Με τη «βούλα» στο 1,1 δις. ευρώ rebate – clawback φαρμάκου από τον ΕΟΠΥΥ το 2018

Τις εκτιμήσεις της αγοράς φαρμάκου, ότι οι συνολικές επιβαρύνσεις από rebate και clawback για τις εταιρείες του κλάδου μπορεί να ξεπεράσουν φέτος τα 1,4 δις. ευρώ (εδώ), επιβεβαιώνει η δημοσιοποίηση της «6ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού ΕΟΠΥΥ οικονομικού έτους 2018 μετά την αρχική έγκρισή του».
Ειδικότερα ο οργανισμός μετά και την ολοκλήρωση του απολογισμού των υποχρεωτικών εκπτώσεων και επιστροφών για το πρώτο εξάμηνο, επεκτείνει τις αρχικές προβλέψεις για rebate και clawback στο διπλάσιο προσεγγίζοντας το 1,1 δις. ευρώ . Βέβαια οι αρχικές προβλέψεις ήταν ιδιαίτερα περιορισμένες και αναμένονταν οι σχετικές τροποποιήσεις, προκειμένου μέσω αυτών να φαίνονται στους λογαριασμούς της αποζημίωσης φαρμάκων του οργανισμού επαρκή κεφάλαια. Είναι γνωστό ότι οι επιβαρύνσεις των φαρμακευτικών, λογίζονται ως έσοδα στους προϋπολογισμούς του ΕΟΠΥΥ.

Ειδικότερα στην 6η Τροποποίηση καταγράφεται ότι σύμφωνα με έγγραφο της Διεύθυνσης Φαρμάκου στις 30-08-2018 το συνολικό ποσό που βεβαιώθηκε για rebate της φαρμακευτικής δαπάνης του πρώτου εξαμήνου του 2018 ανήλθε σε 218.581.767 ευρώ ενώ το clawback πρώτου εξαμήνου 2018 εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 280.000.000 ευρώ αντίστοιχα.
Επίσης, στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι «το ποσό rebate για τα φάρμακα αποκλειστικά νοσοκομειακής χρήσης που χορηγούνται από τα φαρμακεία ΕΟΠΥΥ, που βεβαιώθηκε προς τις φαρμακευτικές εταιρείες για το πρώτο εξάμηνο 2018 ήταν 5.705.573 ευρώ».
Επίσης, στις 5-09-2018 με έγγραφή της, η Διεύθυνση Φαρμάκου ενημερώνει τον οργανισμό ότι θα χρειαστούν επιπλέον 25 εκατ. ευρώ στον ΚΑΕ 0672.01 «Φαρμακευτική δαπάνη νοσοκομειακής μόνο χρήσης», τα οποία θα καλυφθούν από το μηχανισμό αυτόματης επιστροφής clawback της νοσοκομειακής μόνο χρήσης έτους 2018.

Ως εκ τούτου, από την οικονομική διεύθυνση του ΕΟΠΥΥ προτείνεται η αύξηση των ΚΑ Εσόδων:
5692.00 «Λοιπά έσοδα χωρίς ειδική κατονομασία (rebate φαρμάκων)» κατά το ποσό των 218.581.767 ευρώ,
5692.04 «Λοιπά έσοδα χωρίς ειδική κατονομασία (rebate φαρμακευτικής δαπάνης νοσοκομειακής μόνο χρήσης)» κατά το ποσό των 5.705.573 ευρώ,
5693.00 «Λοιπά έσοδα χωρίς ειδική κατονομασία (clawback φαρμάκων)» κατά το ποσό των 280.000.000 ευρώ και
5693.04 «Λοιπά έσοδα χωρίς ειδική κατονομασία (clawback φαρμακευτικής δαπάνης νοσοκομειακής μόνο χρήσης)» κατά το ποσό των 25.000.000 ευρώ,

Σύμφωνα λοιπόν με την τροποποίηση, υπάρχει συνολική αύξηση των εξόδων δηλαδή κεφαλαίων για αποζημιώσεις φαρμάκων, που αποτυπώνεται στους στους κωδικούς:
0672.00 «Φαρμακευτική περίθαλψη» ποσό 498.581.767 ευρώ (218.581.767 ευρώ πλέον 280.000.000 ευρώ) και
0672.01 «Φαρμακευτική δαπάνη νοσοκομειακής μόνο χρήσης» συνολικό ποσό 30.705.573 ευρώ (5.705.573 ευρώ πλέον 25 εκατ).
Συνολικά βλέπουμε λοιπόν στον αντίστοιχο πίνακα του νέου προϋπολογισμούς τα εξής: εκτίμηση για clawback 498,58 εκατ. ευρώ, rebate 453,58 εκατ. ευρώ, clawback για νοσοκομειακά φάρμακα 150 εκατ. ευρώ και rebate για νοσοκομειακά φάρμακα 5,7 εκατ. ευρώ. Συνολικά δηλαδή 1,1 δις. ευρώ. Σημειώνεται δε ότι οι υπερβάσεις στα νοσοκομειακά εκτός ΕΟΠΥΥ σκευάσματα αναμένονται σε πάνω από 300 εκατ. ευρώ κι έτσι είναι δεδομένη η συνολική επιβάρυνση για τις φαρμακευτικές με ποσό άνω του 1,4 δις. ευρώ.
Αξίζει μια υποσημείωση ότι τα στοιχεία αυτά πιθανότατα να αναθεωρηθούν με βάση την πορεία του β εξαμήνου και ειδικά οι επιβαρύνσεις επί των νοσοκομειακών φαρμάκων που αποζημιώνει ο ΕΟΠΥΥ να μην είναι τόσο υψηλές.

Προϋπολογισμός
Αξίζει επίσης να δούμε τι προέβλεπε για φέτος ο αρχικός προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ, όσον αφορά στις επιβαρύνσεις σε rebate και clawback σε σύγκριση με την 8η τροποποίηση του προϋπολογισμού για το 2017. Για τις φαρμακευτικές εταιρείες, προβλεπόταν clawback 219 εκατ. ευρώ που αφορά σε επιστροφές εξωνοσοκομειακών σκευασμάτων από 666 εκατ. ευρώ το 2017, ενώ το clawback για τα νοσοκομειακά φάρμακα που αποζημιώνει ο ΕΟΠΥΥ για τις ιδιωτικές κλινικές προϋπολογίζεται στα 55 εκατ. ευρώ έναντι 84,9 εκατ. ευρώ. Την ίδια στιγμή διαπιστώνεται επίσης μείωση του αναμενόμενου rebate φαρμάκων στα 235 εκατ. ευρώ έναντι 518 εκατ. ευρώ.
Υπενθυμίζεται ότι συνολικά για φάρμακα ο προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ προβλέπει κάτι λίγο παρακάτω από 2 δις. ευρώ δηλ. 1,945 δις. ευρώ με περίπου 55,8 εκατ. ευρώ για τα νοσοκομειακά φάρμακα των ιδιωτικών κλινικών.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ