Η Sobi™ δημοσιεύει την έκθεση τέταρτου τριμήνου (Q4) και την ετήσια έκθεση για το 2019

Η Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της εταιρείας για το τέταρτο τρίμηνο, καθώς και τα ετήσια αποτελέσματα του 2019.

Η αύξηση των εσόδων για το πλήρες έτος ήταν της τάξης του 56% με έσοδα που ανήλθαν στα 14.248 εκατ. σουηδικές κορώνες (SEK). Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITA) ανήλθαν σε 6.145 εκατ. SEK, καταλήγοντας σε ένα μεικτό περιθώριο κέρδους της τάξης του 43% για το πλήρες έτος.

Οκτώβριος-Δεκέμβριος

 • Συνολικά έσοδα ύψους 4.890 εκατ. SEK (2.571), 90% αύξηση εσόδων για το τρίμηνο σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2018 (82% σε σταθερές τιμές συναλλάγματος (CER)
 • Προσαρμοσμένο EBITA ύψους 2.380 εκατ. SEK (916), μια αύξηση της τάξης του 160%
 • Έσοδα ανά μετοχή (EPS) ύψους 4,62 SEK (2,20)
 • Καθαρό χρέος1 ύψους 15.404 εκατ. SEK στις 31 Δεκεμβρίου 2019 (καθαρή ταμειακή θέση ύψους 2.999 εκατ. SEK στις 31 Δεκεμβρίου 2018)
 • Οι πωλήσεις από τον Ανασυνδυασμένο Ανθρώπινο Παράγοντα Πήξης rFVIIIFc ανήλθαν στα 1.235 εκατ. SEK (945) και οι πωλήσεις από τον Ανασυνδυασμένο Ανθρώπινο Παράγοντα Πήξης rFIXFc ανήλθαν στα 405 εκατ. SEK (303)
 • Οι πωλήσεις από το emapalumab ανήλθαν στα 180 εκατ. SEK, από το palivizumab στα 1.656 εκατ. SEK, ενώ από το anakinra ανήλθαν στα 396 εκατ. SEK (335)
 • Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της Dova Pharmaceuticals™

Ιανουάριος-Δεκέμβριος

 • Συνολικά έσοδα ύψους 14.248 εκατ. SEK (9.139), 56% αύξηση εσόδων για το διάστημα Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου σε σύγκριση με το διάστημα Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2018 (48% σε CER)
 • Προσαρμοσμένο EBITA ύψους 6.145 εκατ. SEK (3.571), μια αύξηση της τάξης του 72%
 • Έσοδα ανά μετοχή (EPS) ύψους 11,29 SEK (8,97)
 • Οι πωλήσεις από τον Ανασυνδυασμένο Ανθρώπινο Παράγοντα Πήξης rFVIIΙFc ανήλθαν στα 4.508 εκατ. SEK (3.261) και οι πωλήσεις από τον Ανασυνδυασμένο Ανθρώπινο Παράγοντα Πήξης rFIXFc ανήλθαν στα 1.463 εκατ. SEK (974)
 • Οι πωλήσεις από το emapalumab ανήλθαν στα 542 εκατ. SEK κατά το πρώτο έτος της κυκλοφορίας
 • Οι πωλήσεις από το palivizumab για την περίοδο 23 Ιανουαρίου-31 Δεκεμβρίου ανήλθαν στα 2.594 εκατ. SEK
 • Οι πωλήσεις από το anakinra ανήλθαν στα 1.571 εκατ. SEK (1.320), μια αύξηση της τάξης του 19% (12% σε CER)

Οικονομικές προβλέψεις για το 2020

 • Τα έσοδα για το πλήρες έτος 2020 αναμένεται να κυμανθούν μεταξύ 15.000 και 16.000 εκατ. αντανακλώντας σε διψήφια ανάπτυξη σε κάθε έναν από τους δύο κύριους τομείς, την Αιματολογία και την Ανοσολογία
 • Το EBITA αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 5.500 και 6.300 εκατ. SEK, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης και της κυκλοφορίας του avatrombopag που θα επηρεάσει αρνητικά το EBITA κατά περίπου 500 εκατ. SEK το 2020

Σύνοψη οικονομικών αποτελεσμάτων

  Q4 Q4   Πλήρες έτος Πλήρες έτος  
Ποσά σε εκατ.SEK 2019 2018 Μεταβολή 2019 2018 Μεταβολή
Συνολικά έσοδα 4.890 2.571 90% 14.248 9.139 56%
Μεικτά κέρδη 3.833 1.894 102% 10.913 6.723 62%
Μεικτό περιθώριο κέρδους 78% 74%   77% 74%  
EBITA 2.288 916 150% 5.933 3.571 66%
Προσαρμοσμένο EBITA 2.380 916 160% 6.145 3.571 72%
Περιθώριο EBITA 47% 36%   42% 39%  
Προσαρμοσμένο περιθώριο EBITA 49% 36%   43% 39%  
EBIT (λειτουργικά κέρδη) 1.874 802 134% 4.533 3.122 45%
Κέρδη για το χρονικό διάστημα 1.360 595 129% 3.304 2.418 37%
Κέρδη ανά μετοχή, SEK 4,62 2,20 110% 11,29 8,97 26%
Κέρδη ανά μετοχή, SEK προσαρμοσμένα 4,90 2,20 122% 11,89 8,97 33%
Εναλλακτικοί Δείκτες Επίδοσης (APM).
To ΕΒITA για το πλήρες έτος 2019 εξαιρουμένων συγκυριακών ζημιών. Δαπάνες συναλλαγών που σχετίζονται με την απόκτηση της Dova το τέταρτο τρίμηνο ύψους 92 εκατ. SEK, δαπάνες αναδιάρθρωσης ύψους 157 εκατ. SEK το δεύτερο τρίμηνο και κέρδη από την εκποίηση του SOBI005 το πρώτο τρίμηνο ύψους 37 εκατ. SEK.
EPS πλήρους έτους 2019 εξαιρουμένης της απομείωσης αξίας άυλων περιουσιακών στοιχείων ύψους 18 εκατ. SEK σχετικών με αναδιάρθρωση κατά το δεύτερο τρίμηνο.
Σε σταθερές τιμές συναλλάγματος
 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος, Guido Oelkers δήλωσε:

«Η χρονιά ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερα ισχυρή δυναμική. Τα συνολικά έσοδα για το πλήρες έτος 2019 ανήλθαν στα 14.248 εκατ. SEK, παρουσιάζοντας αύξηση 56% σε σχέση με το περασμένο έτος, ενώ το προσαρμοσμένο EBITA ανήλθε στα 6.145 εκατ. SEK. Ο τομέας της Ανοσολογίας της εταιρείας ενισχύθηκε στις αρχές του έτους με την απόκτηση των δικαιωμάτων για τις Ηνωμένες Πολιτείες του palivizumab και του emapalumab και όλων των σχετικών περιουσιακών στοιχείων. Επιπλέον, διευρύναμε τις δραστηριότητές μας στον τομέα της Αιματολογίας με την απόκτηση του avatrombopag, ενός προϊόντος που χρησιμοποιείται για ενδείξεις που αφορούν τη θρομβοκυτταροπενία.»

Από το newsroom του Healthmag.gr

Περισσότερα νέα, ρεπορτάζ και αναλύσεις:ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ