Περικοπές στις φυσικοθεραπείες από την 1η Αυγούστου από τον ΕΟΠΥΥ

Θεραπείες μόνο με συμβεβλημένους φυσικοθεραπευτές - Δικαιολογητικά για τις ειδικές θεραπείες

Μέχρι την 1η Αυγούστου θα μπορούν οι ασθενείς – ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ να κάνουν φυσικοθεραπείες και να υποβάλλουν στον ΕΟΠΥΥ τα δικαιολογητικά τους για αποζημίωση.

Από την ημερομηνία αυτή και μετά, θα πρέπει να επιλέγουν μόνο συμβεβλημένους φυσικοθεραπευτές ή γιατρούς φυσικής αγωγής και αποκατάστασης, οι οποίοι θα εκτελούν τα παραπεμπτικά ηλεκτρονικά και τα αιτήματα δαπάνης του ΕΟΠΥΥ θα υποβάλλονται από τους παρόχους των υπηρεσιών και όχι από τους ασφαλισμένους.

Αυτό επισημαίνεται σε εγκύκλιο του ΕΟΠΥΥ για την αποζημίωση των ειδικών θεραπειών παιδιών, εφήβων και ενηλίκων, βάσει του νέου κανονισμού παροχών (ΕΚΠΥ) του ΕΟΠΥΥ, με αφορμή την ολοκλήρωση των ηλεκτρονικών εφαρμογών για την εκτέλεση και υποβολή των φυσικοθεραπειών από τους συμβεβλημένους παρόχους στο πλαίσιο των ειδικών θεραπειών του άρθρου 45 του ΕΚΠΥ.

Δικαιολογητικά για ειδικές θεραπείες

Στην εγκύκλιο σημειώνεται ότι για την αποζημίωση των δαπανών που διενεργούνται σε θεραπευτές και μέχρι την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, θα πρέπει να υποβάλλονται στις περιφερειακές διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Πρωτότυπη ηλεκτρονική γνωμάτευση (ενημερωτικό) με υπογραφή και σφραγίδα του γιατρού για τους δικαιούχους μέχρι 21 ετών. Για άνω των 21 ετών, και μέχρι την υλοποίηση της ηλεκτρονικής εφαρμογής, θα υποβάλλεται χειρόγραφη γνωμάτευση, με υπογραφή και σφραγίδα του γιατρού, σύμφωνα με το πρότυπο της ηλεκτρονικής γνωμάτευσης. Η πρωτότυπη γνωμάτευση κατατίθεται μόνο μία φορά κατά την πρώτη υποβολή, εφόσον εγκριθεί ηλεκτρονικά το σύνολο των θεραπειών ή μέρος αυτών.
  • Για δικαιούχους άνω των 21 ετών, πρέπει να υποβάλλεται και το πιστοποιητικό ΚΕΠΑ με το ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, καθώς και έκθεση επανεκτίμησης και επιστημονικής αξιολόγησης της εξέλιξης του ασθενή και της αναγκαιότητας συνέχισης των θεραπειών. Η υποβολή της έκθεσης επανεκτίμησης κρίνεται απαραίτητη κατά την υποβολή χειρόγραφης γνωμάτευσης. Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής εφαρμογής, θα αναρτάται από τον γιατρό ηλεκτρονικά.
  • Απόδειξη παροχής υπηρεσιών στην οποία θα αναφέρεται το χρονικό διάστημα κατά το οποίο παρασχέθηκαν οι θεραπείες (από – έως). Μπορούν οι αποδείξεις παροχής υπηρεσιών να είναι περισσότερες από μία, για μηνιαίες θεραπείες, εφόσον εκδίδονται στο τέλος διαχειριστικής περιόδου ή εφόσον καθίσταται απαιτητό μέρος της αμοιβής.
  • Βεβαίωση του θεραπευτή ή του ιδιοκτήτη του Κέντρου, στην οποία θα αποτυπώνονται οι ημερομηνίες διενέργειας των θεραπειών και τα στοιχεία των θεραπευτών (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, αριθμός άδειας άσκησης επαγγέλματος). Η βεβαίωση θα υπογράφεται και θα σφραγίζεται από τον θεραπευτή ή τον ιδιοκτήτη του κέντρου, και από το σύνολο των θεραπευτών που διενήργησαν τις θεραπείες που δηλώνονται.
  • Υπεύθυνη δήλωση του άμεσα δικαιούχου στην οποία δηλώνεται ότι το παιδί του δεν λαμβάνει ειδικές θεραπείες από ειδικά εκπαιδευτήρια, οικοτροφεία, άσυλα, ΚΑΑ και ΚΔΗΦ. Εδώ, δεν περιλαμβάνονται τα ειδικά σχολεία αρμοδιότητας του υπουργείου Παιδείας τα οποία παρέχουν δημόσιες δωρεάν υπηρεσίες εκπαίδευσης.
  • Βεβαίωση δραστηριοτήτων της επιχείρησης ή μεταβολής αυτών ή εναλλακτικά, κατάσταση ιδιωτικών συμφωνητικών των συνεργαζομένων θεραπευτών – γιατρών.
  • Άδεια άσκησης επαγγέλματος των θεραπευτών που διενεργούν τις θεραπείες, εφόσον οι θεραπευτές δεν έχουν πιστοποιηθεί στο σύστημα του ΕΟΠΥΥ.

Η πρωτότυπη ηλεκτρονική γνωμάτευση, η βεβαίωση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης και άδεια άσκησης επαγγέλματος των θεραπευτών, θα διατηρούνται στα αρχεία των υπηρεσιών και θα κατατίθενται μόνο κατά την πρώτη υποβολή, εκτός αν υπάρξουν μεταβολές στα στοιχεία που δηλώνονται.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ