Ευρωπαϊκό εξάμηνο: Οι μεταρρυθμίσεις στην υγεία πρέπει να συνεχιστούν

Της Anne Bucher*

Κάθε άνοιξη, η Επιτροπή διατυπώνει ειδικές ανά χώρα συστάσεις στο πλαίσιο του κύκλου του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, που στηρίζει τον συντονισμό των οικονομικών, δημοσιονομικών και κοινωνικών πολιτικών μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ.

Η εαρινή δέσμη του 2019 περιελάμβανε ορισμένες συστάσεις για την ενθάρρυνση των μεταρρυθμίσεων στον τομέα της υγείας κατά τους επόμενους 12-18 μήνες.

Ο κύκλος του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου αποτελεί μέρος του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ και βοηθά τις χώρες της ΕΕ να αποφεύγουν το υπερβολικό δημόσιο χρέος, να αποτρέπουν τις μακροοικονομικές ανισορροπίες, να στηρίζουν τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της υγείας, και να προωθούν την απασχόληση, την κοινωνική ένταξη, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις.

Οι προτάσεις της Επιτροπής παρουσιάζουν τους κύριους τομείς που χρειάζονται μεταρρυθμίσεις και δίνουν κατευθύνσεις.

Ωστόσο, η Επιτροπή δεν ενεργεί μόνη της. Οι συστάσεις εγκρίνονται από το Συμβούλιο τον Ιούλιο του ίδιου έτους, ενώ τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια να τις τροποποιήσουν στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας. Η εφαρμογή των συστάσεων παρακολουθείται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και γίνεται σχετική αναφορά στις εκθέσεις ανά χώρα της Επιτροπής τον Φεβρουάριο/Μάρτιο του επόμενου έτους.

Δεν μπορώ να φανταστώ έναν κύκλο συντονισμού της οικονομικής, δημοσιονομικής και κοινωνικής πολιτικής χωρίς την πολιτική για την υγεία, η οποία υποστηρίζει την επιμήκυνση και την παραγωγικότητα του εργασιακού βίου και έχει ως στόχο να καταστεί η βασική υγειονομική περίθαλψη προσιτή σε όλους.

Πρέπει να αναφερθεί ότι η υγεία είναι ένας από τους πλέον καινοτόμους τομείς και αντιπροσωπεύει το ένα δέκατο περίπου του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της ΕΕ. Μαζί με τον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας, παρέχει ειδικευμένες θέσεις εργασίας για το 8% περίπου του εργατικού μας δυναμικού. Η σημασία μιας ποιοτικής, οικονομικά προσιτής και προσβάσιμης υγειονομικής περίθαλψης είναι μεγάλη.

Συστάσεις για την υγεία

Οι συστάσεις για την υγεία κυμαίνονται από τη διασφάλιση φορολογικά βιώσιμων συστημάτων υγείας και την ενίσχυση της εξωνοσοκομειακής περίθαλψης με σκοπό τη μείωση των υψηλών ιδιωτικών πληρωμών που επιβαρύνουν τους πολίτες της ΕΕ, μέχρι την ενίσχυση των πολιτικών πρόληψης.

Θα ήθελα να τονίσω ότι η Επιτροπή δεν έχει καμία πρόθεση να απομονώσει τις χώρες που δεν συμμορφώνονται με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο.

Θέλουμε να βοηθήσουμε τις χώρες αυτές να εντοπίσουν τις προτεραιότητες που απαιτούνται ώστε τα εθνικά συστήματα υγείας να καταστούν πιο αποτελεσματικά, πιο προσβάσιμα και πιο ανθεκτικά. Η Επιτροπή βασίζει την ανάλυσή της και τις συστάσεις της σε ενδελεχή αξιολόγηση της κατάστασης σε κάθε χώρα και λαμβάνει επίσης υπόψη τα δεδομένα που παρέχει η πρωτοβουλία για την κατάσταση της υγείας στην ΕΕ.

Συστάσεις για επενδύσεις

Η Επιτροπή επιθυμεί να προωθήσει ένα «ενάρετο τρίγωνο», το οποίο θα συνδυάζει πολιτικές για την προώθηση μεταρρυθμίσεων, επενδύσεων και δημοσιονομικής ευθύνης.

Ο εντοπισμός και η αντιμετώπιση των επενδυτικών αναγκών αποτελεί συνεπώς βασική προτεραιότητα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για το τρέχον έτος – ενόψει και των διαπραγματεύσεων για το μελλοντικό πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, δηλαδή τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027.

Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος ετήσιου κύκλου του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, η Επιτροπή εμβάθυνε τη συζήτηση σχετικά με τις συνολικές επενδυτικές προκλήσεις και προτεραιότητες στα κράτη μέλη – σε όλους τους τομείς και κλάδους πολιτικής.

Στον τομέα της υγείας, προσδιορίζουμε τις επενδυτικές ανάγκες για δύο χώρες.

Όσον αφορά τις χώρες για τις οποίες δεν προσδιορίζουμε τέτοιες ανάγκες, αυτές έχουν περιγραφεί στις αντίστοιχες εκθέσεις ανά χώρα, τις οποίες εκδώσαμε στις αρχές του έτους και χρησιμοποιήσαμε ως αναλυτική βάση για τις συστάσεις μας.

*Η κ. Anne Bucher είναι Γενική Διευθύντρια Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων της Ε.Ε.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ