Ποιες αρμοδιότητες ανέλαβε ο Βασίλης Κοντοζαμάνης

Τι προβλέπει η απόφαση Μητσοτάκη - Κικίλια για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας.

Δημοσιεύτηκε πριν λίγες μέρες στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας σχετικά με το ρόλο του υφυπουργού κ. Βασίλη Κοντοζαμάνη.
Ειδικότερα με βάση την απόφαση που λήφθηκε στις 18 Ιουλίου αλλά δημοσιεύτηκε πρόσφατα, αναφέρονται τα εξής:

Άρθρο 1
Στον Υφυπουργό Υγείας, ανατίθεται η άσκηση των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Υπηρεσιών Υγείας, περιλαμβανομένων και όλων των οργανικών μονάδων αυτής, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 8 του π.δ. 84/2019 (Α΄ 123).

Άρθρο 2
Στις κατά το άρθρο 1 αρμοδιότητες περιλαμβάνονται: α) οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες, β) η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστικών διαταγμάτων, γ) η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χαρακτήρα, δ) η πρόταση για την έκδοση διαταγμάτων και η έκδοση πράξεων από κοινού με άλλους Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς και Υφυπουργούς, ε) ο διορισμός, η πρόσληψη, η απόσπαση, η μετάταξη και η τοποθέτηση του κάθε φύσης και σχέσης εργασίας προσωπικού των αναφερόμενων στο άρθρο 1 της παρούσας υπηρεσιών, καθώς και των υπαγόμενων σε αυτές νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, στ) η υποβολή ερωτημάτων προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, ζ) η εκπροσώπηση του Υπουργείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους διεθνείς οργανισμούς. Οι αρμοδιότητες των περιπτώσεων (στ) και (ζ) μπορούν να ασκούνται και από τον Υπουργό.

Άρθρο 3
Από τις αρμοδιότητες που ανατίθενται στον Υφυπουργό εξαιρούνται και παραμένουν στον Υπουργό: α) η νομοθετική πρωτοβουλία, β) η αποδοχή γνωμοδοτήσεων και πρακτικών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, γ) ο διορισμός, η πρόσληψη, η απόσπαση, η μετάταξη και η τοποθέτηση του κάθε φύσης και σχέσης εργασίας προσωπικού των υπηρεσιών και νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αρμοδιότητας του υπουργείου Υγείας, με την επιφύλαξη της περίπτωσης (ε) της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας, καθώς και ο διορισμός των διοικήσεων όλων των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, περιλαμβανομένων και των διοικήσεων των Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.ΠΕ.).

Υπενθυμίζεται ότι με βάση το άρθρο 8 του π.δ. 84/2019:
1. Συνιστάται στο Υπουργείο Υγείας Γενική Γραμματεία Υπηρεσιών Υγείας. Στη νέα Γενική Γραμματεία μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων, οι παρακάτω υπηρεσίες του π.δ. 121/2017 (Α΄ 148): (α) Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Υγείας, (β) Αυτοτελές Τμήμα Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας, (γ) Αυτοτελές Τμήμα Οργάνωσης και Λειτουργίας Υ.ΠΕ., (δ) Αυτοτελές Τμήμα Προμηθειών.

2. Η Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Υγείας του άρθρου 3 του π.δ. 121/2017 και οι θέσεις του Γενικού/ Διοικητικού και του Αναπληρωτή Γενικού/Διοικητικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας καταργούνται. Οι εξής υπηρεσίες της ως άνω Γενικής Γραμματείας, υπάγονται εφεξής στον Υπουργό Υγείας: (α) Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Τεχνικής Υποστήριξης, (β) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, (γ) Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας, Κοινοβουλευτικού Ελέγχου και Κωδικοποίησης, (δ) Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ