) κ.α
Πεδίο εφαρμογής όχι μόνο οι νέες (καινοτόμες) θεραπείες αλλά και οι υπάρχουσες στις θεραπευτικές κατηγορίες που υπάρχει μεγάλη δαπάνη

Ευκαιρίες
Οι συμμετέχοντες στην έρευνα αναγνωρίζουν ως σημαντικές ευκαιρίες για την ανάπτυξη ενός συστήματος ΑΤΥ:
– Τη διεθνή εμπειρία στο ζήτημα
– Τη γενική απαίτηση των εταίρων για τη μετακίνηση προς ένα τέτοιο σύστημα λήψης αποφάσεων
– Τις δεσμεύσεις της χώρας
– Τα τηρούμενα αρχεία καταγραφών (Big Data)
Την ίδια στιγμή όμως παραμένουν, επιφυλακτικοί στο ζήτημα των χρόνων (για την απόφαση) και στην παράμετρο της διαφάνειας

Επίσης σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο αναφέρουν ότι:
Υπάρχει ανάγκη (και δέσμευση χώρας) για ίδρυση οργανισμού ΑΤΥ που:
– Να είναι είτε ανεξάρτητος ή μέρος υπαρχουσών δομών (εδώ οι ρωτώμενοι φαίνονται «διχασμένοι για την ανεξαρτησία ή μη)
– Να είναι γνωμοδοτικό μάλλον χαρακτήρα
– Να έχει εξασφαλίσει την πολιτική κάλυψη
– Να ξεκινήσει με μια απλή δομή και απλές διαδικασίες ΑΤΥ

Θα πρέπει επίσης ο ρόλος των ασθενών να είναι σε πλήρη συμφωνία ως προς την συμμετοχή σε ενημέρωση και διαφωνία ως προς την απόφαση
Με βάση την ανάλυση των παραπάνω απαντήσεων οι υπεύθυνοι της μελέτης αναφέρουν ότι η μεταρρύθμιση της ΑΤΥ στην Ελλάδα θα πραγματοποιηθεί, όμως ο βαθμός επιτυχίας της, εξαρτάται από τις προϋποθέσεις εφαρμογής. Επίσης ότι το μέγεθος της μεταρρύθμισης επιβάλλει την ανάπτυξη του πλαισίου πολιτικής σε συμφωνία με τις προσδοκίες και τις δυνατότητες της χώρας

Κωδικοποιώντας εν κατακλείδι τα βασικά συμπεράσματα ο κ. Αθανάσκης ανέφερε ότι
Από τις απόψεις των εμπλεκομένων μερών διαπιστώνετα:
– Δεδηλωμένη θέληση και κατανόηση της ανάγκης εφαρμογής
– Δυσπιστία ως προς τις προθέσεις – Αμφίπλευρη
– Ομόφωνη ανάγκη για διαφανείς διαδικασίες
• Η ανάπτυξη και προσαρμογή των συστημάτων ΑΤΥ είναι
μια μακρά και επίπονη διαδικασία
• Στην περίπτωση της Ελλάδας, δεδομένων των στάσεων και αντιλήψεων των εμπλεκομένων μερών απαιτούνται:
– Ανοικτές διαδικασίες, από τα πρώτα στάδια
– Αναζήτηση σύγκλισης και ομοφωνίας ως προς τα βασικά σημεία
Η ΑΤΥ μπορεί να κάνει πολύ περισσότερα από (απλώς) την αξιολόγηση των τεχνολογιών: δύναται να εμφυσήσει μια νέα φιλοσοφία και πρακτική στη λήψη αποφάσεων

Η έρευνα
Χαρακτηριστικά της έρευνας:
– Ποιοτική έρευνα και ανάλυση δεδομένων με Framework Analysis
– Ημι-δομημένες συνεντεύξεις σε καθορισμένη ομάδα στελεχών οργανισμών ή ενώσεων:
– Ρυθμιστικοί Φορείς (Υπουργείο Υγείας, ΕΟΦ)
– Συμβουλευτικές/Γνωμοδοτικές επιτροπές (Επιτροπή Τιμών Φαρμάκων, Επιτροπή Λίστας, Επιτροπή Διαπραγμάτευσης)
– Βιομηχανία (ΣΦΕΕ, ΠΕΦ, Φαρμακευτικές Εταιρείες)
– Ακαδημαϊκά Ιδρύματα
– Λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη (Ενώσεις ασθενών, Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Φαρμακοοικονομίας, ISPOR Greek Chapter)
– Saturation point: 15 συνεντεύξεις (ανώνυμες, κρυπτογραφημένες)

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ