Ειδικό τέλος 0,5% για όλες τις προμήθειες υγείας ως το 2021

Την καθιέρωση ειδικού τέλους 0,5% επί του ποσού των δημοσίων συμβάσεων που συνάπτονται μέσω κεντρικών διαγωνισμών που διενεργούνται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ), προβλέπει κοινή απόφαση των αναπληρωτών υπουργών Οικονομικών και Υγείας Γιώργου Χουλιαράκη και Παύλου Πολάκη, αντίστοιχα.

Σύμφωνα με την απόφαση, το ύψος του ειδικού τέλους ανέρχεται σε ποσοστό 0,5% επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής δημόσιας σύμβασης προ φόρων και κρατήσεων και θα επιβάλλεται ως το τέλος του 2021.

Σε περίπτωση όπου στη σύμβαση δεν αναφέρεται το συμβατικό τίμημα, το ειδικό τέλος επιβάλλεται επί του ποσού που αναγράφεται στη σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις αορίστου χρόνου, ή στην περίπτωση που η διάρκειά τους δεν μπορεί να προσδιορισθεί, η αξία τους ορίζεται ως το γινόμενο του μηνιαίου τιμήματος επί 48 και το ειδικό τέλος επιβάλλεται επί του γινομένου αυτού.

Σε περίπτωση που στο πλαίσιο μιας διαδικασίας ανάθεσης συνάπτονται περισσότερες δημόσιες συμβάσεις κατά τμήματα μίας προμήθειας ή υπηρεσίας, το ειδικό τέλος υπολογίζεται επί της αξίας κάθε επιμέρους σύμβασης.

Στις περιπτώσεις που στο πλαίσιο μιας συμφωνίας πλαίσιο ή ενός δυναμικού συστήματος αγορών, συνάπτονται περισσότερες εκτελεστικές συμβάσεις προμηθειών ή υπηρεσιών, το ειδικό τέλος επιβάλλεται επί της αξίας κάθε επιμέρους εκτελεστικής σύμβασης.

Τρόπος υπολογισμού και απόδοσης του ειδικού τέλους

Το ειδικό τέλος υπολογίζεται, επί της συνολικής αξίας προ φόρων και κρατήσεων κάθε είδους δημόσιας σύμβασης που συνάπτεται βάσει συμφωνίας πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών. Σε περίπτωση πολυετών δεσμεύσεων αφορά τόσα δωδεκατημόρια όσα απομένουν μέχρι την λήξη της διαχειριστικής χρήσης κάθε φορέα.

Υπόχρεος για την απόδοση του ειδικού τέλους είναι ο φορέας που κάνει χρήση της σύμβασης. Το ποσό του ειδικού τέλους αποδίδεται με ευθύνη της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας του φορέα ή του υπόλογου – διαχειριστή.

Προκειμένου να πιστοποιηθεί το ύψος του ειδικού τέλους, κάθε φορέας οφείλει να κοινοποιήσει την εκτελεστική σύμβαση στην Ε.Κ.Α.Π.Υ.

Η πιστοποίηση του ύψους του ειδικού τέλους γίνεται με πράξη του Προέδρου της ΕΚΑΠΥ η οποία αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό για την έκδοση του χρηματικού εντάλματος απόδοσης του ειδικού τέλους στην Ε.Κ.Α.Π.Υ.

Δικαιολογητικά

Για την έκδοση του χρηματικού εντάλματος απαιτούνται ως απαραίτητα δικαιολογητικά και τα ακόλουθα:
α. αντίγραφο της απόφασης του αρμοδίου για την ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης οργάνου,
β. κατάσταση πληρωμής δαπάνης υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο διατάκτη, στην οποία θα αναφέρονται τουλάχιστον,
i) ο κωδικός αριθμός εξόδου,
ii) ο φορέας του οποίου επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός,
iii) το οικ. Έτος του προϋπολογισμού τον οποίον βαρύνει η δαπάνη,
iν) τα στοιχεία της Ε.Κ.Α.Π.Υ. (αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), αριθμός τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN,
ν) το δικαιούμενο ποσό,
vi) τις τυχόν κρατήσεις και το φόρο,
vii) το συνολικό καθαρό πληρωτέο ποσό και
viiii) την αρμόδια ΔΟΥ του δικαιούχου,
γ. αντίγραφο της εκτελεστικής σύμβασης.

Τα οφειλόμενα ποσά αποδίδονται στην Ε.Κ.Α.Π.Υ το αργότερο μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα, από τον μήνα έκδοσης της πράξης πιστοποίησης του ύψους του ειδικού τέλους. Η απόδοσή τους γίνεται με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της Ε.Κ.Α.Π.Υ.

Ολόκληρη η απόφαση για το ειδικό τέλος, επισυνάπτεται εδώ.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ