Συνεργασία του Υπουργείου Υγείας και ΕΛΣΤΑΤ για τη μέτρηση της χρήσης υπηρεσιών Υγείας

Συγκέντρωση δεδομένων μέσω του BIHealth, διασφάλιση ποιότητας , στατιστική επεξεργασία και προσβασιμότητα προβλέπονται για την Υγεία με απόφαση τoυ προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ.

Τη στενή συνεργασία ανάμεσα στην ΕΛΣΤΑΤ και το Υπουργείο Υγείας περιλαμβάνει η απόφαση για την Έγκριση Ελληνικού Στατιστικού Προγράμματος 2020 – 2022, του προέδρου της αρχής, κ. Αθανάσιου Θανόπουλου, όπως αυτή δημοσιεύτηκε πρόσφατα σε ΦΕΚ. Ειδικότερα σημειώνεται πως η υποχρέωση της ΕΛΣΤΑΤ για την παραγωγή νέων στατιστικών κατά την περίοδο 2020 – 2022 προκύπτει, κατά ένα μεγάλο μέρος, από την ανάγκη εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της προς τη Eurostat και άλλους Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς.

Οι υποχρεώσεις αυτές εμπεριέχουν την εφαρμογή νέων Ευρωπαϊκών Κανονισμών, τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με υφιστάμενους Κανονισμούς, τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων, την ενημέρωση βάσεων δεδομένων κ.λπ. Οι νέες στατιστικές που σχεδιάζεται να παραχθούν μέσα στην ανωτέρω τριετία, για τους σκοπούς αυτούς, σχετικά με τον τομέα της υγείας είναι η παραγωγή στατιστικών για την κατάσταση υγείας πληθυσμού 15 ετών και άνω, για τη χρήση υπηρεσιών υγείας και τους παράγοντες που επηρεάζουν την κατάστασή της θετικά ή αρνητικά, στο πλαίσιο διενέργειας της Έρευνας Υγείας, έτους αναφοράς 2019 (Εφαρμοστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2018/ 255 του Κανονισμού (ΕΚ) 1338/2008).

Οι στρατηγικοί στόχοι του Υπουργείου Υγείας όσον αφορά στις στατιστικές δράσεις για την τριετία 2020 – 2022, αναπτύσσονται γύρω από τρεις κύριους άξονες.

– Ο πρώτος άξονας αφορά στη χρήση τεχνολογίας τόσο για την αναβάθμιση της συλλογής δεδομένων από τους εποπτευόμενους φορείς (π.χ. Νοσοκομεία) όσο και για την επικοινωνία μεταξύ επιμέρους συστημάτων σε επίπεδο διαφορετικών φορέων (π.χ. ΕΛΣΤΑΤ). Κεντρικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων του πρώτου άξονα έχει το έργο «Σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας του ΕΣΥ (BIHealth)» το οποίο βρίσκεται ήδη σε παραγωγική λειτουργία. Ιδιαίτερη βαρύτητα την επόμενη τριετία θα δοθεί στην ολοκλήρωση της αυτοματοποιημένης συλλογής αναλυτικών δεδομένων (individual – level data) από τα Πληροφοριακά Συστήματα των Νοσοκομείων στον κεντρικό κόμβο του BI-Health μέσω των κατάλληλων διεπαφών (web services). Η αυτοματοποιημένη συλλογή δεδομένων θα συμβάλει σημαντικά τόσο στη βελτίωση της ποιότητας και εγκυρότητας των παραγόμενων στατιστικών του Υπουργείου Υγείας όσο και στην εξοικονόμηση χρόνου και ανθρώπινων πόρων.

– Ο δεύτερος άξονας αφορά στη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας και αξιοπιστίας των δεδομένων που συλλέγονται από την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και τους εποπτευόμενους φορείς, λαμβάνοντας υπόψη την εφαρμογή και τήρηση των κανόνων του ΕΛΣΣ. Επιπλέον προγραμματίζεται η υλοποίηση νέων εργαλείων με σκοπό τον έλεγχο της πληρότητας και ποιότητας των δεδομένων.

– Ο τρίτος άξονας αφορά στη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων, αλλά και στη βελτίωση της προσβασιμότητας στις παραγόμενες στατιστικές. Στα πλαίσια του άξονα αυτού, το Υπουργείο Υγείας, αξιοποιώντας τα δεδομένα που ήδη συλλέγονται μέσω της εφαρμογής BI-Health, προγραμματίζει τη δημιουργία ενός βασικού συνόλου δεικτών, μέσα από το οποίο θα αξιολογείται η αποδοτικότητα τόσο του Εθνικού Συστήματος Υγείας όσο και των Μονάδων Υγείας, με βασικό στόχο τη βελτίωση του επιπέδου υγείας του πληθυσμού.

Παράλληλα, το Υπουργείο, αξιοποιώντας και τα αναλυτικά δεδομένα που θα συλλέγονται από την εφαρμογή BI-Health, προγραμματίζει την παραγωγή νέων στατιστικών με σκοπό την παρακολούθηση και μέτρηση της νοσηρότητας μέσα από δείκτες επιπολασμού και επίπτωσης. Έμφαση θα δοθεί και στη βελτίωση της πρόσβασης στις παραγόμενες στατιστικές με την κοινοποίηση στους πολίτες και στα ενδιαφερόμενα μέρη συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων και δεικτών για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, μέσω της περαιτέρω ανάπτυξης της εφαρμογής του Άτλαντα Υγείας και της διαδικτυακής πύλης του έργου BI-Health. Επιπλέον θα δημιουργηθεί ειδική ενότητα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας στην οποία θα αναρτώνται οι παραγόμενες στατιστικές μαζί με το σχετικό υλικό (μεθοδολογικές εκθέσεις, πολιτική ποιότητας κ.λπ.).

Τέλος, στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί το έργο του «Εθνικού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας», το οποίο είναι ένα από τα σημαντικότερα έργα του Υπουργείου Υγείας και βρίσκεται στο στάδιο συγγραφής των τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξης του τεχνικού δελτίου. Σε ένα από τα πρώτα στάδια του έργου θα προκύψει το «Εθνικό Σύνολο Δεδομένων» για την Υγεία, το οποίο θα συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων, αφού θα αποτελείται από ενοποιημένα, ομογενοποιημένα και εκκαθαρισμένα ψηφιακά Μητρώα, χαρακτηριστικό των οποίων θα είναι η πληρότητα αλλά και η συνεχής επικαιροποίηση (π.χ. Μητρώο φαρμάκων, Μητρώο επαγγελματιών υγείας, Μητρώο ιατρικών πράξεων, Μητρώο Κλινικών/Τμημάτων των Νοσοκομείων, Μητρώο παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες κ.λπ.).

Επιπρόσθετα, με τη χρήση προτύπων διαλειτουργικότητας το έργο θα συμβάλει σημαντικά και στην ενίσχυση της επικοινωνίας μεταξύ επιμέρους εφαρμογών στο οικοσύστημα της υγείας, είτε μεταξύ διαφορετικών φορέων (π.χ. Υπουργείο Υγείας – Νοσοκομεία, Υπουργείο Υγείας – ΕΟΠΥΥ, Υπουργείο Υγείας – ΗΔΙΚΑ, Υπουργείο Υγείας – ΕΛΣΤΑΤ για την Ετήσια Έρευνα Κλειστής Νοσοκομειακής Περίθαλψης) είτε σε επίπεδο ενός φορέα υγείας (π.χ. ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εφαρμογών στις Κλινικές των Νοσοκομείων με τα συστήματα των εργαστηρίων για την παραγγελιοληψία εξετάσεων και αποτελεσμάτων).

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ