Στα σχολεία με προτεραιότητα η εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου

Αυστηρή εφαρμογή της απαγόρευσης του καπνίσματος σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και σχολεία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης ζητά το υπουργείο Υγείας από τα συναρμόδια υπουργεία και τους εποπτευόμενους φορείς, επισημαίνοντας ότι θα πρέπει να γίνονται περιοδικοί έλεγχοι καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, με στόχο τη διασφάλιση της υγείας του σχολικού πληθυσμού.

Τα αποτελέσματα των ελέγχων για εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας θα πρέπει να στέλνονται στο υπουργείο Υγείας μαζί με τους υγειονομικούς ελέγχους των σχολικών εγκαταστάσεων, κυλικείων, καντινών και χώρων εστίασης, συγκεντρωτικά ανά σχολικό έτος.

Ξεχωριστά όμως, τα στοιχεία από τους ελέγχους της αντικαπνιστικής νομοθεσίας θα πρέπει να συνυπολογίζονται και να αποστέλλονται επίσης στα συνολικά αποτελέσματα των ελέγχων εφαρμογής της αντικαπνιστικής νομοθεσίας.

Υγειονομικοί έλεγχοι

Σε ότι αφορά τους λοιπούς υγειονομικούς ελέγχους, το υπουργείο Υγείας υπενθυμίζει τη διενέργειά τους στα σχολεία όλων των βαθμίδων και των ειδικότερων κατηγοριών, όπως ημερήσια και νυχτερινά, δημόσια και ιδιωτικά και στους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, δημόσιους και ιδιωτικούς, με στόχο την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Κατά την διενέργεια των υγειονομικών ελέγχων πρέπει να δίνεται προσοχή στην διασφάλιση της υγιεινής της ύδρευσης και της αποχέτευσης, τη διαχείριση των απορριμμάτων, την γενικότερη τήρηση της καθαριότητας, την επάρκεια του αερισμού και του κλιματισμού ούτως ώστε ο σχολικός πληθυσμός να δραστηριοποιείται σε υγιεινό περιβάλλον και να αποφεύγεται η δημιουργία ανθυγιεινών εστιών.

Οι κανόνες υγιεινής πρέπει να τηρούνται σε όλους τους χώρους (αίθουσες διδασκαλίας, αυλές, κοινόχρηστους χώρους) και να διαπιστώνεται αν πληρούνται οι όροι σχετικά με τον τακτικό αερισμό των αιθουσών, τον επαρκή καθαρισμό όλων των χώρων, των θρανίων, των γραφείων σε καθημερινή βάση κ.λπ..

Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δίνεται στην καθαριότητα και απολύμανση των εγκαταστάσεων των αποχωρητηρίων, καθώς επίσης στον εφοδιασμό τους με χαρτί, σαπούνι και κάδους απορριμμάτων.

Επίσης, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στα κυλικεία των σχολείων, στις καντίνες (σταθερές) και στους χώρους εστίασης των σχολείων, προκειμένου να διαπιστώνεται η τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων των σχετικών Υγειονομικών Διατάξεων και παράλληλα να εξετάζεται αν τα προσφερόμενα είδη είναι αυτά που καθορίζονται στις Υγειονομικές Διατάξεις.

Διανομή τροφίμων

Αναφορικά με τα προγράμματα διανομής τροφίμων στα σχολεία (π.χ. ετοίμων γευμάτων, φρούτων, κ.α.) τα οποία πραγματοποιούνται από φορείς υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή άλλων αρμόδιων Υπουργείων, αυτά πρέπει να τηρούν τους όρους της σχετικής νομοθεσίας.

Ο υπεύθυνος φορέας που υλοποιεί το εκάστοτε πρόγραμμα, οφείλει να ενημερώνει το υπουργείο Υγείας για τα σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, καθώς και τους προμηθευτές – παρασκευαστές των γευμάτων με πλήρη στοιχεία αυτών (επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση), ώστε στη συνέχεια να ενημερωθούν οι αρμόδιες τοπικές Υγειονομικές Υπηρεσίες, προκειμένου να προβούν σε τακτικούς ή και έκτακτους υγειονομικούς ελέγχους.

Για τους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς αναφορικά με τον ιατρικό έλεγχο του προσωπικού τους και την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων, επισημαίνεται η εφαρμογή των σχετικών αποφάσεων.

Κρίνεται επίσης σκόπιμο να διεξάγονται Υγειονομικοί έλεγχοι και στις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών, που λειτουργούν γύρω και σε μικρή απόσταση από τα σχολικά συγκροτήματα.

Τέλος, ζητείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων να μεριμνούν για την σωστή συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων των σχολικών μονάδων στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ