Στα 25.500 ευρώ το μέσο μηνιαίο κόστος λειτουργίας κάθε Τ.ΟΜ.Υ

Στη σταδιακή υλοποίηση του φιλόδοξου έργου αναμόρφωσης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας μέσω της λειτουργίας των πρώτων Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) προχωρά το Υπουργείο Υγείας. Ήδη ολοκληρώθηκε στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας η έκδοση των σχετικών αποφάσεων τις οποίες υπογράφει ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας κ. Σταμάτης Βαρδαρός και στις οποίες περιγράφονται αναλυτικά οι σχετικές περιοχές, η χρηματοδότηση ανά περιφέρεια καθώς και το σχετικό κόστος για κάθε ομάδα.

Σύμφωνα λοιπόν με τις σχετικές αποφάσεις, για κάθε Τ.ΟΜ.Υ. έχει καταρτιστεί ένας συγκεκριμένος προϋπολογισμός που περιλαμβάνει 2 μέρη: τις Άμεσες δαπάνες (βάσει παραστατικών) οι οποίες περιλαμβάνουν το μισθολογικό κόστος, και τις Δαπάνες υπολογιζόμενες έως 15 % επί του συνόλου των άμεσων δαπανών προσωπικού. Με βάση αυτές τις παραδοχές, η εκτίμηση του συνολικού μηνιαίου μικτού κόστους εργασίας της Τ.ΟΜ.Υ. όπως θα μπορούσε να διαμορφωθεί με βάση τον προσωπικός φάκελο μισθοδοσίας του κάθε εργαζόμενου (άγαμος, τέκνα κ.α) προσδιορίστηκε ως εξής:

Το μηναίο κόστος για τον Ιατρό ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας στα 2.322 ευρώ και με δεδομένη την ανάγκη για 4 γιατρούς σε κάθε Τ.ΟΜ.Υ. τα συνολικό κόστος φτάνει έως και τα 9.288 ευρώ. Για τον παιδίατρο, όπου σε κάθε ομάδα θα είναι ένας, το κόστος είναι επίσης έως 2.322 ευρώ. Ακόμη για τον Νοσηλευτή, το κόστος φτάνει έως και 1.579,95 ευρώ και με δεδομένη την ανάγκη για 2 άτομα το συνολικό κόστος ανά Τ.ΟΜ.Υ. διαμορφώνεται στα 3.159,9 ευρώ. Αντίστοιχα για τους Επισκέπτες Υγείας η δαπάνη είναι στα 1.509,98 και άρα στα 3.019,96 ευρώ συνολικά για τα δύο άτομα ανά ομάδα και επίσης για τον Κοινωνικό Λειτουργό στα 1.365,66 ευρώ. Τέλος για τα 2 άτομα Διοικητικού Προσωπικού η δαπάνη προσδιορίζεται στα 3.019,96 ευρώ συνολικά, ήτοι 1.365,66 ευρώ για τον καθένα.

Το συνολικό μηνιαίο μισθολογικό κόστος λοιπόν για κάθε Τ.ΟΜ.Υ. υπολογίζεται στα 22.175,48 και όπως σημειώνεται στις σχετικές αποφάσεις θα ισχύσει σε 11μηνη βάση. Παράλληλα για κάθε ομάδα έχει υπολογιστεί και ένα επιπλέον 15% επί του συνόλου των άμεσων δαπανών προσωπικού, το οποίο σε μηνιαία βάση φτάνει τα 3.326,32 ευρώ. Έτσι και το μέγιστο υπολογιζόμενο συνολικό κόστος ανά Τ.ΟΜ.Υ. προσδιορίστηκε στα 25.501,8 ευρώ και σε 11 μήνη βάση στα 280.520 ευρώ.
Συνυπολογίζοντας λοιπόν όλα τα παραπάνω καταλήγουμε και στο προβλεπόμενο συνολικό ποσό για την έναρξη της πιλοτικής λειτουργίας για τις 239 Τ.ΟΜ.Υ. δηλαδή τα 67,04 εκατ. ευρώ.

Η «επένδυση» στην ΠΦΥ
Η υλοποίηση της ανάπτυξης των Τ.ΟΜ.Υ. γίνεται μέσα από 5 Πράξεις και των 15 υποέργων τους. Όπως έχει προσδιοριστεί και από μία σειρά νομοθετημάτων, οι πέντε Πράξεις έχουν όμοια χαρακτηριστικά, ένα δικαιούχο (την ΕΔΕΥΠΥ) και κοινό σχέδιο υλοποίησης. Φορείς Λειτουργίας είναι οι Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ). Από τα 67,04 εκατ. ευρώ που αναφέραμε ως προϋπολογισμό, τα 34,51 εκατ. ευρώ αποτελούν χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ και τα 32,53 ευρώ είναι αμιγώς Εθνική Πόροι.

Τη μερίδα του λέοντος από τον συνολικό προϋπολογισμό αποσπά η πρώτη από τις 5 πράξεις η οποία και φτάνει στα 28,5 εκατ. ευρώ. Σ αυτή περιλαμβάνεται η δημιουργία 33 Τ.ΟΜ.Υ. στην 4η ΥΠΕ συνολικού προϋπολογισμού 9,2 εκατ. ευρώ, 29 Τ.ΟΜ.Υ. στην 6η ΥΠΕ προϋπολογισμού 8,13 εκατ. ευρώ, 28 Τ.ΟΜ.Υ. στην 3 ΥΠΕ (7,85 εκατ. ευρώ) και 12 Τ.ΟΜ.Υ. στην 5η ΥΠΕ (3,37 εκατ. ευρώ ).

Η δεύτερη πράξη απορροφά 18,5 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση 25 Τ.ΟΜ.Υ. στην 7η ΥΠΕ προϋπολογισμού 7,01 εκατ. ευρώ, 22 Τ.ΟΜ.Υ. στην 6η ΥΠΕ προϋπολογισμού 6,16 εκατ. ευρώ, 14 Τ.ΟΜ.Υ. στην 2η ΥΠΕ προϋπολογισμού 3,93 εκατ. ευρώ και 5 Τ.ΟΜ.Υ. στην 3η ΥΠΕ προϋπολογισμού 1,4 εκατ. ευρώ.

Η τρίτη πράξη απορροφά 15,15 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση 30 Τ.ΟΜ.Υ. στην 2η ΥΠΕ προϋπολογισμού 8,41 εκατ. ευρώ και 24 Τ.ΟΜ.Υ. στην 1η ΥΠΕ προϋπολογισμού 6,74 εκατ. ευρώ.
Αντίστοιχα η τέταρτη πράξη απορροφά 2,52 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση 9 Τ.ΟΜ.Υ. στην 5η ΥΠΕ και η πέμπτη πράξη 2,24 εκατ. ευρώ για 8 Τ.ΟΜ.Υ. στην 2η ΥΠΕ.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα λοιπόν με τις σχετικές αποφάσεις, με την προϋπόθεση της εξασφάλισης του επιστημονικού δυναμικού που απαιτείται για το εγκεκριμένο συνολικό εθνικό σχέδιο όπως αυτό αποτυπώνεται στις 5 Πράξεις, αναμένονται:
– Να προσληφθούν και εργασθούν έως 1.195 ιατροί, έως 1.673 Νοσηλευτές και επιστήμονες λοιπών επαγγελμάτων. Δηλαδή με την προϋπόθεση της ανταπόκρισης ενδιαφέροντος για πρόσληψη στο 100% του σχεδιασμού η απασχόληση θα μετρηθεί κατά μέγιστο: σε 2.868 άτομα, 31.548 ανθρωπομήνες και 2.629 ανθρωποέτη.
– Οι νέες παρεχόμενες από 239 ΤΟΜΥ υπηρεσίες να καλύψουν έως το 20-25% του πληθυσμού στη χώρα
– Να καταγραφούν σε εκθέσεις αυτοαξιολόγησης (κατά τη διάρκεια της πιλοτικής λειτουργίας για κάθε Τ.ΟΜ.Υ.) οι παρεχόμενες υπηρεσίες σε άτομα, οικογένειες και κοινότητα,
– Να ακολουθείται κοινό πλαίσιο λειτουργίας με κοινά πρότυπα και διαδικασίες για όλες τις Τ.ΟΜ.Υ. (όπως η με αριθ. Γ1α/Γ.Π.οικ.87406/24-11-2017 ΥΑ)
– Να ενισχυθούν τα υφιστάμενα δημόσια δίκτυα ΠΦΥ με τη λειτουργία των Τ.ΟΜ.Υ.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ